CAN har sammanställt den totala alkoholkonsumtionen i Sverige 2022. Den samlade bilden visar att alkoholkonsumtionen som sjönk under pandemin har ökat igen men inte till samma nivåer som före 2019.

Enligt utredaren Björn Trolldal är det framför allt den oregistrerade konsumtionen som är lägre. Såväl resandeinförsel och köp av smugglad alkohol har minskat. En anledning kan vara att bensinpriserna blivit högre, försvagningen av den svenska kronan samt prisökningar i Tyskland och Danmark.

Systembolagets försäljning har dock ökat och restaurangkonsumtionen är tillbaka på samma nivåer som 2019.

Hela rapporten finns på can.se (Trolldal B. Alkoholkonsumtionen i Sverige 2001-2022, rapport 221)

Effekten av opioider, framför allt fentanyl, kan intensifieras med tillägg av xylazin. Enligt amerikanska DEA leder denna drogkombination till ett zoombiliknande tillstånd med förlångsammad andning och ibland utvecklas hudsår. Antidoten naloxon fungerar inte på denna drogkombination.  

Svensk förening för Beroendemedicins årliga vetenskapskonferens hölls i början av oktober under temat Droger som läkemedel. I år var det ett uppskattat samarrangemang med ANDT-psykologerna. Det var specifikt psilocybin och cannabis som konferensen fokuserade på men andra droger kom naturligt nog också med om än perifert. Förutom de ”egentliga” drogerna fick den vanliga kontrollsubstansen placebo en fördjupad analys.

Endagarskonferensen bjöd på såväl nationella som internationella experter inom respektive område. Varken psykedelika eller cannabis är helt okontroversiella varför presentationerna omfattade drogerna såväl ur ett historiskt perspektiv som state-of-the-art ur forskningens synvinkel. Hur substanserna används kliniskt idag belystes liksom möjliga användningsområden framöver.

Den spännande dagen avslutades med en paneldebatt som det engagerade auditoriet synnerligen aktivt deltog i – många frågor, många kommentarer och tillsammans med den professionella panelen blev den sista konferenstimmen en intensiv och lärorik avslutning på dagen.

En mer omfattande sammanfattning av vetenskapsdagen kommer i novembernumret av BULLETIN.

I Sverige saknas allt fler läkemedel. Läkemedelsföretagen rapporterar brister på flera av de mest basala läkemedlen och en rad behandlingar som är centrala för vården är otillgängliga. Risken för att patienter kommer att komma till skada ökar men för att säkert få leveranser är vi helt i händerna på läkemedels­företagen.

Sjukvårdsministern och läkemedelsindustrin måste ge svar på hur Sverige ska säkerställa tillgången på basala läkemedel, skriver Mikael Hoffmann, ordförande för SLS kommitté för läkemedelsfrågor tillsammans med Lars Rocksén, ordförande för Läkarförbundets råd för läkemedel och medicinteknik på SvD debatt.

Svenska Läkaresällskapet

The Lancet är en av världens äldsta medicinska tidskrifter. Den grundades för 200 år sedan av den engelske kirurgen Thomas Wakley. Grundarens vision var att The Lancet inte bara skulle förmedla medicinska råd och rön utan även ha en social och politisk grundton som skulle gagna den medicinska forskningen framöver. Det började dock med artiklar och referat från föreläsningar som hölls på Londons sjukhus för att förmedla aktuell och viktig kunskap.

Den ärevördiga 200-åringen med sin första utgåva daterad den 5 oktober 1823 är fortfarande en av de mest tongivande peer-reviewed(sakkunniggranskade) medicinska tidskrifterna. Sedan start utkommer tidskriften veckovis.

Den närmaste konkurrenten var The British Medical Journal (The BMJ) som startade sin utgivning 18 år senare, den 3 oktober1840. Den första engelskspråkiga och kanske första medicinska tidskriften över huvud taget var Medicina Curiosa från 1684.

I nästintill alla sammanställningar som listar världens förnämsta medicinska tidskrifter toppar The Lancet. Det råder tämligen enighet om vilka de ledande tidskrifterna är: The Lancet, JAMA (1883), The BMJ och New England J Medicine (1828). Sålunda riktiga långkörare.

The Lancet idag

Wakely-familjen gav upp ägandeskapet 1908 och efter några ägarskiften är det idag giganten inom området, förlaget Elsevier som sedan 1991 driver The Lancet Group med sina 24 olika specialinriktade tidskrifter som till exempel The Lancet Psychiatry, The Lancet Digital Health.

The Lancet med sina specialutgivningar läses över hela världen med miljontals besök på någon av deras hemsidor varje år. Enligt tidskriften citeras den över 360 000 gånger i de inflytelserika mediahusen (Associated Press, BBC, CNN, Financal Times, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, Bulletin, ja – till vår oförställda förvåning nämns inte vår skrift på The Lancets hemsida, vi ursäktar förbiseendet. Errare humanum est.

