Trots varningar från myndigheter och förbudsinitiativ i enskilda kommuner fortsätter antalet samtal om lustgas till Giftinformationscentralen att öka i alarmerande takt. Över 80 procent av frågorna från sjukvården i år gällde personer i åldersspannet 15‍–‍29 år, jämnt fördelat mellan män och kvinnor.

Antalet samtal om lustgas i år är hittills 427 – jämfört med 243 samtal hela det första halvåret 2023. Det finns inga tecken på att lustgasfyllorna kommer att avta under kommande sommarmånader med avslutningar, studentfiranden och andra former av festligheter.

Lustgas kan ge ångest, hallucinationer och problem med koncentrationen. Det beror på att lustgasen förstör det livsviktiga vitaminet B12. Brist på vitamin B12 kan leda till skador på nerverna men också blodproppar och långvariga problem med minnet. En vanlig missuppfattning är att detta går att motverka genom att ta tillskott av vitamin B12. Så är det inte.

läkemedelsverket

Världshälsoorganisationen genomför vart fjärde år en stor skolundersökning kring hälsoläget bland 11-, 13- och 15-åringar i Europa, Centralasien och Kanada (The Health Behaviour in School-aged Children [‎HBSC)]). I år publiceras data från den senast genomförda undersökningen 2021-22.

Bakgrunden till undersökningarna är att få klarhet i hur tonåringars hälsa och mående ter sig och denna genomgång fokuserar på substansanvändningen (vol. 3). I undersökningen deltar 44 länder. Det är cigarettrökning (tobak), elektroniska cigaretter, alkohol, berusning och cannabis som undersökningen omfattar. Därtill kommer kön, ålder och social ojämlikhet och förändring över tid.

En oroväckande trend är att framför allt den äldre gruppen flickor ökar sin alkoholkonsumtion och berusningsdrickande medan motsatsen gäller för pojkar. Skillnaden mellan pojkars och flickors alkoholkonsumtion blir allt mindre. Denna utveckling ses i de flesta av de i studien deltagande länderna.

Regeringen har i juni skickat en remiss till lagrådet för synpunkter på den nya lag om gårdsförsäljning av alkohol som beräknas träda i kraft 2025. EU-rätten kommer också att uppvaktas med en sk notifiering (underrättelse) med tanke på regelverket för Systembolaget.

Lagförslaget har modifierats något sedan första utkastet i den senaste utredningen SOU  2021:95 (En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker) Det finns tydliga begränsningar i försäljningen för att skydda Systembolagets ställning som monopol.

Sammanfattningsvis kommer lagen att omfatta alla dryckesslag kommer att omfattas av reformen. Det krävs ingen egen odling av råvaror för att bedriva gårdsförsäljning av öl, cider eller sprit. Vintillverkare ska dock odla sina egna druvor för att komma i fråga för gårdsförsäljning. Försäljningen får ske på ett försäljningsställe i direkt anslutning till tillverkningsstället eller odlingsstället.

US Food an Drug Administration (FDA) är myndigheten som reglerar och godkänner läkemedel i landet. I Sverige heter motsvarigheten Läkemedelsverket. FDA har av sin vetenskapliga rådgivningsgrupp fått rådet att inte godkänna MDMA för behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Detta rapporterades nyligen i Nature.

Den elva specialisterna i vetenskapsgruppen var med röstsiffrorna 9 – 2 inte övertygade om att MDMA (Ecstasy) hade en vetenskapligt visad effekt för denna sjukdom. Tio av de elva ledamöterna ansåg dessutom att riskerna med MDMA övertrumfade de möjliga positiva effekterna.

Företaget bakom läkemedlet som behandlas är Lykos Therapeutics från San José och det är också detta företag som ligger bakom de kliniska studierna som lett fram till ansökan till FDA att få marknadsföra produkten. Specialistgruppen har dessutom poängterat att det föreligger många tveksamheter i behandlingsprotokollen som inlämnats för granskning.

FDA behöver inte följa sina specialister men gör det i nästan alla fall. FDAs slutliga beslut om MDMA kommer i augusti 2024.

En ny studie bekräftar tidigare resultat att tonåringars hjärna är mer sårbar för cannabisanvändning än de unga vuxnas. Denna rapport från Torontos universitet beskriver en större vulnerabilitet än tidigare, något som man möjligen kan tillskrivas det allt THC-starkare cannabisutbudet.

Jämförelse mellan tonårsgrupper. Hos gruppen som använt cannabis sågs en signifikant (elva-faldig) ökning av utveckling av psykos jämfört med icke-användarna. För gruppen unga vuxna sågs ingen ökad sårbarhet.

