Det finns många rapporter om att hjärnan tar stryk vid opioidberoende. Det framkommer i många studier att det är de neuropsykologiska funktionerna minne, inlärning, uppmärksamhet och handlingsförmåga som drabbas. Mindre undersökt är om dessa funktioner är permanent försämrade eller sker en förbättring om personen avslutar sitt opioidberoende?

Detta har en forskargrupp undersökt och kommit fram till att det sker förbättringar redan efter 2 veckor och signifikanta förbättringar efter 8 veckor (studiens slutpunkt). I undersökningen ingick 50 patienter med DSM-5-diagnosen opioidberoende.

Forskarna konkluderar att vissa regioner får en neuropsykologisk försämring som är förknippad med hur länge och hur mycket som individen intagit opioider. Det var framför allt områdena för uppmärksamhet, verbalt och ickeverbalt minne samt exekutiva funktionerna som förbättrades under den åttaveckorsperiod som studien omfattade.

Journal of Addiction Medicine 17(5):p 557-562, 9/10 2023.