I Manchester i England menar de lokala myndigheterna att den billiga alkoholen, främst starkölen, ställer till det för den del av befolkningen som har problem: sämre hälsa och stökighet på gator och torg. Detta ligger bakom beslutet att förorda ett lägsta pris på alkohol eftersom man anser att lågpriskedjorna säljer starkölen alldeles för billigt. En prishöjning skulle minska hårddrickandet (binge drinking). Premiärminister Cameron ställer sig bakom fördömandet av billig alkohol. Flera övergripande hälsoorganisationer ställer sig också bakom manchesterpolitikerna. Däremot finns det inga planer på ett nationellt lägsta-pris.

The Guardian  (guardian.co.uk)

Brottsförebyggande rådet visar i en rapport som refereras till i Dagens Nyheter att antalet polisanmälda fall av langning ökat med mer än 500 procent sedan 2000. Från Maria Ungdom har man också sett en kraftfull ökning av antalet ungdomar som kommit in för alkoholförgiftning (Paula Liljeberg, chef för Maria Ungdom i Stockholm). Langarna nås lätt via internet och mobiltelefoner, utbudet är öppet dygnet runt. Trots statlig satsning i månghundramiljonklassen för att stoppa langning har denna illegala alkoholhantering ökat.
DN 100809

Mefedron är idag i Europa den fjärde mest använda drogen efter cannabis, ecstasy och kokain. Det framgår av en omfattande kartläggning som EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) gjort och publicerat i mitten av 2010.

   Mefedron (4-metylmetkatjon eller förkortningarna MMC eller 4-MMC) används vanligen i pulver- eller tablettform och det vanligaste administrationssättet är genom munnen (sväljes) eller näsan (sniffas). Det finns rapporter om injektionsmissbruk (im eller iv) och även att substansen tas rektalt. Vanligast är sniffning. Mefedron kombineras ibland med alkohol, kokain och/eller heroin.

   Det är för närvarande fem stater i Europa som på något sätt kontrollerar mefedron. I Sverige är mefedron narkotikaklassat sedan 29 maj 2009. Övriga länder med laglig kontroll är Danmark, Tyskland, Estland och Rumänien.

   Det finns ingen indikation för mefedron som läkemedel, varken för människa eller djur.

   Effekten efter intag av mefedron beskrivs som euforisk och allmänt stimulerande – och variationer på detta tema. Den är således jämförbar med ecstasy, amfetamin och kokain. Drogen är också behäftad med negativa effekter och de vanligaste är koncentrationssvårigheter, fokuseringsproblem, minnesproblem, förändrad medvetandeuppfattning, hallucinationer och delusioner. Det finns hittills mer än 30 fall av intoxikation rapporterade. Ett dödsfall finns beskrivet och konfirmerat. Det var en 18 år gammal kvinna från en mellansvensk stad. 

   Mefedron är i flertalet länder världen över en ”legal” drog och det finns inga planer från FN att vidta åtgärder, allt enligt narkotikabyrån för EU.
Hela rapporten hittar du på EMCDDAs hemsida. 

Utvärdering av heroin till heroinister i England

Det är en tämligen liten multicenterstudie som genomfördes mellan 2005 och 2008. Studien var randomiserad (dubbelblind går av praktiska skäl inte att genomföra) bland de 127 inkluderade individerna. De tre grupperna omfattade A. injektion heroin, B. injektion metadon, C. oralt metadon. Syftet med studien var att se om denna ”sista” möjlighet med legal heroinförskrivning kunde vara till hjälp, men också för att se om den givna konventionella metadonbehandlingen var suboptimal.

   Vid studiens slut kvarstod 88% av de som fick injektion heroin, 81% av de som fick injektion metadon och 69% av de som fick oralt metadon. Den lägre siffran för oralt metadon berodde främst på att man inte påbörjade studien snarare än drop outs.

   Författarnas konklusion av resultatet är att behandling med övervakad heroininjektion leder till signifikant och substantiellt lägre intag av illegalt heroin än övervakad metadoninjektion eller optimerad oral metadonbehandling. Injektionsbehandlingen med metadon var bättre än den vanliga orala behandlingen, men fördelen var inte stor och inte statistiskt signifikant säkerställd.

   De länder som idag tillåter heroinbehandling är Storbritannien, Schweiz och Holland men det finns på försöksbasis i Tyskland (goda resultat är hittills redovisade), Belgien, Spanien, Canada samt sedan årsskiftet Danmark.
Lancet 2010;375:1885-95

Aldrig har pojkarna i årskurs nio druckit så lite

De första resultaten i CANs årliga drogundersökning, som omfattat drygt 4 800 elever i årskurs 9, presenterades under almedalsveckan i Visby. Med stor tillfredsställelse konstaterades att att årets resultat visar på fortsatt trend mot sjunkande intag av alkohol för elever i årskurs nio. Inte under något av de 39 år som undersökningarna pågått, har så låg konsumtion av alkohol och litet antal konsumenter noterats för pojkar i denna årskurs. Även berusningsdrickandet ha minskat och är också här lägsta uppmätta nivå sedan undersökningarna startade.

