Föreningen

Svensk förening för Beroendemedicin /The Swedish Society of Addiction Medicine
är en delförening inom Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund.
Member of the European Federation of Addiction Societies.

Aktualiteter

Protokoll senaste styrelsemötet (endast medlem)
Använd kod för 2023, se sid 2 i BULLETIN

Föreningens möten

25 augusti 2023 (10.30 – 15.30) Styrelsemöte, Stockholm

24 november 2023 (13.30 16.00) Styrelsemöte, Stockholm följt av

24 november 2023 (17 – 18.00) Föreningsmöte, Stockholm

Medlemsavgift 2023

Årsavgift: 450 kronor
Betala senast 28 feb 2023 eller i samband med medlemsansökan
(Senast 10 dagar efter medlemsansökan).

Betala till
Swish 12 33 55 21 30
Postgiro 55 34 02-9 (ange ditt namn i meddelandefältet)
Ditt namn måste på något sätt finnas med även om det exempelvis är arbetsgivare som betalar.
Lite om bakgrunden till betalningspremisserna

Önskar du faktura – den finns här.

Som läkare och medlem i Sveriges läkarförbund kan man betala genom dem, ett stort antal medlemmar gör redan det. Om du är tveksam, kontrollera fakturan från läkarförbundet där det framgår. Om du inte gör det, men skulle vilja göra det, mejla till hans.ackerot@svenskberoendemedicin.se

Innehåll

Styrelsen
Stadgar

Föreningen
Föreningens Stipendier och utmärkelser

Allmänna regler för föreningens FORUM


Styrelsen

Alla ledamöter är ordinarie

Styrelseledamöter och ansvarsområden inom styrelsen

Ordförande
Joar Guterstam
Karolinska sjukhuset
Stockholm 
Kassör
Ekonomi/medlemsansvarig
Hans Ackerot
Psykiatri Halland
Varberg 
Vice ordförande
Utbildningsutskottet
Karin Stolare
Akademiska sjukh.
Uppsala
Facklig sekreterare
Cathrine Rönnbäck
Sahlgrenska sjukhuset
Göteborg
Vetenskaplig sekreterare   
Martin O Olsson
Karolinska sjukhuset
Stockholm
Forskning/konferenser
Markus Heilig
Psykiatrin Östergötland
Linköping 
Hanne Tönnesen
Psykiatri Skåne
Malmö
Sven Andréasson
Karolinska sjukhuset
Stockholm 
Fides Schückher
Beroendecentrum Örebro
Örebro
Mikael Sandell
Prima Maria
Stockholm
Sahar Janfada-Baloo
Beroendecentrum
Malmö

Redaktör Bulletin och hemsida

Bengt Sternebring, Malmö
bengt@svenskberoendemedicin.se


Stadgar

STADGAR FÖR SVENSK FÖRENING FÖR BEROENDEMEDICIN
20-11-26

1.

Föreningen är en sammanslutning av läkare i Sverige med intresse för alkohol- och narkotikafrågor. Den är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet och en specialistförening inom Sveriges läkarförbund.

2.

Föreningens uppgift är att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas speciella område och att tillvarata medlemmarnas fackliga och vetenskapliga intressen.

Som medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet ordnas vetenskapliga presentationer vid Svenska Läkaresällskapets sammankomster i överensstämmelse med Svenska Läkaresällskapets arbetsordning samt avges utlåtande i eller handläggs ärenden som hänskjutits till medlemsföreningen. Vid handläggning av sådana ärenden som berör andra medlemsföreningar och sektioner i Svenska Läkaresällskapet ska samråd med dessa ske.

3. MEDLEMSKAP

Ansökan om medlemskap ställes till styrelsen, som avgör ärendet. Även annan än läkare kan beviljas medlemskap. En person, som på framstående sätt befrämjat föreningens syfte, kan på styrelsens förslag utses till hedersledamot av föreningen genom beslut vid föreningsmöte. Utträde ur föreningen sker genom skriftlig anmälan till styrelsen.

Medlem är enligt § 3 Svenska Läkaresällskapets stadgar föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet. Medlem i medlemsföreningen bör vara läkare för att kunna delta i beslut om speciella frågor som avses i § 2 andra stycket.

4.

Endast medlem av Sveriges läkarförbund har rätt att delta i beslut i ärenden som föreningen behandlar i egenskap av specialistförening i förbundet.

5. MEDLEMSAVGIFT

Till bestridande av föreningens utgifter erlägger medlemmarna en årsavgift, vars storlek bestäms vid föreningsmöte. En medlem som underlåter att erlägga förfallen avgift kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. Om medlemsavgiften inte erlägges tre år i följd medför detta automatiskt utträde ur föreningen. Hedersmedlemmar är befriade från årsavgift.

