Överläkare Joar Guterstam föreläste under rubriken Neurobiologi och beroende på Hjärndagen 2023. Ett arrangemang av Forskning och Framsteg och Modern Psykologi.

Dr Joar Guterstam/foto Sternebring

Det fullspäckade programmet innehöll dessutom trettiominutersföreläsningar om AI och lärande, framtida terapier mot ALS, psykopati utan skuld och skam, den utbrända hjärnan, så skapar hjärnan din verklighet och ADHD, autism och hormoner hos flickor och kvinnor.

Joar Guterstam byggde sin pedagogiskt utmärkta föreläsning på två fallbeskrivningar för att belysa att beroendeproblematiken kan ha olika neurobiologiska cerebrala effekter. Det var först Adam med ADHD och samtidigt kokainberoende (stimulantiaproblematiken) och sedan Anna med allvarligt alkoholberoende.

Föreläsningen var uppbyggd kring vad som händer i hjärnan med illustrationer av PET-bilder, något som Guterstam är familjär med från sin doktorsavhandling. Dessa hjärnpåverkningar illustrerades sedan med hur drogens påverkan uttrycker sig i den kliniska vardagen och avslutningsvis vad det finns för behandling att erbjuda beroendepatienter.

Denna och övriga föreläsningar finns att lyssna på via UR till 30 juni 2025. https://urplay.se/program/235344-hjarndagen-2023-neurobiologi-och-beroende.

Inom några månader kan naloxon köpas utan recept/ordination på apotek. Detta efter en formell ansökan från läkemedelsföretaget.

Det är riksdagen som ställer sig bakom en motion [2020/21:630 av Niels Paarup-Petersen (C)] om att göra naloxon receptfritt och bör delas ut inom missbruksvården. Detta är en helomvändning från Läkemedelsverket – är det månne efter den kraftfulla kritiken från narkotikautredningen.

Sverige är lite senfärdigt. Sedan 2014 har Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderat att länder gör naloxon tillgängligt för personer i missbrukares närhet och inte bara för sjukvårdsperso­nal. I flera europeiska länder och i delar av USA delar man redan ut naloxon till miss­brukare och deras anhöriga. I Danmark, Norge och Kanada går det till och med att köpa receptfritt på apoteket.

Medicinen saknar i princip kontraindikationer och har mycket få biverkningar, särskilt i jämförelse med medicinens livräddande effekter.

riksdagen.se

De tre kriminologerna Felipe Estrada, Albin Stenström och Henrik Tham har på DN debatt förordat till den nyligen publicerade narkotikautredningen en kompletterande utredning som ska syfta till att avkriminalisera bruk och mindre innehav av narkotika. I sin professionella genomgång av narkotikaproblematiken har de kommit fram till att kriminaliseringen av narkotikabruk framträder som en kostsam, ineffektiv och skadlig modell för hanteringen av problemet.

Författarna frågar sig om denna vår svenska narkotikapolitik bidragit till att uppfylla kriminaliseringens målsättningar? Sammantaget finns det inga data som tyder på att kriminaliseringen följts av minskat och dyrare utbud av narkotika, färre öppna drogscener, minskat bruk i befolkningen, färre människor med problematiskt narkotikabruk, minskat vårdbehov, eller påföljder som lett till ökade rehabiliteringsinsatser.

Med andra ord: Svensk narkotikapolitik uppfyller inte sina mål och kriminaliseringen av eget bruk har motverkat sina syften. Samtidigt har narkotikadödligheten ökat kraftigt och under lång tid. Den straffinriktade och ineffektiva linjen bör därför överges. I stället bör vi satsa på vård, prevention och skade­minimering.

DN debatt 231128

Förra premiärministern Jacinda Arderns generella rökförbud för alla födda efter 2008 har den nytillträdde premiärministern Christopher Luxon skrinlagt. Motiveringen var bl a risk för stor svart marknad vilket leder till utebliven skatteintäkt.

Landets anti-tobaksrörelse var inte sena med att konstatera att Luxons beslut första dagen på jobbet är ett slag mot den allmänna hälsan och en enorm vinst för tobaksindustrin.

Tilläggas kan att Nya Zealand har en tämligen låg tobakskonsumtion. Det är ungefär 8 procent av de vuxna befolkningen som röker.

AFP

I juni 2022 blev Thailand med första landet i Asien som (trodde man?) legaliserade marijuana för rekreationellt bruk. Det blev tillåtet att såväl fritt inta dragen som att odla plantorna. Det fanns vissa luddigt formulerade begränsningar, inklusive att THC-halten inte fick överskrida 0,2 procent, ingen försäljning till personer under 20 år, varje försäljningsställe skulle ha statlig licens.

Inget av detta följdes. Snabbt gick det med försäljningen efter legaliseringen – idag finns över 6 000 försäljningsställen, såväl stora som mindre, licensierade såväl som icke-lagliga.

Regeringen hävdar nu efter ett drygt år att tanken inte var att marijuana skulle vara tillåtet för rekreationellt bruk.

Det blev en så pass kaotisk situation att den nuvarande premiärministern Srettha Thavisin säger att regeringen kommer att lagstifta om kraftigare reglering och förslaget är att cannabis endast ska få användas för medicinska ändamål. Läkarorganisationen i Thailand håller med och understryker vikten av att åter kalla cannabis som ett narkotiskt preparat.

Bloomberg, CNBC, Reuters

Ett mord på Pusher Street (Christiania, Köpenhamn) blev droppen för såväl staden som christianiterna. Det var i slutet av augusti 2023 som en man i 30-årsålderna mördades och fyra skadades i ett narkotikabråk.

