Mefedron är idag i Europa den fjärde mest använda drogen efter cannabis, ecstasy och kokain. Det framgår av en omfattande kartläggning som EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) gjort och publicerat i mitten av 2010.

   Mefedron (4-metylmetkatjon eller förkortningarna MMC eller 4-MMC) används vanligen i pulver- eller tablettform och det vanligaste administrationssättet är genom munnen (sväljes) eller näsan (sniffas). Det finns rapporter om injektionsmissbruk (im eller iv) och även att substansen tas rektalt. Vanligast är sniffning. Mefedron kombineras ibland med alkohol, kokain och/eller heroin.

   Det är för närvarande fem stater i Europa som på något sätt kontrollerar mefedron. I Sverige är mefedron narkotikaklassat sedan 29 maj 2009. Övriga länder med laglig kontroll är Danmark, Tyskland, Estland och Rumänien.

   Det finns ingen indikation för mefedron som läkemedel, varken för människa eller djur.

   Effekten efter intag av mefedron beskrivs som euforisk och allmänt stimulerande – och variationer på detta tema. Den är således jämförbar med ecstasy, amfetamin och kokain. Drogen är också behäftad med negativa effekter och de vanligaste är koncentrationssvårigheter, fokuseringsproblem, minnesproblem, förändrad medvetandeuppfattning, hallucinationer och delusioner. Det finns hittills mer än 30 fall av intoxikation rapporterade. Ett dödsfall finns beskrivet och konfirmerat. Det var en 18 år gammal kvinna från en mellansvensk stad. 

   Mefedron är i flertalet länder världen över en ”legal” drog och det finns inga planer från FN att vidta åtgärder, allt enligt narkotikabyrån för EU.
Hela rapporten hittar du på EMCDDAs hemsida. 

Utvärdering av heroin till heroinister i England

Det är en tämligen liten multicenterstudie som genomfördes mellan 2005 och 2008. Studien var randomiserad (dubbelblind går av praktiska skäl inte att genomföra) bland de 127 inkluderade individerna. De tre grupperna omfattade A. injektion heroin, B. injektion metadon, C. oralt metadon. Syftet med studien var att se om denna ”sista” möjlighet med legal heroinförskrivning kunde vara till hjälp, men också för att se om den givna konventionella metadonbehandlingen var suboptimal.

   Vid studiens slut kvarstod 88% av de som fick injektion heroin, 81% av de som fick injektion metadon och 69% av de som fick oralt metadon. Den lägre siffran för oralt metadon berodde främst på att man inte påbörjade studien snarare än drop outs.

   Författarnas konklusion av resultatet är att behandling med övervakad heroininjektion leder till signifikant och substantiellt lägre intag av illegalt heroin än övervakad metadoninjektion eller optimerad oral metadonbehandling. Injektionsbehandlingen med metadon var bättre än den vanliga orala behandlingen, men fördelen var inte stor och inte statistiskt signifikant säkerställd.

   De länder som idag tillåter heroinbehandling är Storbritannien, Schweiz och Holland men det finns på försöksbasis i Tyskland (goda resultat är hittills redovisade), Belgien, Spanien, Canada samt sedan årsskiftet Danmark.
Lancet 2010;375:1885-95

Aldrig har pojkarna i årskurs nio druckit så lite

De första resultaten i CANs årliga drogundersökning, som omfattat drygt 4 800 elever i årskurs 9, presenterades under almedalsveckan i Visby. Med stor tillfredsställelse konstaterades att att årets resultat visar på fortsatt trend mot sjunkande intag av alkohol för elever i årskurs nio. Inte under något av de 39 år som undersökningarna pågått, har så låg konsumtion av alkohol och litet antal konsumenter noterats för pojkar i denna årskurs. Även berusningsdrickandet ha minskat och är också här lägsta uppmätta nivå sedan undersökningarna startade.

   Narkotikaintaget har stabiliserats och ligger på samma (ur ett europeiskt perspektiv låga) nivå som förra året. Det är i år 9 procent bland pojkarna och 7 procent bland flickorna som rapporterat att de testat någon form av narkotika.

   När det gäller tobaksrökning är resultaten inte lika positiva. Även om rökningen har minskat något, är den fortfarande hög: 21 procent bland pojkarna och 28 procent bland flickorna.
Mer information: www.can.se (Thomas Hvitfeldt)