5a MEDLEMSREGISTER

Föreningens medlemsregister innehåller namn, adress, e-post och uppgift om medlemmen är läkare, pensionär, examinerad men ej legitimerad, tillhör flera medlemsföreningar i Svenska Läkaresällskapet.

Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till Svenska Läkaresällskapet för att medlem ska kunna få nyttja förmåner (se 13 nedan) och för att föreningens medlemsavgift till Svenska Läkaresällskapet samt mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige ska kunna beräknas. Antal läkarmedlemmar i medlemsföreningen är grund för avgift och mandat. Medlemsföreningen ska rapportera in antal läkarmedlemmar i föreningen genom att lämna in medlemsregistret till Svenska Läkaresällskapet angivna datum (se § 36h Svenska Läkaresällskapets stadgar). Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.

6. FÖRENINGSMÖTE/STYRELSEMÖTE

Ordinarie föreningsmöte hålles en gång årligen. I övrigt hålles föreningsmöte när styrelsen så bedömer lämpligt.

Styrelsen bestämmer tid och plats för föreningsmöte och svarar för att medlemmarna kallas till mötet. I kallelsen, som utsändes senast en månad före mötet, skall anges vilka

ärenden som skall behandlas vid mötet.

Vid årsmötet väljs ledamot/ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant(er) för denne (dessa) för en tid av två år. Medlemsförenings ledamot (suppleant) i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige ska vara läkare.

Fråga eller frågor som medlemsföreningen ska föra upp på Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemötets föredragningslista bör behandlas på ordinarie möte med medlemsföreningen och sändas till Svenska Läkaresällskapets nämnd minst två månader före Svenska Läkaresällskapets ordinarie fullmäktigemöte.

Extra möte ska hållas när föreningsstyrelsen eller minst tio medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende.

Nämndledamot i Svenska Läkaresällskapet, som inte är medlem i medlemsföreningen, äger tillträde till medlemsföreningens årsmöte med rätt att delta i förhandlingarna men inte i medlemsföreningens beslut.

7.

Med de inskränkningar som anges i paragraferna 3 och 4 har varje närvarande medlem en röst vid föreningsmöte. Omröstning vid mötet är öppen. Val kan dock förrättas med slutna sedlar om någon begär det.

8. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Föreningens angelägenheter handhas mellan föreningsmötena av en vid ordinarie föreningsmöte vald ordförande, vice ordförande, facklig sekreterare, vetenskaplig sekreterare, kassör och ytterligare högst åtta ledamöter. Samtliga ledamöter väljes för två år i sänder. Ordföranden, kassören och fyra ledamöter vartannat år och vice ordföranden, facklige sekreteraren, vetenskaplige sekreteraren och fyra ledamöter vartannat år. Styrelseledamot som deltar i beslut som rör Svenska Läkaresällskapet bör vara läkare.

Uppgifter om medlemsföreningens funktionärer ska efter förrättade val omedelbart sändas till Svenska Läkaresällskapet.

Beslut i ärenden som berör för Svenska Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter ska snarast sändas till Svenska Läkaresällskapets nämnd genom utdrag ur protokoll.

9.

Styrelsen är beslutför om minst fem ledamöter är närvarande. Omröstning i styrelsen är alltid öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Styrelsens protokoll skall redovisas för medlemmarna via föreningens hemsida.

10. RÄKENSKAPER/REVISION

Föreningsmötet bestämmer om räkenskaperna nästkommande år ska granskas av revisorer, som i förekommande fall utses av föreningsmötet för tiden till och med nästa ordinarie föreningsmöte, vid vilket de har att avge berättelse om granskningen. Föreningsmötet avgör ansvarsfrihet för styrelsen i sin helhet.

11. STADGEÄNDRINGAR

Förslag till ändring i dessa stadgar skall redovisas i kallelsen till det föreningsmöte som skall behandla frågan. För att föreslagen ändring skall anses antagen fordras att beslutet biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna. Beslut om ändring skall underställas Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet för godkännande.

12. PERSONUPPGIFTER I FÖRHÅLLANDE TILL MEDLEMMAR

Föreningen samlar in och behandlar personuppgifter (se 5a) för att bedriva den stadgereglerade verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar).

Föreningen behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att informera, föra dialog etc. med medlemmarna i övriga frågor inom ramen för föreningens ändamål.

13. INBÖRDES ARRANGEMANG MELLAN MEDLEMSFÖRENINGEN OCH SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET

Föreningen och Svenska Läkaresällskapet har ett samarbete för att skapa nyttor både för föreningen och för medlemmarna i föreningen. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan föreningen och Svenska Läkaresällskapet rörande föreningens medlemmar.

De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:

Svenska Läkaresällskapet behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av Svenska Läkaresällskapets stadgar.