I november 2023 slog polisen till och rev haschbodarna på den berömda cannabisgatan. Polisen menar att det är början till en permanent nedstängning av haschhandeln på Pusher Street.

Från 2024 kommer böterna vid haschhandel på Pusher Street att fördubblas.

Läs Christianias historia i BULLETIN nr 1 2021 sidan 26.

BT 231120-21

Det gäller bara att doktorn klickar in på receptmodulen

I november publicerade JAMA en genomgång av 118 kliniska prövningar som inkluderade nästan 21 000 individer med måttlig till allvarlig beroendesjukdom. Naltrexon och acamprosat framstod som effektiva förstahandspreparat vid alkoholberoende.

Medelåldern för de inkluderade patienterna var mellan 40 och 49 år. Effekten av läkemedlen för yngre och äldre alkoholberoende kan dock enligt denna studie inte bedömas.

Ett något förenklat sätt att tolka utfallet av ett läkemedels effektivitet är det vanliga måttet NNT (Number Needed to Treat)1). I denna review framkom att NNT var för naltrexon 1/18 – det behövs således 18 behandlade för att 1 ska sluta helt med alkohol) och för acamprosat  motsvarande 1/11. Preparaten är i stort lika effektiva.

JAMA. 2023;330(17):1653-1665. doi:10.1001/jama.2023.19761

1)Läs gärna aptokaren Per Svangrens artikel i Läkartidningen (LKT0722s1690_1694)

De flesta svenska undersökningar om befolkningens narkotikaanvändning mäter hur stora andelar som använt olika typer av narkotika medan konsumtionens omfattning och fördelning mellan olika användare är färre. Enligt en kanadensisk studie har man funnit att det finns en ordentlig snedfördelning inom landets befolkning när det gäller cannabisbruket. I Kanade var det 10 procent av användarna som stod för cirka 2 tredjedelar av den konsumerade volymen.

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) har tagit fasta på denna studies resultat och en svensk beräkning kan nu presenteras

Det blev ett anmärkningsvärt resultat. Den svenska studien visade att 10 procent av användarna stod för ungefär tre fjärdedelar av den konsumerade volymen. Studien gjordes 2021 och omfattade landets 17 – 84-åringar. Hur mycket var och en rökte framkommer dock inte i studien. Frågekonstruktionen underskattar sannolikt också den mest högfrekventa användningen vilket torde förstärka skevheten i fördelningen av konsumtionstillfällena.

Under undersökningens tolvmånadersperiod visade det sig att genomsnittligen konsumerades cannabis något mindre än en gång i veckan. Storkonsumenterna kunde komma upp till 100 tillfällen eller fler. Sammanlagt betyder det att på befolkningsnivå uppgick cannabisintaget under 2021 till cirka 10 miljoner konsumtionstillfällen.

Sällananvändarna var i majoritet emedan 54 procent svarade att de använt cannabis vid 4 tillfällen under året. Det är 3 procent av alla rapporterade konsumtionstillfällen. Intensivkonsumenterna svarade för nästan 3/4 av alla rapporterade konsumtionstillfällen.

Guttormsson U & Ramstedt M (2023). Cannabiskonsumtionens fördelning i befolkningen. Kortfakta 03. CAN, Stockholm.

Danska hälsoministern Sophie Løhde har dragit i bromsen – eller? Hon har på en presskonferens påpekat att danska barn och unga börjar dricka alkohol i allt för tidig ålder och dessutom dricker de för mycket. Det är en bred politisk majoritet bakom förslaget från venstre-ministern (liberalt parti).

Bakgrunden är Sundhetsstyrelsens (motsvarar svenska Folkhälsomyndigheten) förslag att ingen under 18 år borde ur hälsosynpunkt dricka alkohol. Denna rekommendation var en larmrapport som visade att 60 procent av danska 15-16-åringar hade druckit sig full under senaste undersökningsmånaden medan det i Sverige var motsvarande 20 procent.

Dock är danska politiker inte annorlunda än svenska, man lyssnar till experter och så hittar man på en egen version (när är nästa val?).

Sålunda på danskt vis så blir det inte någon ändring på inköpsåldern för alkohol som är 16 år utan det är alkoholkoncentrationen på de drycker som får handlas som nu föreslås sänkas från det nu tillåtna 16,5 till 6 procent. Det vill säga fritt fram för öl och alkoläsk.

I samma sväng får snuspriserna en uppdatering – dt kommer i Danmark att bli en rejäl prishöjning.

Hufvudstadsbladet och Sydsvenskan.

Kunskapsdagen om Narkotikabruk bland unga vuxna – vad ser vi (och hur gör vi)? Arrangeras av länsstyrelserna i Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar och Kronobergs län tillsammans med Centralförbundet för alkohol- och narkotikafrågor (CAN). Ett batteri med olika föreläsningar inom området presenteras och läggs ut på nätet den 4 december.

Det går att ta del av enstaka föreläsningar eller alla. På en gång eller i portioner. Föreläsningarna ligger kvar under ett års tid och publiceras på Livsstil Kronoberg

https://www.livsstilkronoberg.se/konferensdokumentation/. Föreläsningsprogram finns på Kalmar länsstyrelses hemsida: www.lansstyrelsen.se/5.3848405b18b84eed63d14c.html

Bland föreläsarna inom vårt område finns Mats Ramstedt, Peter Valverius, Hans Ackerot och Mikael Sandell.