Efter ett amerikanskt förslag från NIDA 2018 att standardisera den primära psykoaktiva cannabinoiden THC i cannabis har nu den främsta forskningsinstitutionen globalt sett, NIDA (US National Institute on Drug Abuse), infört standardiseringsförslaget i all forskning som institutionen sponsrar och uppmanar all världens forskare och kliniker att börja använda detta mått på motsvarande sätt som vi fått ett internationellt standardmått för alkohol.

Förslaget är standardenheten 5 mg THC. Resultaten redovisas i multipler eller fraktioner av standardenheten. Exempelvis är 10 mg THC lika med 2 standardenheter (units), 16 mg THC är sålunda 3,2 standardenheter THC. De farmakokinetiska parametrarna bör vara de sedvanliga – ng/mL eller ng·h/mL.

Standardiseringen bör gälla såväl naturligt som syntetiskt THC.

NIDA aug 21 (www.drugabuse.gov/about-nida/noras-blog/2021/
The Lancet, sep 21 (doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00355-2)
Addiction 2020;115:1207-16

För femte året har Systembolaget sammanställt en årligen utkommande rapport med olika teman, i år handlar den främst om vård och kostnader. Det grafiskt påkostade lilla häftet är inte bara vackert utan innehållet är intressant och tankeväckande, från vetenskapliga fakta, Sifo-undersökning till personliga reflektioner.

I Alkoholrapporten 2021 får vi veta att allmänhetens kunskap om hälsoriskerna med alkoholkonsumtion är låg. Endast en av fyra känner till att alla typer av alkoholhaltiga drycker är lika skadliga. Samtidigt är det få som svarar att de själva behöver mer kunskap på området.

Professor Sven Andréasson påpekade under Systembolagets introduktion av årets Alkoholrapport att levnadsvanorna har en stor del i sjukdomsutvecklingen. Vetenskapen menar att 3 av 10 cancerfall beror på dåliga levnadsvanor, liksom alkohols betydelse vid utvecklingen av en rad andra sjukdomstillstånd. Att ta upp levnadsvanorna är viktigt inom sjukvården, men här är bristen stor.

Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström underströk också levnadsvanornas betydelse för cancerutvecklingen och menade att kunskapen om de problem som alkoholkonsumtion ställer till det med måste nå allmänheten på ett bättre sätt än nu.

Bland många intressanta artiklar finns alkoholkonsumtionen under pandemin, Bris noterar ökning liksom Kvinnofridslinjen, miljarder går till alkoholrelaterad vård, alkohol och folksjukdomar, sambandet mellan alkohol och cancer, risknivåer vid alkoholkonsumtion med mycket mera.

Systembolagets rapport finns att ladda ner på omsystembolaget.se/alkoholrapporten.

Systembolagets kunskapspris 2021 tilldelas postumt till Claudia Fahlke, professor i hälsopsykologi vid Göteborgs universitet för hennes betydande insatser inom alkoholforskningen och för att ha breddat ämnet genom sitt tvärvetenskapliga angreppssätt.

Se Bulletin 2020, nr 3 sid 4 för minnesord över denna vår enastående alkoholforskare som alltför ung till följd av sjukdom fick lämna sitt ofullbordade jordeliv.

Foto Sternebring

Sedan 2004 har läkemedlet mot spasticitet av och till varit föremål för diskussioner om möjlighet och effektivitet som behandlingsalternativ vid alkoholberoende. I augusti i år kom ännu en undersökning som fokuserade på effektivitet och tolerabilitet i en dos-respons, randomiserad och kontrollerad studie.

Huvudresultatet för denna amerikanska studie är att det finns evidens för att baclofen minskar alkoholkonsumtionen för beroende och ökar antalet alkoholfria dagar. Då dos och tolerans enligt studien skiljer kvinnor och män åt är författarnas budskap att ytterligare fördjupade studier är önskvärda. Studiens resultat är inte helt entydiga. Det finns meta-analyser, enligt författarna, som sammanställt studier på baclofen och alkoholberoende som gett divergerande resultat.

