Svensk förening för Beroendemedicin inbjuder medlemmarna till ett internationellt studiebesök var tredje termin. I år ställdes färden till Brighton och Millview Hostpitals beroendeklinik. En informativ och givande dag med presentationer av medarbetarna vid kliniken under ledning av verksamhetschefen Jonathan West och chefsläkaren Hugh Williams.
Utförlig rapport i Bulletin nummer 2, som utkommer i mitten av maj 2011. Nätversionen publiceras som vanligt på denna hemsida.

Jonathan West och Hugh William.
Foto Sternebring

 

En undersökning, gjord av Statens folkhälsoinstitut och genomförd på fyra gymnasieskolor i Kristianstad och två i Malmö, visade på ett starkt samband mellan alkoholvanor, tobaksrökning och cannabis. Inte mindre än 64 procent av elever som har regelbundna tobaksvanor har också testat cannabis. Bland elever som aldrig rökt är det fyra (!) procent som testat cannabis. Det finns också ett starkt samband mellan de gymnasieelever som regelbundet dricker sig berusade och cannabis. Det är 51 procent av dessa som testat cannabis medan det är 1 (!) procent som testat cannabis av de elever som aldrig dricker sig berusade.

− Det här visar på den stora betydelse helheltsperspektivet har i det förebyggande arbetet när det gäller alkohol, rökning och droger bland unga, säger generaldirektör Sarah Wamala.

SoRAD presenterade i slutet av februari en statistisk översikt över alkoholkonsumtionen i Sverige. Den visar på en för Sverige minskad totalkonsumtion, men det finns geografiska skillnader. Totalt har konsumtionen 2010 minskat med 13 procent jämfört med toppåret 2004. Minskningen har främst skett bland yngre, ingen förändring noteras bland äldre. Den allmänna minskningen beror, enligt SoRAD, på minskad egenimport och minskad smuggling. I ett totalperspektiv är dock alkoholkonsumtionen hög.

   Största mängden alkohol per invånare konsumeras i Stockholm medan man är mer återhållsam i de norrländska länen. Resandeinförseln har minskat rejält, men är fortfarande hög tillsammans med smuggling i Blekinge, Kronoberg och Halland. Anmärkningsvärt är att Skåne, som, med öresundsbron i åtanke, vanligen ses som ett högrisklän när det gäller alkohol och droger, inte utmärker sig beträffande införsel och smuggling.

   Jämfört med 2002 har det skett en rejäl attitydförändring i alkoholpolitiska frågor – i en mer restriktiv riktning. Stödet för att börja sälja vin i livsmedelshandeln minskade från 56 till 31 procent bland kvinnor och från 69 till 42 procent bland män.

WHO har i början av året publicerat en rapport som visar att alkoholkonsumtionen är störst i västvärlden, men att det är en oroande ökning av konsumtionen i Sydostasien och Afrika. WHO manar till inte bara eftertanke utan till att skapa en aktiv strategi för att motverka skadeutvecklingen till följd av alkohol. Det kan ske på ekonomisk väg genom prisbildning och skatt och genom utvidgad social insats och ökade kunskaper för att skydda framför allt unga och gravida.

   Uppmaningen från WHO gäller framför allt låg- och medelinkomstländer som vanligen har en i detta sammanhang ignorant hälsovård, vilken präglas av okunskap och dåliga resurser. WHO nämner Ryssland som ett exempel på en oroväckande utveckling av alkoholskadorna.

 

Rapporten heter The Global status report on alcohol and health (2011) som du hittar på hemsidan http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/index.html

Bankole Johnson och hans forskargrupp från USA har fortsatt sina studier om ondansetron vid behandling av alkoholberoende. I en nyligen publicerad studie i American Journal och Psychiatry presenteras i en kontrollerad studie att genotyp har betydelse för positiva behandlingsresultat med ondansetron.
   Tidigare har visats att en viss genotyp svarar bättre på naltrexon.
  
Ondansetronstudien för oss ett steg närmare en individbaserad behandling vi alkoholberoende.
   I en kommentar från NIAAA menar man att ”This study represents an important milestone in the search for personalized treatments for alcohol dependence”.

Läkemedelsföretaget Nordic Drugs har tillsammans med Svensk förening för Beroendemedicin instiftat ett stipendium inom området beroendemedicin. Stipendiet, som är på hela 50 000 kronor  utdelas årligen i samband med föreningens möte vid Läkaresällskapets riksstämma. Stipendiet kan delas ut till en eller flera sökande.
  
Syftet med stipendiet är att främja vård och utveckling för opiatberoende och stadgarna säger att stipendiet avser att gratifiera upptäckter eller arbete som på olika sätt bidrar till bättre vård och behandling av patienter med opiatberoende i Sverige. Stipendiet kan sökas av enskild person eller klinik med verksamhet inom privat eller offentlig beroendeverksamhet.
Första stipendieutdelningen kommer att äga rum vid årets stämma i Stockholm i samband med föreningens vetenskapliga program den 1 december. Stipendiestyrelsen består av två läkare varav en ska vara ledamot av styrelsen för Svensk förening för Beroendemedicin, en sjuksköterska, en lekmannarepresentant och en representant för Nordic Drugs.
   Ansökningstiden går ut den 1 augusti.