I samarbete med Nordic Drugs och Svensk förening för Beroendemedicin har årets Stora Pris tilldelats U-FOLD i Uppsala. Prisutdelningen skedde vid endagarskonferensen i Malmö då Stora Priset firade 10-årsjubileum. Priset mottogs av professor Fred Nyberg, grundaren av U-FOLD.

Priskommitténs motivering till årets pris:
Uppsalas Forum för forskning om Läkemedels- och Drogberoende (U-FOLD) har under de senaste 10 åren etablerat sig som en viktig aktör inom beroendeområdet, med bland annat forskning och utbildningar som fått stor positiv betydelse även på nationell nivå. Genom att uppmärksamma beroendefrågor har U-FOLD också bidragit på ett konstruktivt sätt i den breda samhällsdebatten.

Flera av tidigare pristagare föreläste under den välbesökta konferensen. Mer att läsa om föreläsningsdagen kommer i medlemstidningen BULLETIN 1/2022.

Tidigare pristagare:
2011 Leif Grönbladh, Uppsala 2012 Metadonmottagningen, Lund, 2013 ITOK, Stockholm 2014 Sprutbytet, Lund, 2015 Convictus, Stockholm 2016 Annica Rhodin, Uppsala 2017 Markus Heilig, Linköping, 2018 PRIO-projektet, Malmö, 2019 Björn Johnson och Torkel Richert, Malmö, 2020 Martin Kåberg, Stockholm.

Professor Fred Nyberg
Foto Sternebring

Systembolaget har lanserat Alkoholkartan som har en omfattande faktabaserad kunskapskälla som är baserad på statistik på regional nivå som rör alkohol i samhället. Du kan ta reda på alkoholrelaterade inläggningar inom sjukvården, alkoholkostnaden, alkoholen och döden – mm.

Statistiken är en sammanställning från Systembolagets egna källor men också från Folkhälsomyndigheten, CAN och IQ.
systembolaget.se

Den europeiska narkotikaorganisationen EMCDDA har med början i oktober 2021 startat utgivningen av ett stort antal miniguider med underrubriken hälsa och socialt ansvar som är fördelade i fyra grupper. Den sista omgången planeras vara klar i början av 2022. Följ utgivningen på emcdda.org.

Utgivna hittills är Cannabis: health and social responses, Non-medical use of medicines: health and social responses, New psychoactive substances: health and social responses, Opioids: health and social responses, Polydrug use: health and social responses, Stimulants: health and social responses.

Rubriken kan se som något provocerande, men än mer provocerande är det att inget hänt i behandlingshänseende under de senaste (nästan) tio åren. Det är de effektiva läkemedlen vid alkoholberoende (AUD) som otroligt nog inte förskrivs i någon större omfattning. Det gäller akamprosat, disulfiram, naltrexon och nalmefen.

Den dystra rapport som beskriver förskrivningen av läkemedlen har sammanställts (Sara Wallhed Finn och medarbetare, Karolinska institutet) från en nationell kohort omfattande 132 733 vuxna med AUD-diagnos. Materialet är hämtat från journaler mellan 2007 och 2015.

Under den undersökta tidsperioden är det mellan 22,8 och 23.9 procent som erhållit någon farmakologisk behandling med nämnda läkemedel (inga andra finns för indikationen). Många parametrar har undersökts, bl a kön, ålder, inkomst, utbildning, co-morbiditet.

Den grupp som lyckats bäst med att erhålla farmakologisk behandling för sitt beroende är kvinnor mellan 31 och 45 år som har högre utbildning och inkomst och bor i storstad, sammanboende och födda i Sverige.

Sämst har de alkoholberoende som dessutom olyckligtvis också har en somatisk diagnos. Bättre har patienter som tillsammans med alkoholdiagnosen också har en annan psykiatrisk diagnos.

Konklusionen som författarna gör är att det är en underanvändning av dessa effektiva läkemedel. För visssa grupper, speciellt patienter med kombinationen alkohol- och somadiagnos, är underanvändningen närmast pinsam. Enligt en nyligen publicerad artikel från Storbritannien inom samma område visar sig problemen vara desamma. Få ordinationer av läkemedel mot alkoholberoende enligt studien som analyserade åren 2015/16.
doi:10.1016/j.drugalcdep.2021.108964
doi.org/10.1111/add.15502

2021: Skolundersökningen fyllde 50 år

CAN skickar sedan 1971 årligen ut en frågeundersökning till skolelever, numera till årskurs 9 och gymnasiet år 2. Den nuvarande undersökningen är en vidareutveckling av Sveriges två tidigare representativa postenkätundersökningar av ungdomars användning av alkohol och andra droger. Den allra första kom 1947 och gjordes av Nykterhetskommittén. Sedan dröjde det drygt 20 år innan andra såg dagens ljus och då som en del av den Alkoholpolitiska utredningen 1968.

