Från Australien kommer en forskningsrapport om hur det går i vuxenlivet efter att ha blivit illa behandlad som barn. Man har följt 6 000 barn upp till 15 års ålder tills de fyllt 40. Studien startade mellan åren 1981 och 1983.

Det som gör att denna rapport skiljer sig till viss del från tidigare är att undersökningen analyserar förutom fysiskt och sexuellt lidande även emotionell påverkan och allvarlig försummelse. Alla fyra dimensionerna ska vara bekräftade och journalförda.

Sannolikheten att bli sjukhusvårdad för alkoholberoende var 3,5 gånger högre för individer som utsatts för sexuella handlingar före 16 års ålder. Motsvarande siffra för drogberoende var 3,1 gånger högre än gruppen icke utsatta barn.

Med hela gruppen om 609 barn inkluderade var risken mer än 3 gånger högre bland de som hade mer än två rapporter om illa behandling. Det var lika för såväl alkoholberoende som drogberoende.

Författarna påpekar speciellt att emotionell misshandel och försummelse är starkt förknippade med senare utvecklad beroendeproblematik.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.16479

Vid den 32:a Europeiska psykiatrikonferensen (EPA 2024) presenterade professor Arnt Schellekens från Nederländerna opioidförskrivningen i Europa. Han konstaterade att de europeiska länderna inte är i närheten av den dödlighet efter legal förskrivning av opioider som är förhärskande i USA.

Det finns dock en viss ökning av förskrivningen av opioider men mortaliteten till följd av opioidförskrivning har inte ökat. Han refererade bland annat till studier som var några år gamla och resultaten från 15 av de 19 europeiska länderna visar inte några tecken på att dödligheten ökar, möjligen en liten tendens i Storbritannien och på Irland.

Dock är det viktigt att hålla ögonen på opioidanvändningen med tanke på beroenderisken och dess allvarliga följder.

Schellekens avslutar med ännu en opioidvarning: långtidsbehandling med opioider mot kronisk smärta har ingen plats i behandlingsarsenalen, framför allt vid psykiatrisk samsjuklighet. Patienter som kan inräknas här bör sättas på nedtrappningsschema.

I en ny rapport från CAN har samband mellan fysisk aktivitet på fritiden och användning av cigaretter, alkohol samt spel om pengar undersökts bland elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2. Undersökningen har jämfört de elever som är fysiskt aktiva sju timmar i veckan eller mer, med de elever som är fysiskt aktiva mindre än sju timmar i veckan.

De båda grupperna har jämförts beroende på hur vanligt det är att ha intagit alkohol, cigaretter, snusat, spelat om pengar eller vejpat. Undersökningsperioden var de senaste 30 dagarna.

Resultat. De mer fysiskt aktiva eleverna var mer benägna att spela om pengar än de mindre fysiskt aktiva, som däremot rökte cigaretter mer (om än i liten omfattning). Liknande resultat har man funnit vid idrottsgymnasierna.

Det fanns i denna skolundersökning inte någon tydlig skillnad mellan användningen av alkohol, snus eller vejp vid jämförelse grupperna emellan. De mer fysiskt aktiva eleverna upplevde att de var mer nöjda med sig själva och sin hälsa.

Can.se

CANs tidskrift Alkohol&Narkotika har frågat toppkandidaterna till EU-valet. Här är huvudbudskapet inom beroendeområdet:

Heléne Fritzon (S): Gårdsförsäljning som förslaget är utformat nu riskerar hela det svenska alkoholmonopolet

Tomas Tobé (M): Gårdsförsäljningen är i grunden en frihetsreform

Charlie Weimers (SD): Den viktigaste aspekten är att driva skadereduceringsperspektivet i EU, särskilt vad gäller snus och nikotinprodukter

Jonas Sjöstedt (V): Människor ska kunna leva längre och friskare liv oavsett klass, kön eller härkomst

Alice Bah Kuhnke (MP):”Vi vill se en skarp nationell reglering av det vita snuset”

Emma Wiesner (C): Gårdsförsäljning skulle ha minimal påverkan på den samlade alkoholkonsumtionen

Alice Teodorescu Måwe (KD): Frågor om ANDTS ska i huvudsak inte beslutas på EU-nivå

Karin Karlsbro (L): Den som är fast i ett beroende är inte fri

I samband med Riksförbundet Attentions möte “NPF-forum” på Karolinska Institutet föreläste Svensk förening för Beroendemedicins ordförande Joar Guterstam om beroendevården och dess framtid med särskilt fokus på psykiatrisk samsjuklighet.

Bakgrunden är att omkring var femte patient inom beroendevården uppfyller kriterierna för ADHD. Trots det finns det brist på kunskap om NPF-diagnoser inom beroendevården.

