Svensk polis har varit viktig för att upprätthålla den restriktiva och bestraffande narkotikapolitik (nolltolerans) som svensk politik driver.

En forskargrupp från Malmö universitet har undersökt hur det egentligen ser ut inom polisen. Hur ser man på det harm reduction-tänkande som nu alltmer stöds inom forskningen?

Resultatet är förvånansvärt positivt. En stor del av de i studien ingående poliserna är positiva till skadereducering och avstår från att öppet efterleva till punkt och pricka droglagarna. Det gäller framför allt de svårast utsatta med heroinberoende.

Forskarna konkluderar att det finns en uppenbar förändring inom svenska polisen i synen på tung beroendeproblematik. Det uttrycks i positiva ordalag om sprutbytesprogram, naloxonbehandling och läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende (LARO) även om man ser problem med att det förekommer att läkemedel från behandlingen ibland säljs vidare.

Avslutningsvis menar de tre malmöforskarna att det är angeläget att involvera polisen för att ge ytterligare en dimension i arbetet med skadereduktion.

doi.org/10.1016/j.drugpo.2022.103672

I mitten av maj publicerades en stor och global rökstudie från Queenslands universitet i Australien. Deltagare var 152 tusen ungdomar från 47 länder. Denna studie var en del i WHO:s globala undersökning av ungas rökvanor som pågick mellan 2015 och 2018.

Ungefär 8,6 procent av deltagarna hade använt e-cigaretter någon gång under de senaste 30 dagarna, men endast 1,7 procent var regelbundna e-cigarettanvändare. Författarna menar att ungdomar som använder e-cigaretter gör det mer av experimentlusta än låter det bli en vana.

Addiction, 12 May 2022

Den talibanska regimen har sedan april förbjudit opiumodlingar i Afganistan. Samtidigt förbjöds hashish och alkohol. Det besvärande inkomstbortfallet för de miljontals fattiga opiumbönderna ska mildras, enligt regeringen, med odling av saffran eller annan legal gröda.

Afganistan har hittills varit världens ledande producent av opium. Enligt FN-organet UNODC svarar landet för 80 procent av världsproduktionen vilket motsvarar i pengar ungefär 1,6 miljarder euro.

DW 220404

Den av socialdepartementet nytillsatta narkotikautredningen ska utreda det mesta som redan samsjuklighetsutredningen redan är klar med och kommer att av uppenbara politiska skäl avstå från att utreda väsentliga delar inom narkotikaområdet.

Utredaren Thomas Lindén presenterade förutsättningarna för den nu tillsatta narkotikautredningen vid Svensk förening för Beroendemedicins forskningsmöte i Stockholm. Det blir en snabb utredning med ett delbetänkande som ska vara klart i mitten av oktober 2022. Slutbetänkandet ska presenteras ett år senare.

Huvudsyftet med utredningen är att med fortsatt restriktiv narkotikapolitik ska även finnas utrymme för ett effektivt förebyggnde arbete, god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimiering och insatser mot dödlighet till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning.

Narkotikapolitiken ska vara förenlig med evidensbaserad vård och beprövad erfarenhet. Denna utredning ska föra en tät dialog med  samsjuklighetsutredningen.

Direktiven i sin helhet finns på www.sou.gov.se/17102-2/

Morocco’s General Directorate of National Security (DGSN) tillsammans med den lokala polisen har gjort ett mycket stort beslag av cannabis i ett lager i den nordliga hamnstaden Tanger. Polisen hittade drygt 31 ton(!) cannabisharts, vilket även i cannabisodlarlandet Marocko betecknas som rekordstort.

En specialpolisgrupp inriktad på jakten efter kriminella grupperingar och nätverk deltog i det omfattande tillslaget. Uppdraget för denna specialpolisgrupp är att hitta och oskadliggöra kriminella nätverk som har sina försäljningskanaler i såväl den nationella som internationella illegala narkotikamarknaden.