Källor: Britannica, wikipedia, The Lancet. The BMJ.

Svensk förening för beroendemedicin rekommenderar följande definitioner av tilläggskoderna för beroendetillstånd i remission i svenska ICD-10:

C. Aktiv droganvändning: Patienten har uppfyllt kriterier för beroendediagnosen under de senaste 3 månaderna.

D. Tidig fullständig remission: Patienten har inte uppfyllt några kriterier för beroendediagnosen (utöver craving-kriteriet) under de senaste 3 till 12 månaderna.

E. Långvarig partiell remission: Patienten har sedan minst 12 månader en minskad användning av substansen och har under denna tid inte uppfyllt tillräckligt antal kriterier för beroendediagnosen, även om enstaka diagnoskriterier varit uppfyllda.

F. Långvarig fullständig remission: Patienten har sedan minst 12 månader inte uppfyllt något kriterium för beroendediagnosen (utöver craving-kriteriet).

Bakgrund, Skilda remissionsbegrepp i DSM-5 och ICFD-11, Motivering och kliniska reflektioner hittar du i denna länk eller under fliken Föreningen.

Simon Jangard är psykolog och doktorand vid Karolinska Institutet. Han tilldelas årets Jörgen Engel-stipendium för artikeln:

 ”Alcohol Use Disorder Displays Trait-Related Reductions in Prosocial Decision Making”, publicerad i Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging 2022. 

Stipendiejuryns motivering: 

Simon Jangard erhåller Jörgen Engel stipendium 2023 för en artikel där han undersökt en rad olika aspekter av socialt beslutsfattande hos unga människor med alkoholbruksyndrom. Genom en ambitiös studiedesign har han tillsammans med sina kollegor nått intressanta och tillförlitliga resultat, som belyser en delvis ny aspekt av alkoholproblem. 

Utdelning och närmare presentation sker i samband med föreningens årsmöte den 24 november och i skrift kommer presentationen i BULLETIN nr 1 2024.

Mer om Svensk förening för Beroendemedicins stipendier och utmärkelser finner du här på hemsidan under fliken Stipendier.

Svensk förening för Beroendemedicins styrelse har efter genomgång och diskussion kring årets kandidater till föreningens MediaDiplom 2023 enhälligt utsett SVT-journalisten Johan Bergendorff.

Motivering:

Johan Bergendorff erhåller 2023 års MediaDiplom för sin gärning som en av Sveriges främsta vetenskapsjournalister och folkbildare. Han har tidigare på ett föredömligt sätt riktat uppmärksamheten mot nikotinberoende som ohälsofaktor. I Vetenskapens Världs mini-serie Alkoholexperimenten har han nu med en smittsam nyfikenhet och ett tillgängligt tilltal presenterat forskning i den internationella frontlinjen som visar berusningssökandets evolutionära rötter och alkoholens effekter på nervsystemet, men även presenterar ett brukarperspektiv på ett sätt som berör.

Utdelning och närmare presentation sker i samband med föreningens årsmöte den 24 november och i skrift kommer presentationen i BULLETIN nr 1 2024.

Mer om Svensk förening för Beroendemedicins stipendier och utmärkelser finner du här på hemsidan under fliken Stipendier.

Ännu en större studie, den andra, som är publicerad i JAMA om möjligheten att behandla mentala sjukdomar med MDMA (ecstasy). Behandlingen är tvehövdad: drogen tillsammans med psykoterapi. Resultatet talar för att denna insats är effektiv vid behandlingen av PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom). MDMA-behandling är inte legal i USA, den godkännande myndigheten FDA (US Food and Drug Administration) har ännu inte någon ansökan på sitt bord, möjligen är en förfrågan på väg.

Hittills är det bara Australien som tillåter förskrivning av MDMA (Se BULLETIN 3/2023:16).

doi: https://doi.org/10.1038/d41586-023-02886-x

Detta reviderade (2023) faktablad från CAN tar upp dopning avseende samhällsdopning enligt svensk dopningslag (1991:1969), lag om förbud mot vissa dopningsmedel. När det gäller samhällsdopning avser dopning framför allt bruk av anabola androgena steroider (AAS), testosteron samt tillväxthormon. Det vanligaste dopningsmedlet är AAS, som är ett samlingsnamn för testosteron, dihydrotestosteron och olika syntetiska modifikationer av dessa kroppsegna substanser. Dessa substanser används både i medicinskt och ickemedicinskt syfte. Att använda anabola androgena steroider kan leda till både fysiska och psykiska skador och besvär.

CAN.se