Sambandet mellan cannabis och psykos hos tonårsgruppen förstärktes ytterligare om gruppen begränsades till de som uppsökt sjukvård, antingen i form av akutbesök eller erhöll inneliggande vård. Inte heller här sågs någon förändring för gruppen unga vuxna.

Enligt aktuell forskning kan alkohol utveckla kardiovaskulära problem på vänster hjärtkammare och blodtryck. Den här publicerade undersökningen har utforskat även höger kammare och lungartären för att se om alkoholpåverkan kan ge en pulmoarteriell hypertension.

Studien är utförd på råttor. Hos de alkoholbehandlade råttorna sågs bl a en omstrukturering av lungartären som resulterade i en förtjockning och för höger kammare ett förhöjt blodtryck med signifikanta strukturella förändringar.

Resultatet visar att moderat alkoholintag förknippas med ökad aktivitet av proinflammatoriska markörer för såväl lungor som höger kammare. Detta leder till hjärt-lungförändringar som ligger bakom utvecklingen av det uppmätta lungarteriella höga blodtrycket via en uppreglerad proinflammatorisk väg och dämpad antiinflammatorisk.

https://doi.org/10.1111/acer.15341

Från Schweiz kommer en forskningsrapport publicerad i Nature som beskriver hur en nanomodifierad gel halverar (55,8 procent) blodalkoholnivån efter intaget. Denna gel katalyserar nedbrytningen av alkohol gastro-intestinalt genom att omvandla halveringen till acetat i stället för att annars producera den skadliga produkten acetaldehyd, som nu i enbart 45 procent flödar in i blodomloppet.

Gelen, som ges per os, tycks även ha en skyddande effekt på levern, tarmsystemet och andra organ som är negativt utsatta vid kronisk alkoholkonsumtion.  

Forskningen hittills är gjord på möss men forskargruppen har förhoppning om en fortsättning med humanstudier. Resultaten är så pass lovande att forskargruppen ser en framtid för gel-behandlingen som en effektiv resurs vid alkoholavgiftning.

doi.org/10.1038/s41565-024-01657-7

En av fem personer som dog i förtid under år 2022 hade minst en dödsorsak som kunde kopplas till bruk av alkohol, narkotika eller tobaksrökning. Det visar Folkhälsomyndighetens årliga uppföljning om tillgång, bruk och skador av ANDTS.

Rapporten som nu publiceras visar att drogrelaterade diagnoser låg bakom ett av fem förtida dödsfall bland personer i åldrarna 15–65 år 2022.

Vissa grupper är mer utsatta än andra. Dödligheten i ANT-relaterade diagnoser är mellan tre och fem gånger högre bland personer med kort utbildning än de med lång utbildning.

 – Vi ser att det behövs breda insatser med särskilt fokus på barn och unga, men även andra grupper som har stor risk att drabbas av ohälsa. Då kan insatserna göra störst skillnad och minska ojämlikheterna i hälsa i befolkningen, säger utredaren Eleonor Säfsten.

Folkhälsomyndigheten.se

en klinisk handbok från Svensk förening för beroendemedicin

Läkemedelsbehandling av ADHD hos patienter med beroende har länge varit ett omdiskuterat område, där det saknats konkreta riktlinjer. Svensk förening för beroendemedicin har därför låtit en grupp erfarna forskare och kliniker utarbeta en klinisk handbok, med konkreta råd kring hur man kan gå till väga för att bäst hjälpa dessa patienter. Utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet diskuterar handboken bland annat preparatval, dosnivåer, hantering av biverkningar och praktisk handläggning.

Riktlinjerna finns under fliken Utbildning.

Från Australien kommer en forskningsrapport om hur det går i vuxenlivet efter att ha blivit illa behandlad som barn. Man har följt 6 000 barn upp till 15 års ålder tills de fyllt 40. Studien startade mellan åren 1981 och 1983.

Det som gör att denna rapport skiljer sig till viss del från tidigare är att undersökningen analyserar förutom fysiskt och sexuellt lidande även emotionell påverkan och allvarlig försummelse. Alla fyra dimensionerna ska vara bekräftade och journalförda.

Sannolikheten att bli sjukhusvårdad för alkoholberoende var 3,5 gånger högre för individer som utsatts för sexuella handlingar före 16 års ålder. Motsvarande siffra för drogberoende var 3,1 gånger högre än gruppen icke utsatta barn.

Med hela gruppen om 609 barn inkluderade var risken mer än 3 gånger högre bland de som hade mer än två rapporter om illa behandling. Det var lika för såväl alkoholberoende som drogberoende.

Författarna påpekar speciellt att emotionell misshandel och försummelse är starkt förknippade med senare utvecklad beroendeproblematik.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.16479