Föreläsningen ägde rum den 19 april i Aula Medica på Karolinska institutet och finns att se och lyssna till via Utbildningsradion.

https://urplay.se/program/237941-npf-forum-2024-ny-syn-pa-beroendevarden

Under 2023 stoppade Tullverket nästan tre miljoner narkotiska tabletter och kapslar. Efter årets fyra första månader är beslagsmängden redan större, nästan 3,7 miljoner. En del av förklaringen är beslaget i Göteborg i januari då en serbisk lastbilschaufför och hans två landsmän ertappades med att frakta, lasta om och fördela mängder av narkotiska preparat som var tänkt att säljas på den svenska marknaden. Det är en organiserad smuggling från Serbien via Ungern.

Januaribeslaget bestod det stora beslaget av nästan två miljoner narkotikaklassade ksalol-tabletter som tillverkats i Serbien och som innehåller det narkotikaklassade ämnen alprazolam (Xanor mm). Tre män är åtalade för synnerligen grov narkotikasmuggling. Tullverket.se

DEA (The US Drug Enforcement Administration) har bestämt sig och följer rekommendationen från FDA (The US Food and Drug Administration) och klassificerar om marijuana från allvarligaste varningen (grad I) till grad III. I ettan hittar vi fortfarande heroin och LSD medan i trean finns förutom kommande cannabis även ketamin och vissa anabola steroider. Substanser som tillhör grad III får enligt federal lag i vissa fall användas som läkemedel.

Det är DEA som har slutliga avgörandet men själva lagstiften via justitiedepartementet sker på sedvanligt sätt och tar sin tid varför man beräknar att ändringen inte kan vara i laga kraft förrän efter årets presidentval. Den lag som ändringen lyder under heter Controlled Substance Act (CSA).

Den nya klassificeringen kommer dock inte att ha så stort inflytande i de delstater som inte legaliserat cannabis men kan komma att påverka dessa i riktning mot legalisering. Exempelvis är Florida på gång med lättnad i förbuden i slutet av året och South Dakota som i två omröstning sagt nej kommer inom kort att rösta en tredje gång.

APnews.com, Bulletin 2/2024 sid 8.

I Sverige erbjuds inte möjlighet att under ordnade former injicera droger för de som inte vill eller kan avsluta sitt intag. Enligt en nyligen publicerad uppdatering från EMCDDA av Europas utbud av sprutrum (drug consumption rooms) har etableringen av denna möjlighet haft som syfte att minska såväl sjuklighet som död. Sprutrum kan också vara en inkörsport till kontakt med beroendevården och avgiftning.

För närvarande finns mer än hundra legala drogkonsumtionsrum inom EU liksom även i Australien, Kanada, Mexiko och USA.

Det första sprutrummet började användas 1986 i Bern i Schweiz. Härefter har successivt antalet rum i olika länder ökat. Idag finns sprutrum i Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Grekland, Island, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Spanien.

Emcdda.europa.eu

CAN har publicerat sin årliga prisanalys av narkotikan som erbjuds i landet. Med sedvanlig hänsyn till inflationen har priset på exempelvis amfetamin blir mindre än en fjärdedel billigare förra året jämfört med för 35 år sedan. Heroinet har fallit lika kraftigt i pris. Även för hasch och kokain syns prisnedgångar i ett 35-årigt perspektiv, om än inte lika kraftiga.

Rapporten visar samtidigt att priserna nominellt legat på ungefär samma nivå under de senaste åren.

Trots pandemi, inflation, försämrad kronkurs och konflikter inom den kriminella sfären har priser på narkotikaprodukterna inte stigit. De ligger på 2019 års nivå.

CAN har även tittat på priserna för insmugglade cigaretter och alkoholdrycker. I årets rapport har omsättningen för dessa varor beräknats för första gången. För alkoholdrycker uppgick den till 0,7 miljarder och för cigaretter till 0,1 miljarder.

can.se

I Stockholm har en undersökning i STADs (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) regi kontrollerat följsamheten för krogar att inte släppa in drogpåverkade personer. Resultatet var nedslående, nästan hälften av krogarna brydde sig inte om personer som var (spelade av skådespelare) rejält narkotikapåverkade.

Det visade sig också vara lätt att inne på krogen handla narkotika. Gäster erbjöds på flera krogar att köpa narkotika. Enligt undersökningen – helt öppet.

Biträdande regionpolischefen i Stockholm, Erik Widstrand, kommenterade resultaten:

– Det finns en stark koppling mellan handeln med och användningen av narkotika och de sprängningar och skjutningar som genomförs av kriminella nätverk. En hög efterfrågan på narkotika ger en marknad och därmed bränsle till gängvåldet.

Enligt alkohollagen får narkotikapåverkade gäster inte vistas på krogar.

polisen.se