Intranasal behandling med oxytocin ökar oddsen för några veckor lång kokaindrogfrihet under en period efter den 6 veckor långa behandlingen i denna randomiserade dubbelblinda kliniska studien med patienter som rekryterats genom lokal annonsering. Studien är gjord i Bronx i NY med Colombia university som vetenskaplig bas.

Under de första två veckorna var det ingen skillnad mellan oxy-gruppen och placebogruppen men från vecka två och fram emot vecka 6 var drogfriheten större för oxytocingruppen (p=0.037) men efter hand utjämnades drogfriheten (p=0.19). Det var fler som hoppade av oxytocingruppen (p=0.0005).

Alltmer tyder på att det finns evidens för ett samband mellan cannabis och cerebrovaskulär sjukdom som aneurysmal subarachnoidalblödning och akut ischemisk stroke. En forskningsrapport från Barrow Neurological Institute i Phoenix som är publicerad i Stroke 2022 visar på en signifikant koppling mellan cannabis och fördröjd cerebral blödning efter ett rupturerat aneurysm. Det var för de i studien ingående patienterna dubbelt så hög risk för blödning för de patienter som intagit cannabis. Det fanns däremot ingen koppling mellan blödning och kokain, tobak eller metamfetamin.

Orsaken bakom denna cannabispåverkan är ännu inte känd, men spekulationer finns kring att det möjligen kan bero på multifokala intrakraniella stenoser, oxidativ stress eller en dysfunktion för de cerebrala mitokondrierna.

Med tanke på hur vanligt det är med cannabisanvändning finns det anledning att ha den cerebrala blödningsproblematiken i åtanke, inte minst för de patienter som fått diagnosen aneurysm som behandlas konservativt med kontroll och expektans.

Se även en tidigare intressant studie som visat på sambandet mellan cannabis och cerebral blödning. Den aktuella rapporten är en fördjupning av studien från 20161).

Stroke; doi.org/10.1161/STROKEAHA.121.035650
1)Stroke; doi: 10.1161/STROKEAHA.116.013

Ingen varudeklaration precis. Att handla alkohol, läkemedel och droger på svarta marknaden har alltid varit ett vågspel. Oftast blir kunden lurad på konfekten. Enligt argentiska narkotikapolisen är praktiskt taget all kokain som säljs i slutledet till konsumenten uppblandat. Det är vanligen stärkelse eller vetemjöl istället för den förväntade styrkan på drog.

Vid sällsynta tillfällen går det riktigt illa. I Rio de Janeiro prånglades i början av året förgiftat kokain ut på marknaden med förödande resultat. Mer än 20 död och närmare hundra på intensivvården. De förgiftade patienterna kom till sjukhus med hjärtinfarkt och andningsstillestånd.

Polisen fick snabbt tag i langaren och beslagtog stora mängder kontaminerad kokain. Det farliga kokainet var till synes uppblandat med dåligt heroin. Det snabba ingripandet förhindrade en än större katastrof. I denna fattiga stadsdel i Rio de Janeiro köps det dageligen ungefär 250 000 doser kokain.

Under 2017 beslagtogs i Argentina drygt 12 ton kokain men pandemin har gjort att konsumtionen minskat och beslaget för 2020 föll till 2,7 ton.

RTE feb 2022

Svenska Spels forskningsråd delar årligen ut anslag till olika forskningsprojekt. Svenska Spels forskningsråd lämnar stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Rådet strävar efter att stimulera uppbyggandet av goda forskningsmiljöer.

Medlen avser stöd såväl till doktorander, forskare de närmsta fem åren efter disputation (post doktoral period) samt graduerade forskare vid universitet och högskolor som söker projektbidrag. Medel medges för projekt som sträcker sig från ett till fem år.
Rådet administreras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
Sista ansökningsdag är 30 april 2022

Läs fullständig utlysning och ansök på https://www.can.se/svenska-spels-forskningsrad/

Det finns inte mycket som talar för en näraliggande liberalisering av narkotikaanvändningen. De nordiska länderna tycks vara eniga. Professor emeritus Henrik Tham (kriminologi) har för Alkohol&Narkotika ställt samman de nordiska ländernas aktuella syn på framför allt avkriminalisering1).

