Att minska dödsfall till följd av narkotika är en viktig del i Narkotikautredningen

Narkotikautredningens slutbetänkande presenterades enligt tidsplanen i oktober 2023 med rubriken Vi kan bättre – Kunskapsbaserad narkotikapolitik med liv och hälsa som fokus. Det är utredaren Thomas Lindén som ansvarat för den gedigna och omfångsrika utredningen på nästan tusen sidor med 64 förslag som kortsiktigt och långsiktigt kan göra narkomanpolitiken bättre. Nu är det upp till regeringen att fatta beslut.

Thomas Lindén

Genomgående för hela utredningen och de förslag som läggs fram till regeringen handlar i grunden om att få ner den narkotikarelaterade döden. Utredningen poängterar att med rätta åtgärderna kan död till följd av narkotika- eller läkemedelsförgiftningar minska med minst 20 procent inom en femårsperiod. Årligen avlider uppemot 900 personer i narkotikarelaterad död.

En del i detta arbete är att intensifiera förskrivningen av naloxon till de som använder såväl illegal narkotika som opioidläkemedel. Här vill utredningen att det ska vara tillåtet att överlämna och administrera antidoten naloxon även utanför sjukvården och inte vara uteslutande ett förskrivningsläkemedel. Nässprayen naloxon ska, enligt Thomas Lindén, kunna finnas inom exemepvis polis och socialtjänst.

I uppdraget ingick (absolut) inte att föreslå strafflagsändringar, men i ett förslag från utredningen anmodas regering att mildra strafflagstiftningen vid eget narkotikabruk vilket utmynnar i att utreda polismyndighetens möjlighet att använda rapporteftergift vid misstanke om eget bruk och innehav. Det kan behövas föreskrifter och vägledning i avvaktan på att regeringen ska ta sig samman och se över narkotikastrafflagen och påföljderna vid narkotikabrott.

Utredningen önskar att regeringen utreder hur strafflagen påverkar de medicinska och sociala skadekonsekvenserna och huruvida personer med skadligt bruk eller beroende erbjuds vård- och omsorgsinsatser i tillräcklig omfattning.

Socialminister Jakob Forssmed sade vi presskonferensen att regering inte har några planer på någon lagöversyn. Den gamla svenska policyn om restriktiv narkotikapolitik genomsyrar sålunda även denna regering.

Kommentar Överläkare Joar Guterstam, ordf i Svensk förening för Beroendemedicin:

Det är ett spännande slutbetänkande som nu presenteras, och ett första intryck är att man hunnit gå igenom väldigt många olika frågor trots den begränsade tid man haft på sig. Inriktningen på huvudförslagen tycks lovande, och kan på flera sätt komplettera Samsjuklighetsutredningens viktiga förslag om reformerad beroendevård. Från föreningens sida hade vi gärna sett att även frågor kring kriminaliseringen av narkotikabruk fått ingå i direktiven. Men det man nu presenterar är i alla fall positivt, och kan förhoppningsvis bidra till att den svenska narkotikapolitiken i framtiden får ett tydligare fokus på att minska narkotikarelaterade skador och dödsfall.

Relaterade