Föreningen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (se 12 ovan).

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då föreningen lämnar in sitt medlemsregister till Svenska Läkaresällskapet för följande ändamål;

 • beräkning av avgift till Svenska Läkaresällskapet (se 5a andra stycket),
 • beräkning av mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige (se 5a andra stycket),
 • när Svenska Läkaresällskapet gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt
 • när Svenska Läkaresällskapet i övrigt informerar om Svenska Läkaresällskapets aktiviteter och verksamhet så att föreningsmedlem, som också är föreningsanknuten medlem i Svenska Läkaresällskapet, kan utnyttja dessa.

Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot Svenska Läkaresällskapet fullgjorts. 

Svenska Läkaresällskapet genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för Svenska Läkaresällskapets egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Föreningen är kontaktpunkt för sin egen behandling (se webbsidan för kontaktuppgifter).


Föreningen

Alkohol- och drogfrågor är en central medicinsk angelägenhet och beroendemedicin är från 2015 en egen specialitet. En stor andel av sjukvårdens resurser används idag till vård av alkohol- och drogrelaterade skador. Läkarnas och övrig sjukvårdspersonals ansvar för frågan är betydande. Alkohol- och drogproblematiken kräver dessutom ett brett samarbete med andra professionella grupper, myndigheter och organisationer. Få enskilda faktorer utgör ett större hot mot folkhälsan.

    Konsumtionsmönster för alkohol och droger är föränderligt och följaktligen kommer också beroendeproblematiken variera över tid. Detta innebär ett och stort behov av aktuella kunskaper för alla som arbetar inom vården och forskningen.

   Ökade insatser på information och opinionsbildning ger sällan snabba resultat men evidensbaserad kunskap är betydelsefull för att motverka ekonomiska och andra särintressen som vill påverka alkoholpolitiken. Metoder för primär och sekundär prevention är av stor betydelse för att reducera skador.

   Svensk förening för Beroendemedicin vill genom sina medlemmar arbeta för att främja forskning och kunskap inom det beroendemedicinska fältet, samt verka för kompetensutveckling för vårdpersonal inom alla specialiteter.

   En gång om året arrangerar vi en vetenskaplig konferens utifrån ett aktuellt tema, med medverkan av svenska och internationella föreläsare. Medlemmar får då rabatt på konferensavgiften. Föreningen stödjer yngre medlemmar genom att årligen dela ut resestipendier och delar varje år ut ett media-diplom för goda insatser inom beroendeområdet. Fyra gånger om året kommer föreningens medlemstidning Bulletin ut. Den och mycket annat finns att läsa på föreningens hemsida svenskberoendemedicin.se. Svensk förening för Beroendemedicin vill verka för att ett kunskapsutbyte ska kunna ske inte bara inom den egna specialiteten utan även inom andra specialiteter och yrkesgrupper verksamma inom området.

Styrelsen


Svensk förening för Beroendemedicin
Allmänna regler för föreningens FORUM

Moderator/ansvarig: JOAR GUTERSTAM. Kontakt med moderator sker via vårt kontaktformulär.

Endast medlemmar kan logga in och skriva inlägg/frågor etc (man måste registrera sig via ‘Registrera’-knappen och inloggning godkännes av föreningen). Att läsa forum är tillgängligt för alla.

Regler SfB:s FORUM
Moderatorern har till uppgift att efter omdöme och förmåga filtrera bort
alla skrivna inlägg, bilder och filmer som strider mot svensk lagstiftning, uppmanar till brott eller i övrigt innehåller

 • Hets mot folkgrupp, rasism, nazistiska åsikter, diskriminering eller motsvarande.
 • Pornografi i ord och bild.
 • Olaga våldsbrott eller uppvigling till sådana brott.
 • Personliga påhopp, ärekränkning eller sexism. (Namn/adresser till privatpersoner tas i förekommande fall bort enligt GDPR-lagen).
 • Om patientbeskrivningar förekommer måste dessa till fullo anonymiseras så att de inte kan kopplas till någon specifik individ.
 • Upphovsskyddat material.


Uppförande på SfB:s FORUM

 • Iakttag vanlig nätetikett; håll en trevlig ton och en hyfsad nivå på argumenten.
 • Citera inte långa texter, skriv så kortfattat och klart som möjligt
 • Du får inte göra reklam för kommersiella produkter eller tjänster.
 • Inlägg ska helst vara på svenska men engelska och nordiska språk accepteras


Ansvarighet

Moderator äger rätt att plocka bort inlägg som strider mot ovanstående. Efter styrelsebeslut kan i extrema fall medlem avstängas från inloggning till forum.

Stockholm den 23 april 2021
Styrelsen för Sv f Beroendemedicin