Morocco World News

Enligt den svenska polisen har Sverige blivit ett transitland för en omfattande internationell narkotikasmuggling. Förutom att den svenska välorganiserade narkotikamaffian tillgodoser våra grannländer, främst Norge och Finland, så har polisen uppdagat via avkodifiering av enchrochatsamtal att substanserna slussas vidare via ordinarie postgång även till Australien och USA.

Det är ett tvåårigt arbete vid Nationella operativa avdelningens underrättelseenhet som arbetat med att undersöka den kriminella verksamheten som nu även lett till fällande domar.

Källa: SVT, polisen

Beroendeproblematiken oförändrad sedan föregående mätningar

Cannabis är enligt även denna undersökning det vanligaste preparatet bland dem som använt narkotika. Härefter kommer användningen av läkemedel (mot smärta, ångest-oro och sömnstörningar). Det visar en i april publicerad rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) som beskriver hur många som använder eller har beroendeproblem av alkohol, narkotika och tobak.

Erica Sundin/foto Eevelina Johnsson

Det som skiljer den här undersökningen från andra är att man frågat hur många gånger personen använt cannabis.

̶  Studien visar att 12 % av de som använt cannabis har använt det fler än 100 gånger, säger Erica Sundin som är ansvarig utredare på CAN.

Användningen av cannabis och övrig narkotika var vanligare bland män än bland kvinnor. Drogen förekom mest i åldersgruppen 17 – 29 år.

Användning av övriga narkotikaklassade preparat (kokain, ecstacy, amfetamin, hallucinogener, opiater) var mindre vanlig. Totalt var det cirka 2 procent i befolkningen som hade använt något av dessa preparat.

Jämfört med tidigare undersökningar har det inte skett någon ökning av drogintaget. Det är ungefär 8 procent av befolkningen i landet som någon gång under den senaste 12-månadersperioden använt någon narkotikaklassad drog.

En analys av beroendeproblematiken visar i denna studie att det är omkring 2 procent av befolkningen som uppfyller kriterierna för substansbrukssyndrom enligt DSM-5, vilket betyder att beroendeproblemen ligger på samma nivå som tidigare. Senast jämförbara mätning publicerades 2017.

can.se

Under pandemiåren 2020 och 2021 minskade resandeinförseln med 64 procent jämfört med 2019 och köp av smugglad alkohol minskade med 39 procent.

Det är uppgifter från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) som har undersökt totala alkoholkonsumtionen i Sverige årligen sedan 2000. Det är naturligtvis en uppskattning eftersom såväl registrerad som oregistrerad konsumtion ger en total uppskattning.

Björn Trolldal är ansvarig för undersökningen:

– Vi ser en tydlig pandemieffekt på resandeinförseln och smugglingen.

Systembolagets försäljning ökade dock kraftigt under de tunga pandemiåren men inte så pass att den totala alkoholkonsumtionen i landet kunde bibehållas utan minskade med 4 procent. Förutom införselminskningen sjönk också restaurangernas alkoholförsäljning.

www.can.se

Det finns ännu några platser kvar, det är inte för sent att anmäla sig

Du har programmet till höger liksom anmälningsblanketten. Har du frågor om konferensen, se adresser under fliken Kontakt.

Läser du detta på din mobiltelefon hittar du länkarna till program och anmälning efter nyheter.

VÄLKOMMEN! Vi ses i Stockholm.

Vi söker forskare, knuten till svensk akademisk institution, som under 2021 publicerat den original­artikel inom beroendeområdet som varit av högsta kvalitet.
Forskaren ska vara förstanamn på artikeln och kvaliteten på tidskriften ska vara hög.

Din nominering ska innehålla

  • Den nominerades namn och akademiska tillhörighet
  • Författarordning, publikationsår, titel på publikationen, tidskriftsnamn, volym och sidhänvisning

Skicka förslag med mejl senast den 31 maj 2022 till
joar.guterstam@ki.se med titeln
Jörgen Engel stipendium 22