Detta reviderade (2023) faktablad från CAN tar upp dopning avseende samhällsdopning enligt svensk dopningslag (1991:1969), lag om förbud mot vissa dopningsmedel. När det gäller samhällsdopning avser dopning framför allt bruk av anabola androgena steroider (AAS), testosteron samt tillväxthormon. Det vanligaste dopningsmedlet är AAS, som är ett samlingsnamn för testosteron, dihydrotestosteron och olika syntetiska modifikationer av dessa kroppsegna substanser. Dessa substanser används både i medicinskt och ickemedicinskt syfte. Att använda anabola androgena steroider kan leda till både fysiska och psykiska skador och besvär.

CAN.se

Under 2023 kommer nya och delvis reviderade riktlinjer för goda levnadsvanor. Det är Socialstyrelsens riktlinjer som nu börjar publiceras (allt klart 2024), Nordic Nutrition Recommendation (NNR; Nordiska ministerrådet) 2023 är klara och likaså Livsmedelsverkets rekommendationer 2023.

Socialstyrelsens riktlinjer 2023 börjar med rikskonsumtion av alkohol medan NNR omfattar hela batteriet levnadsvanor med en liten notering om alkohol. Livsmedelsverket har mer omfattande alkoholrekommendationer inklusive gravida.

Socialstyrelsen har inför de nya riktlinjerna tagit intryck av såväl aktuell forskning som andra länders justeringar av risknivåer, samtliga har sänkt konsumtionsintaget (Australien, Danmark, UK och Kanada).

Med riskkonsumtion menar Socialstyrelsen ett alkoholintag som är 10 standardglas eller mer per vecka alternativt 4 standardglas eller mer per dyckestillfälle (sk intensivkonsumtion, bingedrinking) en gång i månaden eller oftare.

Hela artikeln kommer i BULLETIN nr 4 (November).

Allt talar för att verkligheten är den motsatta

En undersökning presenterad i JAMA omfattar 5 035 vuxna som röker cannabis på daglig basis eller utsätts passivt för cannabisrök. Rapporten omfattar en femårsperiod. Över tidsperioden ses en ökning av de som menar att cannabis är säkrare än tobak. Denna uppfattning motsäges av senaste års forskningsresultat.

Forskargruppen menar att detta är en oroväckande utveckling med tanke på den allt mer omfattande legaliseringen av cannabisbruk.

Verkligheten har ett annat budskap. Djurstudier visar att till och med en passiv exponering av cannabisrök i en minut ger en hämning av den endoteliala funktionen och kan därmed leda till samma kardiovaskulära påverkan som tobak.

Cannabisrökning är förknippad med ökad risk för cancer, tobak- och cannabisrök har samma kemiska carcinogena komponenter. Speciellt stor konsumtion av cannabis ökar dessutom risken för psykiatrisk sjukdom som psykos, depression och ångest.

En av USAs främsta hjärnforskare med inriktning på droger, professor Yasmine Hurd  vid Mount Sinai-universitet (stor del av sin tidiga forskning gjorde hon vid Karolinska institutet) uttrycker i en intervju i Science samma åsikt. Hon uttrycker sin frustration över att föräldrar bekymrar sig föga över sina ungdomar som brukar cannabis.

Hurd visar i en studie att det finns spår av genetisk kod hos råttor som fått sina neuron THC-exponerade som signifikant överlappar genprofiler som ses hos individer med schizofreni. Kan cannabis hos vissa individer bana väg för psykisk sjukdom? Epidemiologiska studier har antytt detta.

Forskningen kring cannabisrökens skadeverkningar är ännu i sin linda men hittills framkomna resultat är illavarslande.  

doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.28691; doi:10.1126/science.adk5712

Europol har i en samordning mellan flera länder slagit ut en stor kriminell drogorganisation med ursprung i Serbien. Hela den kriminella kartellen är tillintetgjord och ledaren och tillika hjärnan bakom verksamheten och hans närmaste fem medarbetare sitter sedan slutet av augusti bakom lås och bom.

