Stipendier

Svensk förening för Beroendemedicins stipendier och utmärkelser

Jörgen Engel Stipendium

Stipendiet tilldelas den forskare som har sitt vetenskapliga arbete knutet till svensk akademisk institution och som under föregående kalenderår i en internationell referentgranskad tidskrift publicerat den originalartikel inom området beroendeforskning som varit av högsta kvalitet. Ett centralt kriterium vid bedömningen är att stipendiaten är förstanamn på artikeln och att kvaliteten på den tidskrift i vilken artikeln publicerats är hög. En kortfattad skriftlig motivering åtföljer prisutdelningen.

Stipendiet kan inte sökas, men förslag till stipendiat kan lämnas till föreningens vetenskaplige sekreterare.

Styrelsen för Svensk förening för Beroendemedicin utser årligen jurykommitténs medlemmar. Detta sker vid ordinarie styrelsemöte kalenderåret före granskningsperioden. Varje jurymedlem utses för en mandatperiod om tre år. En jurymedlem nyväljes årligen i samband med årets sista styrelsemöte. Omval av jurymedlem kan ske vid högst två tillfällen. Ordförande/sammankallande i juryn utses internt av de aktuella juryledamöterna. Juryns ordförande/sammankallande är den som kontaktar pristagaren. Presentation av den belönade forskningsartikeln publiceras i Bulletin. Vetenskaplig sekreterare bevakar att pristagaren kan få möjlighet att presentera sitt arbete vid föreningens vetenskapliga konferens.

Stipendiet utdelas årligen på SfBs föreningsmöte av juryns ordförande/sammankallande alternativt av föreningens ordförande. Beloppet är på 10 000 kronor. Detta stipendium bekostas för närvarande av Indivior. I samband med utdelandet av stipendiet avtackas i lämplig form de donatorer (inbjudes) som gjort stipendiet möjligt. Donatorerna har ej något inflytande över valet av stipendiat, motivering eller utdelning.

Årets stipendiat (2023): Simon Jangard

Stipendiater

2010 Louise Adermark, 2011 Pia Steensland, 2012 Anna Söderpalm-Gordh, 2013 Ylva Ginsberg, 2014 Magdalena Plecka-Östlund, 2015 Ida Fredriksson, 2016 Charlotte Skoglund. 2017 Estelle Barbier, 2018 Eric Augier, 2019 Eric Augier, 2020 Jesper Vestlund, 2021 Lydia Kalafateli, 2022,  Esi Domi,

Stipendium för fördjupad alkohol- och drogkunskap

Stipendiet kan årligen sökas av medlemmar i föreningen. Syftet är att främja forskning och kunskap samt personlig utveckling för aktiva inom alkohol- och narkotikaområdet.

Stipendiesumman är på 20 000 kronor och tilldelas en eller högst två sökande. Stipendiet utgår i form av bidrag till studiebesök, egen utveckling eller deltagande i aktuell kongress/symposium. Mottagaren skall snarast eller senast inom ett år till styrelsen för Svensk förening för Beroendemedicin inkomma med kort redovisningsrapport till Bulletins redaktör.

Ansökningarna skickas under året in till den facklige sekreteraren som vidareförmedlar dessa till den vetenskaplige sekreteraren för granskning. Sista ansökningsdag är den 1 oktober.

Stipendiekommittén består av styrelsen för Svensk förening för Beroendemedicin och beslut om mottagare av stipendium tas vid årets sista styrelsemöte. Stipendiekommitténs beslutsmässighet följer föreningens stadgar för beslutsmässighet. Kommitténs beslut protokollförs i styrelsemötets protokoll. Ordförande vid stipendiekommitténs sammanträde är föreningens ordförande.

Presentation av den/de som erhållit årets stipendium sker i samband med föreningen årsmöte och skriftligen i Bulletin. Stipendiet utbetalas efter överenskommelse med stipendiekommitténs kassör.

SfB och Nordic Drugs Stora pris

Priset är i form av ett stipendium som avser att belöna upptäckter eller arbete som på olika sätt bidrar till bättre vård och behandling av patienter med opiat/opioidberoende i Sverige. Arbetet ska ha eller ska ha haft som målsättning att förbättra diagnos, behandling och/eller patientomhändertagande inom beroendevården vid opiat/opioidmissbruk.

Stipendiet söks via Nordic Drugs (kompletta regler och ansökningshandlingar nås via föreningens hemsida). Två representanter för Svensk förening för Beroendemedicin och en för sponsorföretaget sammanträder under året och utser pristagaren/na efter en kriteriemall som tagits fram under ordförandeskap av professor Jörgen Engel.

Stipendiesumman är på 50 000 kronor och utdelning sker i samband med föreningens vetenskapliga konferens. Detta stipendium bekostas av Nordic Drugs.

Pristagare

2011 Leif Grönbladh, Uppsala; 2012 Metadonmottagningen, Lund; 2013 ITOK, Stockholm; 2014 Sprutbytet, Lund; 2015 Convictus, Stockholm; 2016 Annica Rhodin, Uppsala; 2017 Markus Heilig, Linköping; 2018 PRIO-projektet, Malmö; 2019 Björn Johnson och Torkel Richert, Malmö; 2020 Martin Kåberg, Stockholm; 2021 U-FOLD, Uppsala; 2022 Michael Sandell, Stockholm;

Årets pristagare (2023): Andrea Johansson Capusan, Linköping.

SfB MediaDiplom

Svensk förening för Beroendemedicin utdelar årligen ett MediaDiplom till den som styrelsen vid omröstning utser. Valet grundar sig på person eller institution som på ett förtjänstfullt sätt med engagemang under senare tid spridit kunskap inom vårt område till grupper som vi som förening med svårighet når ut till.

Styrelsen eller föreningens medlemmar lämnar under året förslag på diplomander till den facklige sekreteraren. Under årets styrelsemöten lyfts punkten om mediadiplomand löpande för diskussion. Öppen omröstning sker vid styrelsemöte i augusti-september. Styrelsens beslut går ej att överklaga. Den som nominerat den person/institution som utses, skriver en kort motivering. Facklig sekreterare kontaktar Mediadiplomanden om utmärkelsen.

Mediadiplomanden kontaktas för intervju i Bulletin av redaktören samt inbjuds till föreningsmötet för att kort presentera sitt arbete. Ordförande eller delegerad styrelsemedlem köper bokgåva som överlämnas i samband med detta tillsammans med diplom. Diplomanden erhåller även hedersmedlemskap i föreningen. Det utgår inga pengar utöver eventuell reseersättning.

Årets MediaDiplomand (2023): Johan Bergendorff

MediaDiplomander

Svante Nycander 1996, Thomas Nordegren 1997. Jan Mattsson 1998, Pelle Olsson 1999, Katarina Johansson 2000, Anders Nystrand 2001, Vanna Beckman 2002, Amelia Adamo 2003, Ritva Rönnberg 2004, Miki Agerberg 2005, Kateriana Janouch 2006, Jens Lapidus 2008, Benny Haag 2009, Magdalena In de Betou 2010, Therése Herecules 2011, Gerhard Larsson 2012, Johannes Forssberg 2013, Margareta Hägglund 2014, Ann Söderlund och Sanna Lundell 2015, Hillevi Wahl 2016, Therese Bergstedt och Johan Wicklén 2017, Julius von Wright 2018, Ulrika Hjalmarson Neideman 2019, Anna-Klara Bankel 2020, Liria Ortiz 2021, Lars Lerin 2022.