Vad gör Svensk förening för Beroendemedicin för sina medlemmar?

Intresserad?
Anmäl dig här – Medlemsansökan.

 • Fungerar som nätverk för personer som arbetar med alkohol- och drogfrågor
 • Anordnar konferenser och temadagar. Varje år Augustikonferensen med aktuellt specialtema.
 • Ger ut ett medlemsbladet BULLETIN med information om kurser, kongresser och vetenskapliga nyheter. Medlemmarna är välkomna med egna inlägg och förslag till aktiviteter
 • Organiserar en studieresa vartannat år utomlands för kunskapsutbyte och för att stärka internationella kontakter
 • Stöder forskning, utveckling och utbildning
 • Är remissinstans för framför allt Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund
 • Föreningen utdelar varje år 15 000 kronor till medlem som vill förkovra sig inom beroendemedicin
 • Ett journalistdiplom utdelas årligen som erkännande för goda insatser inom beroendeområdet. Utdelningen sker i samband med det årliga föreningsmötet
 • Utdelar årligen Jörgen Engel-stipendiet på 10 000 kronor till framstående svensk forskare inom beroendefältet
 • Utdelar årligen Nordig Drugs Stora Pris på 50 000 kronor till behandlingsgrupp som gjort stora framsteg inom opioid-opiat-beroende
 • Deltar i den aktuella debatten inom beroendefältet

Intresserad?
Anmäl dig här – Medlemsansökan.