Professor Anders Håkansson, Forskningssköterska Katja Troberg, doktor Disa Dahlman och prisutdelare Hans Morén från Nordic Drugs.
Foto Sternebring

Motivering: PRIO-projektet tilldelas årets pris för dess arbete att hjälpa LARO-patienten till en allsidig vård vilket inger hopp om en bättre hälsa och framtid. Huvudansvariga för projektet är de tre forskarna Disa Dahlman, läkare, Katja Troberg, sjuksköterska och Anders Håkansson, professor.

 

PRIO-projektet syftar till att kartlägga den förmodat dåliga hälsonivån hos patienter i LARO-behandling (LARO=Läkemedelsassisterad Rehabilitering och behandling vid Opioidberoende), vårdtillgång och vårdkontinuitet samt patientnöjdhet i denna grupp.
   Frågeställningarna är bland annat vilka somatiska symtom och sjukdomar finns i patientgruppen, söker patienten för besvären och hur upplevs bemötandet. Projektet omfattar även om patienterna vet vilken vårdnivå som de lämpligen ska söka.
   Vid prisutdelningen presenterade Disa Dahlman och Katja Troberg stora delar av resultaten för projektet. I nästkommande nummer av föreningens medlemstidning Bulletin kommer en utförlig redogörelse för de synnerligen positiva resultaten.
   Svensk förening för Beroendemedicin och Nordic Drugs har sedan 2011 årligen delat ut det Stora Priset för att belöna upptäckter eller arbete som på olika sätt bidrar till bättre vård och behandling för patienter med opiat/opioidberoende i Sverige. Det arbete som belönas ska ha eller haft som målsättning att förbättra diagnos, behandling och/eller patientomhändertagande inom beroendevården. Prissumman är på 50 000 kronor.

 

Professor Sven Andréasson får årets Kunskapspris på 100 000 kronor från Systembolaget för sina betydande insatser inom alkoholforskningen och bidrag till arbetet med att minska alkoholskador – forskning som ofta varit direkt överförbar till praktiskt arbete.
   Överläkare Sven Andréasson är professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet och i den kliniska vardagen chef för  Riddargatan 1 (Mottagningen för alkohol och hälsa) som är en öppenvårdsmottagning för personer med alkoholproblem. Mottagningen fokuserar framförallt på förebyggande insatser och att minska stigmata kring alkoholberoende.

   Sysembolaget delar också ut ett Juniorstipendium som 2018 gick till socionom Jonas Raninen som forskare på Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning. Han får stipendiet för sina forskningsinsatser om faktorer som påverkar förändrade dryckesvanor, som till exempel sambandet mellan alkoholkonsumtion i ungdomen och senare i livet. Stipendiet är på 50 000 kronor.
   Ett Grattis till båda!

Sven Andréasson. Foto: Sternebring