Henrik Tham skriver:

– Politiker har bundit upp sig vid teser om ett narkotikafritt samhälle och hävdat landets framgångsrika politik även internationellt. En särskild yrkesgrupp är här polisen, som för både lagstiftning och resurser varit starkt drivande för att vidmakthålla uppfattningen om straffrättsliga lösningar av narkotikaproblemet.

Tanken om avkriminalisering har ännu endast nått politiken genom några ungdomspartier. Även enstaka myndigheter i de olika länderna har uttalat sig positivt om avkriminalisering – mot sina regeringars negativa inställning.

Längst i genomförandet av en avkriminalisering à la Portugal hade Norge kommit, men föll på målsnöret när Fremskrittspartiet lämnade regeringen och Arbeiderpartiet röstade mot förslaget. De övriga nordiska länderna har snarare skärpt lagstiftningen.

Utopin om ett narkotikafritt samhälle tycks fortfarande vara ledstjärna för våra folkvalda. Professor Björn Johnson skrev i Expressen 2002:
– Inget land som respekterar de mänskliga rättigheterna kan rimligen hoppas på att eliminera narkotikamissbruket.

Morgan Johansson, folkhälsominister, sa samma år (2002)2):
– Sverige skall kunna vara narkotikafritt inom 10 år.

1)alkoholochnarkotika.se (2022)
2)Johnson. Nils Bejerot. Arkiv 2021

TikTok är en mäkta populär nätbaserad träffpunkt med över 1 miljard användare varje månad. En tredjedel av användarna är under 14 år. På TikTok finns cannabisrelaterat innehåll tillgänligt i icke försumbar mängd. Användningen av cannabis kan därför påverka besökarna. En australiensisk studie ha undersökt vad de cannabisrelaterade videopresentationerna förmedlar.

Forskargruppen hittade 1377 videoinspelningar som var förknippade med cannabis. Över hälften av dessa framställde cannabis i positiv anda. Dessa videos kunde ses av alla åldersgrupper och tillgängliga på såväl standardwebsidor som i smartphones.

Tidigare studier har visat att exponering av cannabisinnehållande sajter kan påverka ungdomars attityd och leda till problematisk användning av cannabis. Därför menar forskargruppen att det finns skäl att åldersbegränsa narkotikarelaterat innehåll på sociala medier.

https://doi.org/10.1111/dar.13433

Från Department of Psychology, University of Calgary, Alberta, Canada redovisas en metaanalysstudie för att se hur påverkan av alkohol, cannabis och alkohol/cannabis påverkar bilkörning. Från 616 studier utkristalliserades 57 arbeten med sammanlagt 1725 individer.

De data som behandlades var svarstiden för handlande inför en risksituation, hastigheten som fordonet framfördes i och om föraren höll hastighetsbegränsningar mm.  Hur såg positionen på vägbanan ut och eventuell vinglighet. I en körsimulator kunde man också se omotiverade hastighetsförändringar, frekvensen av krockar och andra incidenser.

Metaanalysen visar på att alkohol liksom cannabis försämrar framförandet av fordon. Kombineras intaget med såväl alkohol som cannabis blir körförmågan ännu sämre.

Vid en subgruppering visar det sig att effekten av cannabis på körförmågan motsvarar låg blodalkoholkoncentration. Se även Deterring driving under the influence of cannabis. Addiction. doi.org/10.1111/add.13041

Addiction. doi.org/10.1111/add.15770

Skadligt bruk av fentanyl har inom vissa områden i framför allt USA, Lettland och Litauen under senare tid ökat i så stor omfattning att drogen till och med dominerar marknaden. Det är många opioidanvändare som gått över till denna starkare variant som sin huvuddrog. Det finns tecken på att även inom övriga Europa ökar fentanylanvändarna.

De konventionella opioiderna upplevs av fentanylanvändarna som alltför svaga. Även den ännu starkare analogen carfentanil har börjat intas.