Frågeundersökningen har ändrat skepnad genom åren såväl de ställda frågorna, metodologin  som inklusionskriterierna. Exempelvis innefattades inte gymnasieeleverna förrän 2004. Och droger som blivit mer eller mindre aktuella har till lett till en utvidning av frågebatteriet.
can.se

Den 22 oktober gav regeringen i Luxemburg sitt godkännande till en legalisering av cannabis för rekreationellt bruk. Lagstiftningen tillåter individer som fyllt 18 år att för eget bruk odla högst fyra cannabisplantor i hemmet. Luxemburg blir härmed det första europeiska land som inför legalisering av produktion och konsumtion av cannabis. Det finns dock restriktioner.

Justitieministern förtydligar att legaliseringen gäller tills vidare endast nationell produktion och konsumtion av drogen. Handeln med THC-innehållande fröer (inte plantor eller cannabisinnehållande produkter) blir fri, går att handla i butik, importera och köpa online.

Lagstiftningen är tänkt att förhindra illegal narkotikamarknad.

Luxemburg blir således (efter Uruguay 2013 och Kanada 2018) tredje nationen i världen som legaliserar cannabis för rekreationellt bruk. Därtill kommer för närvarande 11 delstater i USA. Som randanmärkning kan nämnas att i Nederländerna är det förbjudet att äga och handla med cannabis, även för rekreationellt bruk. Dock har man en tolerant inställning till drogen med viss begränsning.
Guardian 211022

Patienter med opioidberoende kan inte längre påbörja livräddande behandling i Sveriges näst största stad.

Att verksamheten i Göteborg är så gravt underfinansierad att den inte längre kan sköta sitt uppdrag är en skandal som kommer att leda till lidande och död. Detta har föranlett Svensk förening för Beroendemedicin att lyfta problemet i en debattartikel i Expressen. Även Dagens Nyheter tar upp den bekymmersamma situationen med intervjuer av styrelseledamöter av vår förening.

Förutom det personliga lidandet har såväl internationella som svenska studier visat att behandlingen vid opioidberoende leder till påtagligt minskad kriminalitet och minskat behov av andra samhällsinsatser. Den är mycket kostnadseffektiv med stora samhällsbesparingar för varje person som går från illegalt bruk av t ex heroin eller tramadol till underhållsbehandling.

I ljuset av detta reagerar vi beroendeläkare med bestörtning på situationen i Göteborg, där Beroendeverksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset på grund av resursbrist i höst tvingats till kraftigt minskat intag (i princip intagningsstopp) för nya patienter i LARO.

Debattartikeln är skriven och undertecknad av överläkarna Joar Guterstam, Catrin Rönnbäck, Markus Heilig, Berndt Johansson, Maj-Britt Martinsson och Elena Pizarro Ferrero.
Expressen Debatt 211019, Se även DN 211018

Tullverket har sedan i höstas gjort ett ökat antal beslag av försändelser med cannabisgodis av betydligt farligare slag än tidigare. Nu har den kriminella verksamheten gått över till godis som innehåller den narkotikaklassade syntetiska cannabinoiden 5F-EDMB-PICA, samma typ som finns i Spice och som 2014-16 förorsakade flera allvarliga förgiftninar och även dödsfall.

Den här godisen är extra farlig eftersom den varken luktar eller smakar annorlunda än icke preparerad godis. I Kanada, Irland och Storbritannien har myndigheterna varnat barn och ungdomar från att äta cannabisgodis efter flera fall av allvarliga förgiftningar.

Cannabiseffekten är dessutom fördröjd jämfört med inhalation via rökning. Det finns då risk för överdos om man fortsätter intaget i tron att effekten inte var så stor. I själva verket är styrkan på de syntetiska cannibinoiderna rejält varierande, från 2 till 100 gånger starkare än vanligt THC.
tullverket.se

En omfattande studie från universitetet i Cleveland1) visar på en fördubblad risk att insjukna i COVID-19 om personen har en substansberoende sjukdom (SUD) och är fullt vaccinerade. Detta jämfört med motsvarande grupp som inte har substansberoende. Det finns också en ökad risk av avlida till följd av sjukdomen.

Studien genomfördes mellan december 2020 och augusti 2021. Drygt 580 000 individer inkluderades; 30 000 med diagnosen SUD, 550 000 utan SUD. Inklusionskriteriet var att alla var fullvaccinerade (2 sprutor).

Anledningen till den ökade risken för denna patientgrupp menar forskarteamet bl a bero på nedsatt immunförsvar, möjligen också ökad virusexponering och att vaccinationsskyddet minskar med tiden.

Den största risken för att återinsjukna har de som intar cannabis (7,8 %) och minsta var för tobaksrökarna (3,6 %). För gruppen som inte uppvisade SUD-diagnos var återinsjuknanderisken 3,6 % (p<0.001).

Professor Nora Volkow, chefen för NIDA och en i forskargruppen uttryckte2) vikten av vaccination av SUD-patienter och också att framhålla att trots vaccination finns en ökad risk för insjuknande i COVID-19.

1) World Psychiatry, doi:10.1002/wps.20921. 2) www.medscape.com.