Amfetamin och Cannabis är de vanligaste drogerna i Sverige just nu. När det gäller tabletter är alprazolam (Xanor) den vanligaste drogen och under det första halvåret i år.

Drog2021(kg)2020(kg)2019(kg)
Amfetamin626179473
Cannabis626323397
Cannabisharts5502081 512
Alprazolam88 560(st)549 807(st)1 086 899(st)
De vanligaste drogerna januari – juni

Källa: Nationellt forensiskt centrum, P4 Östergötland

Samsjuklighetsutredningen står fast vid inriktningen att regionernas hälso- och sjukvård ska ha ensamt ansvar för all behandling av skadligt bruk och beroende.

I februari presenterade Samsjuklighetsutredningen inriktningen på sina förslag. Syftet var att i ett tidigt skede få in synpunkter för att utifrån dessa utveckla förslagen eller ändra inriktningen. En rad synpunkter har kommit in från verksamheter och enskilda medarbetare i hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Här redovisas i korthet några av de viktiga punkterna i den promemoria som sammanställdes i juni månad. Det finns fortfarande tid att kommentera och ge förslag till utredningen.

I utredningen i detta skede skriver man att ett viktigt motiv för slutsatsen att inriktningen när det gäller huvudmännens ansvar ska ligga fast är den stora samsjuklighet som finns hos personer med skadligt bruk och beroende. Det kräver att all behandling både för skadligt bruk/beroende och andra psykiatriska tillstånd hålls samman. Därför önskar utredaren också utforma vårdens uppdrag på ett sätt så att den som har ett skadligt bruk/beroende inte nekas vård för andra psykiska sjukdomar. Detta är en slutsats som Svensk förening för Beroendemedicin sedan många år framhållit.

Samsjuklighetsutredningen S2020:08. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2021. Direktiven i sin helhet finns på http://www.sou.gov.se/s-202008-samsjuklighetsutredningen/

Det omfattande opioidintaget som i flera länder, framför allt i USA, har en epidemisk karaktär kräver en bättre förståelse för såväl genetiska som miljömässiga faktorer som bidrar var för sig eller tillsammans till beroendet.

Humanstudier har gett vid handen att det kan vara möjligt att ultraviolett ljus som leder till solbränna kan vara beroendeframkallande eftersom tillståndet uppvisar karakteristika som påminner om opioidberoende. Nyligen framlagda forskningsresultat av preklinisk karaktär har identifierat en endogen opioidmedierad beroendeliknande väg triggad av UV-inducerad hudsyntes av beta-endorfin.

Detta är bakgrunden till den i Science Advances presenterade intressanta hypotesen att det för många efterlängtade solandet kan drivas av D-vitaminbrist för att maximera vitaminets syntes och att denna brist också kan göra individer känsliga för exogena opioider, som är UV-oberoende. Detta kan bidra till opioidberoende!

Science Advances 20210611