För gruppen fentanylanvändare som kommer till behandling betyder den kraftigare effekten att den vanliga behandlingen med buprenorfin och metadon inte är tillräcklig för att patienterna ska kvarstanna i programmet.

I en kommenterande artikel i The Lancet har två forskare från Kanada och Schweiz framfört att de behandlingsframgångar som rapporterats vid behandlingsresistent heroinberoende med heroinassisterad behandling kan vara ett alternativ vid fentanylberoende. Dock menar man att en grundlig vetenskaplig forskning måste till för att utröna denna form av fentanylbehandlings för- och nackdelar.

Det ökande intaget av den ultrapotenta opioiden fentanyl måste sjukvården möta med effektiva medel. Idag finns inga varför en rejäl satsning på forskning är essentiell om beroendepsykiatrin inte ska betraktas som irrelevant när kriser av denna art seglar upp.

Ytterligare oroande utveckling
DEA (US Drug Enforcement Administration) rapporterar om en dramatisk ökning av förfalskade opioidtabletter som innehåller minst 2 mg fentanyl, vilket anses vara en dödlig dos. De kriminella nätverken använder sig av dessa förfalskningar för att utnyttja opioidkrisen. Enligt amerikanska Centers for Disease Control and Prevention har det under senaste tolvmånadersperioden inrapporterats mer än 100 000 dödsfall till följd av opioidöverdos. Det är högsta antalet årliga dödsfall som någonsin noterats.

doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00393-x
Se även Alkohol&Narkotika 2021;6:8-9
dea.org

Huvudresultatet av denna stora undersökning var att cannabisintaget ökade medan partydrogen ecstasy (MDMA) minskade. Ungefär en tredjedel (32 procent) uppgav att de ökat sitt cannabisintag och 42 procent att de minskat ecstasybruket.

Över huvud taget intogs de flesta drogerna i hemmiljö. 85 procent inom EU och 72 procent i balkanstaterna. Många av länderna var vid undersökningstillfället under lock down. De flesta tog cannabis för att koppla av, bli påverkad (berusad) och/eller för att kunna somna. Anledningen till intag av Ecstacy var för att få rusupplevelse och att vara tillsammans med likasinnade under intaget.

Rapporten beräknas i procent av deltagarna och drogintaget under de senaste 12 månaderna.

DrogEU %Balk %
Cannabis9391
MDMA (Ecstasy)3522
Kokain3538
Amfetamin2820
Metamfetaminej8
LSD209
NPS1617
Ketamin13ej

I slutet av januari publicerade den europeiska narkotikabyrån EMCDDA denna omfattande undersökning om narkotikaintag under pandemin. Undersökningen omfattade 50 000 individer i 21 EU-länder och 2 000 i  9 från västra balkan (Albanien, Kosovo, Montenegro, Norra Makedonien och Serbien). Undersökningsperioden var under mars och april 2021. Ingående i studien var individer över 18 år och som senaste året använt droger. Det är en noggrant genomförd studie men att den är webbaserad måste tas i beaktande.

emcdda 220120

Professor Cecilia Magnusson och hennes forskargrupp vid KI har undersökt hur lagarna möjligen påverkar bruket av cannabis.

Slutsatsen hon förmedlar i en DN-intervju är att lagarna inte har haft någon betydande påverkan på bruket. Under den undersökta perioden hade Storbritannien, Tjeckien och Italien såväl skärpt som mildrat straffen i omgångar. Oavsett lagändringen visade alla länderna på minskat bruk.

Sedan tidigare har vår regeringen beslutat att en utvärdering av den svenska narkotikapolitiken ska tillsättas, men utan att titta på effekterna av kriminaliseringen av eget bruk.

Med tanke på att vi vet för lite huruvida exempelvis kriminalisering/avkriminalisering påverkar cannabisintaget säger Cecilia Magnusson:

– Man behöver gå till botten med det här och ha tydliga argument oavsett vilket vilket håll man går åt med narkotikalagstiftningen. Det är konstigt att måla in sig i ett hörn, att utreda frågan kan aldrig vara fel, säger hon.

DN220119

Professor Cecilia Magnusson
Bild Sternebring