IQ har med hjälp av Novus även i år kartlagt svenskars alkoholkonsumtion under sommarsemestern 2023. Många svenskar dricker mer alkohol under sommarledigheten jämfört med övriga tider på året. I år var det dock betydligt färre (40%) än förra sommaren (51%). En svalare sommar och tunnare plånbok kan ha bidragit till den sänkta alkoholkonsumtionen.

IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. IQ startade i maj 2005 och har kontor i Stockholm. IQ arbetar för ett smartare förhållningssätt till alkohol.

IQ.se

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att implementera ett nationellt informations- och varningssystem, Varningssystem Narkotika (VSN), för att motverka narkotikarelaterad dödlighet. Syftet med VSN är att underlätta informationsutbytet mellan offentliga aktörer såsom myndigheter, hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Folkhälsomyndigheten hoppas att de som arbetar inom beroendevård vill medverka i arbetet mot narkotikadödlighet genom att bli medlem i VSN . Det är särskilt värdefullt att aktörer som arbetar nära personer som använder narkotika ansluter sig.

En väl genomförd australiensisk studie visar att placebo var lite bättre än opioider vid en ettårsuppföljning av smärtpatienter. Smärtan mättes med kortversionen av Brief Pain Inventory.

Forskargruppen fann efter sex veckor ingen signifikant skillnad i smärtupplevelsen för opioidgruppen jämfört med placebogruppen. Efter ett års uppföljning hade patienter som fått placebo något lägre smärtpoäng än opioidanvändarna.

I studien ingick 346 primärvårspatienter med minst lindrig smärta från rygg och/eller nacke.

Summeringen av forskningsrapporten blev att opioider inte lindrade akut rygg-nack-smärta bättre än placebo men gav på längre sikt en ökad risk för fortsatt lång konsumtion med de konsekvenser detta kan innebära.

Ett resultat att ta fasta på vid behandling av denna typ av smärtlindring.

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00404-X

Det är dags igen. Nu är det Antabus (disulfiram) som inte finns att tillgå för svenska utsatta alkoholberoende. Företaget Teva som levererar Antabus uppger att orsaken till restnoteringarna är brist på grundsubstansen. Det kommer att finnas en mindre mängd Antabus 200 mg under hösten och vintern eller så långt lagret räcker. Sedan blir det stopp fram till slutet av tredje kvartalet 2024. Om vi vågar hoppas på Tevas prognos, som tidigare var att preparatet skulle återkomma redan nu i höst.

Det finns disulfiram att tillgå i bl a Spanien och Italien, men för tillgång till dessa preparat krävs godkänd licensansökan, och kostnaderna för klinikerna kan bli avsevärt högre. Teva bistår inte med någon import av sådana alternativ utan hänvisar till Läkemedelsverket. Goodwill är måhända föga lukrativt när det gäller beroendepatienter och beroendeläkare.

Det är fyra år sedan Kanada legaliserade cannabis för icke-medicinsk användning, sk rekreationellt bruk. Det finns nu en kortversion av vad som försäljningsmässigt hänt under dessa fyra år.

1 Det finns nu 3 305 cannabisbutiker (10,5 butiker per 100 000 invånare över 15 år).

2 Lite mer än hälften (59%) av invånarna i landet har en cannabisaffär inom 5 minuters bilfärd.

3 Under de fyra åren har antalet cannabisbutiker ökat årligen med 122 procent och försäljningen ökat varje år i medeltal med 92 procent.

4 Tillgång till cannabisbutiker och legal cannabisförsäljning var mer tillgänglig i regioner med privata försäljningsställen jämfört med statliga.

doi.org/10.1111/dar.13650

Den 16 augusti lade tyska regeringen fram sitt om- och bearbetade förslag om legalisering av cannabis. Nu ska riksdagen godkänna den nya lagen. Det sker i höst. I sann tysk anda är det ingen lätt hopspunnen förordning – det är ett regelverk på 184 sidor.