Den aktuella studien är välgjord och inger hopp om att baclofen blir en accepterad behandlingsmodell. Det behövs emedan det under senaste decennierna varit tunt med nya farmaka mot alkoholberoende, egentligen inga alls.  

Neuropsychopharmacol. (2021) doi.org/10.1038/s41386-021-01055-w

The addict in street who must have junk to live is the one irreplaceable factor in the junk equation. As long as junk need exists, someone will service it (*narkotika (här speciellt heroin).
W S Burroughs. Naked Lunch 1959.

I Storbritannien har under senare tid uppmärksammats problemet med den kriminella världsomspännande kokainhandeln och samhällsmoralen hos de som använder drogen. I en forskningsrapport i Drugs: Education, Prevention and Policy redovisas en undersökning huruvida kokainanvändarna har moraliskt oengagerande (MD, moral disegagement) strategier för att minska skuldmedvetenheten i samband med kokainanvändningen.

Kokainanvändarna som inkluderades i studien fick läsa texter som beskrev bl a den omfattande globala kriminella kokainhandelns destruktivitet på samhälle och individer och uppskattningen av vad droganvändandet kan betyda när det gäller skuldkänsla och empati.

I studien deltog 254 individer, något fler kvinnor än män.

Den strategi som forskarna kallar för MD (moraliskt oengagemang) ligger till del bakom undvikandet av skuldkänslor som förknippas med kunskapen om de skador som kokainhandeln medför.

Forskargruppens sammanfattning är att kampanjer som fokuserar på moral och etik har föga framgång om inte det omfattande oengagemanget hos användarna också inkluderas i kampanjerna.

Drugs: Education, Prevention and Policy. doi.org/10.1080/09687637.2021.1950126

Den alkoholspecifika döden i Skottland har under 2020 stigit till högsta nivån sedan 2008. Det blev en kortvarig lycka då dödligheten minskade rejält med 10 procent mellan 2018 och 2019 efter en till synes lyckad nationell satsning då minimumpris på alkohol sattes till 50 pence per standardenhet (unit).

Under det dryga decenniet steg den alkoholspecifika döden med 17 procent (1 190 döda jämfört med 1 316). För att undvika att inräkna dödsfall där alkohol delvis kan vara dödsorsaken inkluderas nu enbart alkoholspecifika fall.

Den kanske viktigaste anledningen till den dystra utvecklingen 2020 tillskrivs pandemin. En undersökning visar att högkonsumenterna under pandemin ökade sitt redan höga alkoholintag. Dödsstatistiken visar att det är övervägande män (två tredjedelar) som mötte alkoholdöden under 2020. Inverclyde och Glasgow var de värst drabbade städerna.
Guardian 210817

Aktuell forskning som beskrivs i en rapport i Neuropsychopharmacology är ett försök att selektivt fånga drog­associerade minnesbilder och bryta minneskoordinationen mellan drog och intag när hjärnan är som mest sårbar och kan låta sig modifieras.

Det handlar om en återhämtning och stabilisering genom en serie av neurobiologiska processer som i stort sett måste ske inom de första sex timmarna av hjärnans återhämtning i den akuta behandlingsfasen.

Det finns prekliniska och kliniska försök som talar för att viss manipulation under denna återhämtningsfas kan ge en komplett selektiv upplösning av en specifik minnesbild, dvs bryta den koppling mellan drogen och hanteringen av drogen som aktiverar suget och leder till återfall.

Neuropsychopharmacol. 46, 1549–1550 (2021). https://doi.org/10.1038/s41386-020-00951-x

Årets tema: “Setting new directions for Brief Interventions” 

Det årliga mötet äger rum mellan den 22 och 24 september. Du registrerar dig via https://www.inebriaconference.com/registrations

INEBRIA är ett internationell nätverk som består bl a av forskare och kliniker som är utövare av eller intresserade av brief intervention och andra behandlingsformer som strävar efter att minska den skada som alkohol och andra droger åsamkar individen.

Anonyma Alkoholister (AA) har nu funnits i över 80 år men det är först under senare år som behandlingsstrategin vetenskapligt utvärderats. I en översiktartikel har John Kelly och medarbetare sammanställt vad som hittills framkommit i en nyligen publicerad review för Cochrane.

