I ett försök att samordna ett långsiktigt preventionsarbete på kommunal nivå, bidrog Statens folkhälsoinstitut, Alkoholkommittén och Mobilisering mot narkotika med pengar och kunskap till ett omfattande projekt med start 2003. Sex kommuner deltog aktivt i satsningen (Kalmar, Kramfors, Laholm, Lund, Solna och Umeå) med lika många kontrollkommuner i bakgrunden.

Statens folkhälsoinstitut utvärderade 2008 projektet med såväl kvantitativa som kvalitativa data.

Totalt blev resultatet en besvikelse. Det mest nedslående var att berusningsdrickandet  på restaurang och som en följd därav stökigheten var större i försökskommunerna. Tvärtom i kontrollkommunerna.

För övrigt var det ingen större skillnad mellan de två grupperna, förutom att de sex försökskommunerna hade en bättre organisation och struktur för det gemensamma arbetet. I själva kärnfrågan (alkohol- och narkotikakonsumtionen) blev det inte bättre i de sex utvalda kommunerna jämfört med de sex som hade sina vanliga rutiner. Alkoholkonsumtionen, inklusive berusningsdrickandet, var samma oavsett satsning eller ej. I samtliga kommuner noterades en ökning av såväl riskkonsumenter som alkoholberoendet. På narkotikasidan fanns heller inga större förändringar.

Läs mer  i Alkohol&Narkotika 2/2010 och i originalarbetet Utvärdering av det förebyggande arbetet i sex försökskommuner, Statens folkhälsoinstitut 2008:22.

Regeringen kommer i vårpropositionen att föreslå att Statens institutionsstyrelse (SiS) redan i år får en anslagsökning på 50 miljoner kronor. Bakgrunden är att beläggningsgraden på de olika institutionerena varierar kraftigt under året, varför det ekonomiska tillskottet ska ge möjlighet till att en mer flexibel organisation skapas med möjlighet till vårdplatsanpassning som bättre än nu kan följa efterfrågan och behov.

Efter en låg beläggning under vintern är nu trycket hårt samtliga institutioner (huvudsakligen LVM-vård; tvångsvård av missbrukare enligt Socialtjänstlagen) i SiS regi.