Den omfattande skrivningen är svåröverskådlig och detaljerad men sammanfattningsvis framgår att en myndig person skriven i Tyskland kommer att få rätt att inneha 25 gram cannabis samt tillstånd att själv odla tre cannabisplantor hemmavid. Alternativet är att gå med i en icke vinstdrivande cannabisklubb där odling av cannabis kommer att vara tillåten för sina max 500 medlemmar. Dock får varje enskild medlem ta ut (eller inneha) högst 50 gram cannabis per månad (är medlemmen mellan 18 och 21 gäller gränsen 30 gram) och THC-halten får inte överstiga 10 procent.

Överskrider man någon av maxdoserna gäller inte straffrihet längre. Det kan bli 3 års fängelse eller vid allvarliga överträdelser upp till 5 års fängelse.

Under utredning är förslag att inför ett andra steg i legaliseringen, nämligen hur staten ska reglera och kontrollera försäljningen av cannabis så att denna inte kommer i händerna på kriminella. Sannolikt kommer också apotek efter licensiering få möjlighet att sälja cannabis (här är 18-årsgräns). Det finns vissa problem med EU-direktiv.

Allt är inte frid och fröjd. Det finns en stort motstånd mot legaliseringen, inte minst från läkarhåll. Tyska läkarförbundet är ur ett hälsoperspektiv helt negativt. Även andra organisationer och enskilda har uttalat motstånd mot lagen.

https://www.dw.com/ och https://www.tagesschau.de/

I en artikel i JAMA finns en sammanställning från US Poison Center (2009-2011) i vilken det framkommer att det finns en misstanke om avsiktligt cannabisintag i suicidsyfte. Ökningen noterades under och efter pandemin och var vanligast i de yngre åldrarna och för kvinnor.

Nu kan dessa data inte tas rakt av. Det vanliga var att flera substanser förekom samtidigt varför ett direkt samband mellan cannabisanvändning och självmord inte kunde säkerställas. Däremot finns enligt tidigare forskning samband mellan cannabisintag och mental ohälsa, speciellt hos yngre användare.

Forskargruppen framhåller att det ökande utbudet av cannabis leder till ökat antal användare varför det är än viktigare att hålla uppsikt kring möjligt samband mellan cannabisanvändning och suicidalt beteende för att i tid förhindra en dödlig utveckling.

https://jamanetwork.com/article.aspx?doi=10.1001/jamanetworkopen.2023.9044

Resultaten från de senaste årens alkoholforskning formar sig till en allt tydligare rekommendation, även enligt WHO, nämligen att den enda säkra hälsogränsen för intag av alkohol är noll.

I julinumret av Hypertension presenteras en meta-analys av resultaten från sju forskningsrapporter med nästan 20 000 personer inkluderade. Forskargruppen studerade sambandet mellan dagligt alkoholintag och blodtryck (systoliskt och diastoliskt) hos friska vuxna. Uppföljningen varade i genomsnitt fem år.

Resultatet var slående. Oavsett om dagliga intaget var 12 (ett standardglas) eller 48 gram resulterade det i förhöjt systoliskt tryck. Man hittade inget tröskelvärde för blodtrycksförhöjningen, dvs ingen säker gräns. Förändringen sågs hos såväl kvinnor som män när de gällde det systoliska trycket. Vissa skillnader noterades för det diastoliska.

Konklusionen av meta-studien blev att allt tyder på att det finns ett linjärt samband mellan alkoholintag och blodtrycksförhöjning. Att alkohol ger förhöjt blodtryck är ingen nyhet, men vad denna studie visar är att även så liten volym som ett dagligt intag av ett standardglas alkohol hos friska vuxna leder till ökat blodtryck.

doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.123.21223

Trots att injektionsbruket sedan något decennium minskar i Europa är det fortfarande förknippat med en oproportionerligt stor del av såväl akuta som kroniska hälsoproblem jämfört med vad det totala intaget av illegala droger ställer till med.

Injektionsbruket medför risk för en mängd medicinska problem: blodburna infektioner, död till följd av överdos, försämrar redan förekommande sjukdomar, orsak till abscesser, sepsis och nervskador.

Injektionsbruket har under senare år förändrats. Idag ökar injicering av flera andra droger än heroin, vanligen stimulantia. Nu blir injicering av amfetamin, metamfetamin, kokain, syntetiska kationer, opioidagonister och andra läkemedel allt vanligare. De injiceras var för sig eller i blandning vilket ökar risken för överdoseffekter.