Tullen har under första halvåret beslagtagit närmare 4,1 miljoner narkotiska tabletter, nästan dubbelt så många som under hela 2023. Det visar ny statistik för årets första sex månader. Även beslagen av kokain och marijuana ökar medan cannabisharts minskar jämfört med första halvåret 2023.

Beslagen av alkohol fortsätter att minska. En förklaring är att det inte är lika vanligt med storsmugglare som åker i skytteltrafik till Tyskland. Tendensen är att alkohol tar sig in i landet på annat sätt, exempelvis genom köp på internet.

Beslagen av cigaretter minskar också. En delförklaring kan vara att efterfrågan minskat eftersom allt färre röker. Beslagen av skarpa skjutvapen är i nivå med förra året medan beslagen av start- och tårgasvapen, som kan byggas om till skarpa vapen, ökar. 

Tullverket.se

Systembolagets Juniora Pris 2024 tilldelades Stina Ingesson Hammarberg för hennes forskning om behandling av alkoholberoende. Priset delades ut i samband med den årliga alkoholforskningskonferensen på Systembolagets lärcenter Skarpö, som samlar forskare och experter. 

— Med det Juniora Priset vill vi uppmärksamma forskare som bidragit med ny, banbrytande kunskap inom alkoholområdet. Stina Ingesson Hammarberg förtjänar erkännande och uppmuntran för sin systematiska forskning inom ett viktigt område och för sitt engagemang för att förbättra behandlingen av alkoholberoende, säger Ann Carlsson Meyer, VD Systembolaget. 

Priset är på 50 000 kr och pristagaren utses av en extern priskommitté bestående av forskare som representerar olika forskningsdiscipliner.  

Foto: Tomas Enqvist

En studie som grundar sig på WHO-statistik om alkoholkonsumtionen i europaunionens länder (inklusive Island, Norge och Ukraina) publicerades under sommaren i Addiction. Det är data från åren 2000, 2010, 2015 och 2019 som analyserats.

Sammanfattningsvis konstateras att alkoholvanorna inte nämnvärt ändrats genom åren. En av medförfattarna, torontoprofessorn Jürgen Rehm konstaterar att dryckesmönstren i de europeiska länderna är tydliga och djupt rotade inom respektive kultur, vilket också gör att de är svåra att förändra1). Europa kvarstår som den största alkoholkonsumenten bland kontinenterna.

Dock har det skett en förskjutning av alkoholpreferenserna i Sverige, som nu klassas som ett vinland tillsammans med Frankrike, Grekland, Italien och Portugal. Spritkonsumtionen har minskat i samma takt som vinkonsumtionen ökat medan ölkonsumtionen ligger på stabil nivå. Ser vi till konsumtionsnivåerna enligt Systembolagets statistik är det rimligt att säga att

Den svenska vinkulturen tog sin början då Systembolaget 1957 ville förändra den gamla brännvinstraditionen. Den skulle mjukas upp för ett alkoholsvagare alternativ. Vinbutiker inom företagets ram startades, vinpriserna gjordes enligt rådande tid rimligare och svensken fick lära sig namnen på vinregioner som Bordeaux, Bourgogne, Rhen, Mosel m.fl.

En kraftfull vinpropaganda översköljde landet. Den tog bland annat dåtidens kändisar i anspråk. Nu introducerades ”Spola kröken”. Dagens statistik visar att propagandasatsningen givit resultat.

1)Europe’s distinct drinking patterns seem to be deeply rooted in culture and are therefore difficult to change.

https://doi.org/10.1111/add.16567, systembolagethistoria.se

Den 2 juli 2024 blev en historisk dag för EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction), namnet gick i graven och organisationen återuppstod som EUDA (European Union Drugs Agency). Akronymen EUDA kommer att bli enhetlig i samtliga länders språk.  

Det är inte bara ett namnbyte utan regleringen från EU ger organisationen ett betydligt kraftfullare mandat inför den obönhörligen kraftfulla utmaningen som är relaterad till den växande problematiken med illegala droger inom unionen. Det är inom tre huvudområden som EUDA ska ge information till medlemsstaterna: drogövervakning, beredskap och kompetensutveckling.

Ketamins huvudområde inom medicinen är som lugnande medel till hästar. Sedan har det blivit en icke-medicinsk användning som berusningsdrog. Det finns även publicerade rapporter om ketamin som medel mot depression, men då drogen endast funnits i injektionsadministration eller nasalspray har det inte blivit ett medel i den allmänna behandlingsarsenalen trots att det framkommit vissa positiva effekter.