Tolvstegsinterventionen har av forskargruppen resultatmässigt fokuserat på nykterhet, minskad alkoholkonsumtion, minskade alkoholrelaterade konsekvenser, beroendets svårighetsgrad och ekonomiskt utfall. De flesta studierna är gjorda i USA.

Resultaten analyseras ingående. Vad man främst funnit är att de som deltagit i den manualbaserade interventionen ökar sitt deltagande i AA, vilket leder till en ökad nykter period som innefattar de närmaste månadern upp till tre års tid. Dock menar forskarna att man måste tolka dessa data med försiktighet emedan evidensen är låg.

De ekonomiska analyserna visar att Tolvstegsprogrammet sannolikt medför kostnadsbesparingar för hälsovården. Dock har inga hittills genomförda undersökningar rapporterat om utfall för mentala eller funktionella kvaliteter.

En intressant aspekt som idag är mer än tidigare aktuell är att även inkludera andra droger som kokain, cannabis som opioider. Det kan bli ännu en uppgift för kommande undersökningar.

Att involvera närstående tycks gynna behandlingsresultatet.

Författarna framhåller att även om denna översikt enbart omfattar det manualbaserade Tolvstegsprogrammet så finns det ingen anledning att tro att andra ungefär motsvarande program har liknande behandlingsresulat. I tillfrisknandeprocessen från alkoholberoende finns det mer likheter än skillnader i den terapeutiska dynamiken inom dessa grupper.

Preliminära resultat är lovande oavsett vilket behandlingsalternativ individen tar del av eftersom det finns så olika preferenser inom gruppen varför ett utbud av flera behandlingsalternativ gynnar gruppen som helhet.

En svensk översikt
Se även senaste systematiska översikten från SBU i vilken jämförelser gjorts mellan effekter av tolvstegsbehandling och insatser för att understödja deltagande i Anonyma Alkoholister (AA) med andra behandlingsmetoder vid alkoholproblem.

Enligt denna systematiska översikt har tolvstegsbehandling lika god, och i vissa avseenden något bättre effekt än andra vanliga behandlingar vid skadligt alkoholbruk, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationshöjande behandling (MET). 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD012880.pub2
Tolvstegsinterventionens manual kan hämtas på www.pubs.niaaa.nih.gov
www.sbu.se/pubreader/pdfview/display/68817?browserprint=1

Det finns flera studier som rapporterar om alkohols möjliga cardioprotektiva effekt hos friska. Nu har en mycket omfattande studie publicerats i BMC Medicine i vilken man undersökt alkohols effekt på patienter som haft hjärt-kärlsjukdom. Det har hittills varit oklart om denna patientgrupp efter genomgången sjukdom kan dricka alkohol.

Den här brittiska meta-analysstudien är såväl stor som till synes välgjord men enligt författarna med vissa reservationer beträffande resultaten. Forskningsrapporten omfattar tre cohorter om 17 000 hjärtpatienter och dessutom har man gått igenom tidigare forskning som omfattar 12 studier som inkluderar 48 000 patienter. Detta är en av de största studierna inom området.

De sammanvägda resultaten av ovan relaterade studier antyder att relationen mellan alkoholkonsumton och död hos patienter med hjärt-kärlsjukdom har den största riskreduceringen vid 7 g/dag för dödlig utgång oavsett orsak och vid 8 g/dag för hjärt-kärlsjukdom, allt i förhållande till de som inte dricker alkohol (0-gruppen).

Forskargruppen påpekar att resultaten ska tolkas med försiktighet, men påpekar samtidigt att det finns en positiv antydan att de patienter som drabbats av någon form av hjärt-kärlsjukdom inte behöver avstå från alkohol av medicinska skäl.

Läs fortsättningen med kritiska kommentarer till forskningsrapporten av professorerna Claes Held, Sven Andréasson och Tim Stockwell.

BMC Medicine, https://doi.org/10.1186/s12916-021-02040-2; DN 210727; Lancet 2019;http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(18)31772-0