Vi söker forskare, knuten till svensk akademisk institution, som under 2021 publicerat den original­artikel inom beroendeområdet som varit av högsta kvalitet.
Forskaren ska vara förstanamn på artikeln och kvaliteten på tidskriften ska vara hög.

Din nominering ska innehålla

  • Den nominerades namn och akademiska tillhörighet
  • Författarordning, publikationsår, titel på publikationen, tidskriftsnamn, volym och sidhänvisning

Skicka förslag med mejl senast den 31 maj 2022 till
joar.guterstam@ki.se med titeln
Jörgen Engel stipendium 22

Omfattande inhalationsbruk av lustgas kan ge ryggmärgsskada

Det kan börja som stickningar och domningar i händer, fötter och armar, sprider sig och kan i värsta fall ge irreversibla skador på ryggmärg och perifera nerver. Det är den icke narkotikaklassade ”ungdomsdrogen” lustgas som inte bara ger ett kort och intensivt rus utan kan vid hög konsumtion ge skador för livet.

Ruset och euforin avklingar efter någon minut. Det är en oklar farmakologisk effekt men sannolikt är den kopplad till den excitatoriska glutaminerga neurotransmissionen som hämmar NMDA-receptorerna. Lustgas ger även en funktionell B12-brist (Läkartidningen).

Det kan vara svårt att ställa rätt diagnos utan fördjupad anamnes. Tillståndet kan tolkas som akut inflammation i ryggmärg eller akut polyneuropati. Differentialdiagnosen mot lustgas är viktig framför allt om patienten är ung.

En australiensisk cohort-studie som inkluderade 22 756 kvinnor och 15 701 män har visat unika data på alkohols effekt på cancerutveckling under en individs hela livsspann. Cancer till följd av alkoholkonsumtion är desamma som tidigare forskning visat: munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, lever, bröst, tjock- och ändtarm.

Till skillnad från tidigare forskning visar författarna att det finns en koppling mellan alkohol/cancer och hela levnaden, från alkoholdebuten till livets slut. Jämfört med individer som aldrig druckit alkohol ökar cancerrisken för de som debuterat med intag av stora mängder alkohol från tidig ungdom och framåt.

Den vanligaste cancerutvecklingen förknippad med alkoholkonsumtion är bröstcancer och tjocktarm-ändtarmscancer.

Anmärkningsvärt är att den ökade risken för att utveckla cancer till följd av alkohol senare i livet finns kvar även för de som slutat sin konsumtion i medelåldern.

Denna forskningsrapport ger indikation på att det finns en kritisk tidslinje genom hela livet som är förknippad med alkoholrelaterad cancerutveckling.

International J Cancer

https://doi.org/10.1002/ijc.33973

I en sammanställning från NIAA i USA publicerad i JAMA framkommer en kraftigt ökad alkoholrelaterad död under 2020 jämfört med året innan, dvs ökning under första pandemiåret. Dödstalen ökade med 25,5 procent.

Den största ökningen skedde inom åldersgruppen 35 – 44 år: 39,7 procent. Därefter kom individer födda mellan 25 och 34 år: 37,0 procent. Ökningstalen var samma för såväl män som kvinnor.

Totalt svarade alkoholrelaterad död under undersökningsåret för 2,8 procent av all dödlighet, Det är en ökning från 2019 med 3,0 procent.

Remissvar från Svensk förening för beroendemedicin. Delbetänkande av Samsjuklighetsutredningen. SOU 2021:93

Inom Svensk förening för beroendemedicin är vi generellt sett starkt positiva till utredningen och dess förslag. Beskrivningarna och analyserna av dagens situation, med ett splittrat och ojämlikt vårdutbud, känner vi alla igen från vår vardag som beroendeläkare. Utredningens förslag till förbättringar är konstruktiva, och skulle innebära väsentliga förbättringar för ett stort antal patienter. Att det samlade huvudmannaskap som föreslås gäller för alla personer med skadligt bruk eller beroende är särskilt betydelsefullt. En väl genomförd reform baserad på dessa förslag skulle ha stor betydelse för svensk beroendevård, som äntligen skulle få en adekvat organisation och ansvarsfördelning, med goda förutsättningar för framtida utveckling.

Att hög alkoholkonsumtion är förknippad med hjärnatrofi, nervcellsförluster och sämre integrering av den vita hjärnsubstansen är forskningsmässigt väldokumenterat. Lika tydlig har inte forskningen varit när det gäller negativ hjärnpåverkan vid mindre alkoholkonsumtion. För att om möjligt få ett mer handfast grepp om eventuella risker vid låg konsumtion har en forskargrupp i Storbritannien (UK) undersökt 36 678 individers bildbehandlade hjärnor.

I undersökningen ingick medelålders och äldre invånare i UK och data fick man från UK Biobank.

Studien verifierade tidigare resultat som visat på negativ påverkan på hjärnans mikro- och makrostrukturer efter alkoholintag. Det är speciellt hjärnans volym som påverkas men också den grå substansens volym och vita substansens mikrostruktur.

Vad denna omfattande studie visade var att även vid små mängder alkohol ses hjärnförändring i såväl makro- som mikroperspektiv. Vid en genomsnittlig dagskonsumtion av en till två glas (units1)) alkohol kunde förändringar ses, ju mer alkohol som individen intagit, desto mer omfattande var förändringarna.

1) En unit i Storbritannien motsvarar 25 ml 40-procentig whisky eller 75 ml 13-procentigt vin.

Nat Commun 13, 1175 (2022)

Den årliga genomgången av narkotikarester i avloppsvatten publiceras av det europeiska narkotikaorganet EMCDDA. Undersökningarna startade 2011. Det är resultaten från 2021 som nu redovisas. I undersökningen ingår 75 städer i 17 länder1). I praktiskt taget alla städer upptäcktes samtliga förväntade droger även om fyndens storlek varierade kraftigt mellan olika områden.

När det gäller amfetamin och MDMA (Ecstasy) är det dessa droger som dominerar i Sverige. De är över huvud taget vanligast i norra Europa, förutom Sverige är de främsta länderna för amfetamin Belgien, Nederländerna och Finland. Tas MDMA med så tillkommer Tyskland och Norge.

1)Sverige, Österrike, Belgien, Cypern, Tjeckien, Tyskland, Danmark, Estland, Finland, Italien, Litauen, Nederländerna, Portugal, Spanien, Slovakien, Slovenien och Turkiet.

Arbetar du med eller är arrangerad i någon verksamhet som har beroendesjukdomar som huvudinriktning är du välkommen som medlem i Sveriges största professionella förening. Vi är en förening inom Sveriges Läkaresällskap och Svenska Läkarförbundet men oavsett vilken profession du tillhör är du lika välkommen! Vår förening är en mycket viktig referensgrupp för Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten m fl.

Ditt medlemskap är viktigt! Du är med och formar svensk beroendevård.

Du hittar det mesta om föreningen under fliken “Föreningen“.

Ansök om medlemskap under fliken “Medlem“.

Regeringen i Danmark arbetar med att få igenom en lag som förbjuder cigaretter och tobaksprodukter för framtida generationer. Om lagen går igenom blir det ett livslångt förbud för alla födda efter 2010. Detta gör Danmark till ett av världens första länder som förbjuder tobaksprodukter. Det finns ett förbud i Nya Zeeland för alla födda efter 2008.

Enligt Ekstrabladet är förslaget en del i en större hälsoreform i Danmark.