Droganvändandet i världen ökar. All time high för opium och kokain.

Under 2016 använde uppskattningsvis 275 miljoner människor droger. Det är 5,6 procent av världens befolkning.

World Drug Report är en omfattande redovisning av den globala narkotikasituationen. Det är en årsrapport från FN:s organ UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime). Första rapporten kom 1997 och mitt i sommaren kom 2018 års rapport. Översikterna ger en aktuell bild över narkotikasituationen i världen.
   Rapporten konstaterar att den icke-medicinska användningen av receptbelagda läkemedel är ett ökande hälsoproblem. Opioiderna är det största problemet och svarar för 76 procent av drogrelaterad död.
   Cannabis är den vanligaste drogen under 2016 med uppskattningsvis 192 miljoner användare. Det är allt fler som intar cannabis. Under den senaste tioårsperioden fram till 2016 uppskattas ökningen till 16 procent, vilket motsvarar ökningen av världens befolkning under samma period. 
   Det är framför allt den yngre befolkningen som intar såväl cannabis som ändra droger, men ett orostecken noterar rapporten: narkotikaanvändning bland äldre (>40 års ålder) ökar snabbare än för yngre. Den drogrelaterade dödligheten för äldre (>50 år) har under senare år ökat rejält, från 27 procent år 2000 till 39 procent år 2015.

Genderperspektiv
Majoriteten av droganvändare är män men andelen kvinnor ökar men är inte i omfattning i närheten av männen utom när det gäller icke-medicinsk användning av receptbelagda läkemedel (smärtstillande/lugnande och ångestdämpande) där är det ingen skillnad könen emellan.
   Kvinnor debuterar med droger senare än män, men när väl användningen börjat så ökar konsumtionen snabbare än vad gäller för män. Det betyder också att kvinnor snabbare utvecklar beroende. 

De tunga drogerna
Opium har uppenbarligen kommit i ropet! Det är framför allt i Afghanistan som detta sker. Här tillverkades 2017 den största delen – 9 000 ton av den totala globala mängden på 10 500 ton. Jämfört med 2016 är det en total procentuell ökning med 65 procent. UNODC har aldrig o de tidigare 18 rapporterna sedan 1997 uppmätt så stora mängder opium.
   Även kokain har nått rekordhöjd. Här är jämförelseåren 2015 och 2016 och då ses en 25-procentig ökning. Under 2016 producerades 1,4 ton kokain. Det är i Colombia som den största produktionen sker.
   Opioider och heroin har ungefär samma volymer 2016 – cirka 87 ton vardera. När det gäller läkemedelsintaget är det framför allt tramadol som står för majoriteten av tillslagen världen över. Det är främst i västra, centrala och norra Afrika som tramadol blivit populärt. Tillsammans varar dessa länder för 87 procent av den globala totala mängden.
   Utan överdrift kan konstateras att narkotikaintaget, all upplysning och hälsoinsatser till trots, är ett omfattande problem världen över.

Relaterade