   Narkotikaintaget har stabiliserats och ligger på samma (ur ett europeiskt perspektiv låga) nivå som förra året. Det är i år 9 procent bland pojkarna och 7 procent bland flickorna som rapporterat att de testat någon form av narkotika.

   När det gäller tobaksrökning är resultaten inte lika positiva. Även om rökningen har minskat något, är den fortfarande hög: 21 procent bland pojkarna och 28 procent bland flickorna.
Mer information: www.can.se (Thomas Hvitfeldt)

Mats Ramstedt
Foto Staffan Hasselgren

Mats Ramstedt är forskare vid Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) vid Stockholms universitet. Han är sedan 2005 docent i sociologi.

   Han har tilldelats årets CAN-pris för sin betydande forskning inom alkohol- och alkoholrelaterade problem. Mats Ramstedts forskning har i flera fall legat till grund för dagens alkoholpolitik.

   Ett av de viktigaste forskningsreslutaten handlar om den möjliga kärlprotektiva effekten av alkohol bland måttlighetskonsumenter. Enligt Ramstedts forskning tycks den positiva effekten inte uppväga den negativa inverkan som en ökad konsumtion innebär och för högkonsumenter är effekten diametralt motsatt.

   Förutom äran består priset av 25 000 kronor.

   CANs pris delas ut årligen till en person som genbom mycket framstående forskning bidragit med ny värdefull kunskap inom drogområdet.  

 

 

Lagrådet ska nu granska ett lagförslag från regeringen om möjligheten för polis och tull att beslagta farliga substanser som ännu inte är olagliga men kan vara på väg att klassas som narkotika. Bakgrunden är att allt mer av drogerna inom framför allt ungdomskretsar säljs via internet och lagstiftningen håller inte jämna steg med innovativa droghandlare. För att så snabbt som möjligt hitta och analysera nya droger ska Statens Folkhälsoinstitut få ökade resurser att köpa in i detta sammanhang suspekta droger i större omfattning än vad man gör idag.

Tom Babor (foto Sternebring)

Under våren genomförde Systembolaget ett internationellt symposium under rubriken ”Vad händer inom alkoholforskningen”. Huvudtalare var alkoholforskarna och professorerna Thomas Babor och Mary O’Brien från USA. Från Sverige kom Elisif Elvinsdotter och Sören Sanz som berättade om och visade förfärande bilder från verksamheten vid Södersjukhusets antivåldsgrupp.

   Mary O’Briens presentation rörde kombinationen av energidryck och alkohol, en allt vanligare konsumtionskälla för ungdom. Kontentan av budskapet var att de som blandar alkohol och energidryck dricker mer för de känner sig inte så berusade som de promillemässigt är. Detta leder till sviktande omdöme i många ibland farliga situationer. I förlängningen lurar en högriskkonsumtion som kan leda till missbruk och beroende.

   I USA finns färdigblandade drycker av detta potentiellt farliga slag, ännu inte i Sverige men det hindrar inte att svensk ungdom blandar själv. Med samma konsekvenser. Detta presenterade Elisif Elvinsdotter från en undersökning gjord på svenska ungdomars konsumtion av blandningen.

   Thomas Babor sammanfattade resultat från sin genomgång av kunskapen inom området åtgärder och effektivitet. Inte helt oväntat visade det sig att den åtgärdsprofil som den internationella forskargruppen presenterade för det svenska etablissemanget i samband med EU-inträder fortfarande stämmer bra. De mest kraftfulla och samtidigt kostnadseffektiva strategierna är fortfarande hög  prissättning, begränsningen av tillgängligheten, åtgärder mot rattfylleri och tidig intervention av riskkonsumenter.

 

 

Statens folkhälsoinstitut har nu avslutat riskbruksprojektet, som startade 2005 och riktade sig främst till vårdcentraler och företagshälsovård. Målsättningen var att uppmärksamma frontlinjens sjukvård på riskfylld alkoholkonsumtion i förebyggande syfte.

   På kort tid har en rejäl förbättring skett när det gäller såväl läkares som sjuksköterskors intresse för att över huvud taget ställa frågor om alkohol. För sex av tio läkare och 5 av tio sköterskor tar alltid eller nästan alltid alkoholanamnes.

   Inom företagshälsovården ses samma utveckling.

   En ökad kunskap har bidragit till den positiva utvecklingen och mot denna bakgrund upplevs en ökad tilltro till den egna förmågan och tilliten.

Utvärderingen är publicerad på Statens folkhälsoinstituts hemsida.