Nu finns ketamin även i långtidsverkande tablettform och därmed mer lätthanterlig. Forskningen har tagit fart och i Nature Medicine finns rapport om god effekt vid behandling av hittills terapiresistent depression. Tablettformen visar sig sannolikt även ha färre biverkningar.

Det finns framtida studier som håller på att tas fram för att undersöka ketamins effekt vid andra psykiatriska tillstånd inklusive alkoholberoende. Preliminära resultat som redovisas i artikeln antyder att ketamin kan minska suget (craving) efter alkohol.

doi.org/10.1038/d41586-024-02127-9

Injektionsbruk största hälsorisken

Årets analys från det europeiska narkotikaorganet EMCDDA visar på fortsatt hög tillgänglighet av de narkotiska drogerna inom europaunionen (inklusive Norge och Turkiet). Antalet droger som nu är aktuella har inte bara på ett oroväckande sätt blivit fler sedan föregående undersökning utan många har även blivit starkare och säljs i renare form. Sammantaget ökar detta hälsoriskerna inklusive allvarliga förgiftningar.

Inflödet av droger sker till 70 procent via europeiska hamnar, speciellt gäller det kokain. Spanien är ett stort mottagarland liksom Belgien och Nederländerna. Ett antal mindre hamnar inom unionen har fått ökat inflöde av droger. Från alla dessa inkörsporter sprids drogerna av kriminella nätverk över främst Europa men unionen är också en transitregion till andra delar av världen. Kriminalitet och våld följer narkotikatransiten.

Trots varningar från myndigheter och förbudsinitiativ i enskilda kommuner fortsätter antalet samtal om lustgas till Giftinformationscentralen att öka i alarmerande takt. Över 80 procent av frågorna från sjukvården i år gällde personer i åldersspannet 15‍–‍29 år, jämnt fördelat mellan män och kvinnor.

Antalet samtal om lustgas i år är hittills 427 – jämfört med 243 samtal hela det första halvåret 2023. Det finns inga tecken på att lustgasfyllorna kommer att avta under kommande sommarmånader med avslutningar, studentfiranden och andra former av festligheter.

Lustgas kan ge ångest, hallucinationer och problem med koncentrationen. Det beror på att lustgasen förstör det livsviktiga vitaminet B12. Brist på vitamin B12 kan leda till skador på nerverna men också blodproppar och långvariga problem med minnet. En vanlig missuppfattning är att detta går att motverka genom att ta tillskott av vitamin B12. Så är det inte.

läkemedelsverket

Världshälsoorganisationen genomför vart fjärde år en stor skolundersökning kring hälsoläget bland 11-, 13- och 15-åringar i Europa, Centralasien och Kanada (The Health Behaviour in School-aged Children [‎HBSC)]). I år publiceras data från den senast genomförda undersökningen 2021-22.

Bakgrunden till undersökningarna är att få klarhet i hur tonåringars hälsa och mående ter sig och denna genomgång fokuserar på substansanvändningen (vol. 3). I undersökningen deltar 44 länder. Det är cigarettrökning (tobak), elektroniska cigaretter, alkohol, berusning och cannabis som undersökningen omfattar. Därtill kommer kön, ålder och social ojämlikhet och förändring över tid.

En oroväckande trend är att framför allt den äldre gruppen flickor ökar sin alkoholkonsumtion och berusningsdrickande medan motsatsen gäller för pojkar. Skillnaden mellan pojkars och flickors alkoholkonsumtion blir allt mindre. Denna utveckling ses i de flesta av de i studien deltagande länderna.

Regeringen har i juni skickat en remiss till lagrådet för synpunkter på den nya lag om gårdsförsäljning av alkohol som beräknas träda i kraft 2025. EU-rätten kommer också att uppvaktas med en sk notifiering (underrättelse) med tanke på regelverket för Systembolaget.

Lagförslaget har modifierats något sedan första utkastet i den senaste utredningen SOU  2021:95 (En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker) Det finns tydliga begränsningar i försäljningen för att skydda Systembolagets ställning som monopol.

Sammanfattningsvis kommer lagen att omfatta alla dryckesslag kommer att omfattas av reformen. Det krävs ingen egen odling av råvaror för att bedriva gårdsförsäljning av öl, cider eller sprit. Vintillverkare ska dock odla sina egna druvor för att komma i fråga för gårdsförsäljning. Försäljningen får ske på ett försäljningsställe i direkt anslutning till tillverkningsstället eller odlingsstället.