Förutom arresteringarna beslagtogs 2,7 ton kokain, flera lyxbilar och klockor och kontanter till ett värde av 550 000 EUR. Bankkonton, hus mm är dessutom blockerade.

Det var framför allt polisen i Spanien och Serbien som stod för huvudarbetet men med hjälp av polis i Brasilien, Kroatien, Frankrike, Polen och Portugal.

europol.europa.eu

Spansk polis (Guardia Civil) har i slutet av augusti gjort ett historiskt stort narkotikatillslag i Algeciras i södra Spanien. Totalt omfattade beslaget 9,4 ton kokain som var förpackat i 1080 bananlådor i en kontainer som lastats i eucadorianska Machala, som är den största hamnen för bananexport.

Kokainpaketen var märkta med över trettio olika logotyper från kända företag som Tesla, Louis Vuitton, Tag Heuer, Hitler, hakkors. Företagen har naturligtvis inget med kokainet att göra utan polisen uppfattar att detta var “adresslappar” till respektive maffiaavdelning i Europa dit kokainleveransen var på väg.

Spanska tullen och polisen uppskattar att det kommer cirka 40 kontainrar i månaden med ”illegala” bananer, kontainrar som är blandade med de riktiga banankontainrarna.

Detta tillslag är det största beslaget hittills och anses vara ett förödande ekonomiskt bakslag för den globala kriminella smugglingen. Matematisk övning: marknadskostnaden för 1 g kokain i Europa är ungefär 65 amerikanska dollar och smuggelgodset omräknat – många nollor blir det.

bild.de, dn.se

Milan Valverius Stiftelses ändamål är att främja olika former av vetenskaplig forskning inom ämnesområdet alkohol, andra droger och trafiksäkerhet. Förra året utdelades stipendiet till Danilo Romero, Karolinska Institutet: Utveckling och validering av en klinisk prediktionsmodell för återfall i rattfylleri.

Dags att söka årets stipendium. Ansökan ska vara stiftelsen tillhanda senast den 15 oktober 2023. Maximalt belopp att söka är 100 000 kronor. Det finns inget formellt krav på doktorsexamen men sökandens meriter vägs in i bedömningen.

Ansökningsförfarandet och premisserna för att kunna söka finns här.

IQ har med hjälp av Novus även i år kartlagt svenskars alkoholkonsumtion under sommarsemestern 2023. Många svenskar dricker mer alkohol under sommarledigheten jämfört med övriga tider på året. I år var det dock betydligt färre (40%) än förra sommaren (51%). En svalare sommar och tunnare plånbok kan ha bidragit till den sänkta alkoholkonsumtionen.

IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. IQ startade i maj 2005 och har kontor i Stockholm. IQ arbetar för ett smartare förhållningssätt till alkohol.

IQ.se

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att implementera ett nationellt informations- och varningssystem, Varningssystem Narkotika (VSN), för att motverka narkotikarelaterad dödlighet. Syftet med VSN är att underlätta informationsutbytet mellan offentliga aktörer såsom myndigheter, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Folkhälsomyndigheten hoppas att de som arbetar inom beroendevård vill medverka i arbetet mot narkotikadödlighet genom att bli medlem i VSN . Det är särskilt värdefullt att aktörer som arbetar nära personer som använder narkotika ansluter sig.

En väl genomförd australiensisk studie visar att placebo var lite bättre än opioider vid en ettårsuppföljning av smärtpatienter. Smärtan mättes med kortversionen av Brief Pain Inventory.

Forskargruppen fann efter sex veckor ingen signifikant skillnad i smärtupplevelsen för opioidgruppen jämfört med placebogruppen. Efter ett års uppföljning hade patienter som fått placebo något lägre smärtpoäng än opioidanvändarna.

I studien ingick 346 primärvårspatienter med minst lindrig smärta från rygg och/eller nacke.

Summeringen av forskningsrapporten blev att opioider inte lindrade akut rygg-nack-smärta bättre än placebo men gav på längre sikt en ökad risk för fortsatt lång konsumtion med de konsekvenser detta kan innebära.

Ett resultat att ta fasta på vid behandling av denna typ av smärtlindring.

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00404-X