Mellan 2008 och 2019 förekom inslag av cannabis vid drygt 25 procent av alla fall av dödligt våld i Sverige.

Från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin publicerades i februari 2022 en undersökning hur inslaget av cannabis i det dödliga våldet förändrats i Stockholms län och i övriga landet under åren 2008 till 2019.

Det vanligaste var en så kallad farmakologisk koppling, det vill säga att förövaren eller offret var påverkade av cannabis vid brottet. Det gällde 11 procent av förövarna och 8 procent av offren. Det var också relativt vanligt med en systemisk koppling till cannabis i brotten, det vill säga att en konflikt kring cannabishantering var ett motiv till våldet (11 procent). Både systemisk och farmakologisk koppling till cannabis var vanligare vid fallen i Stockholms län (22 respektive 12 procent) än i övriga landet (14 respektive 7 procent).

Även om studien inte omfattar hur cannabis påverkar aggressivitetsnivån tyder resultaten i studien på att det i hög grad också är utbudet och tillgången på drogen som driver det systemiska våldet. Det handlar oftast om dödligt våld som sker inom ramen för spontanbråk, fejder eller konflikter i kriminell miljö. 

ces.slso@regionstockholm

Den legala och medicinska förändringen av cannabis i USA har nu visat sig i cannabisrelaterade akuttillstånd som lett till att akutvården uppsökts.

I en nyligen publicerad nationell studie har en forskargrupp gått igenom hur akutmottagningarnas statistik när det gäller cannabispatienter sett ut mellan 2006 till 2014 och från 2016 till 2018.

Resultatet visar att cannabisrelaterade akutbesök ökade årligen med 12,1 procent mellan 2006 och 2014 (12,3 till 34,7 akutbesök per 100 000 invånare). Från 2016 till nästkommande år var ökningen 17,3 procent (p<0.05) och från 2017 till 2018 var ökningen 11,1 procent (p<0.05). Ökningen gällde för såväl män som kvinnor.

Från 2017 till 2018 fann man en signifikant ökning inom två åldersgrupper, de mellan 0 och 14 år och de som var över 25 år.

Författarna gör konklusionen att det finns allvarlig ökad risk för medicinska akuttillstånd som kräver läkarintervention för framför allt vissa subgrupper och då inte minst de unga. Cannabis har genom lagstiftningen ökat i tillgänglighet och därmed ökad användning men också att marknaden har försetts med många olika cannabisprodukter (som godis). Det finns anledning att förvara cannabisprodukter säkert och ta fram strategier för att förhindra unga att börja med cannabis.

doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2022.109288