Med Kunskapspriset och det juniora stipendiet uppmärksammar Systembolaget forskare som bidragit med ny kunskap inom alkoholområdet. Pristagarna utses av en extern stipendiekommitté bestående av forskare som representerar olika forskningsdiscipliner. Därtill kommer Bertil Göranssons resestipendium. 
   Förutom dessa tre priser delar Systembolaget årligen ut 10 miljoner kronor till diverse forskningsprojekt.

Kunskapspriset
Priset går till en enskild alkoholforskare eller en forskargrupp för en betydande insats för alkoholforskningen och som bidragit, eller kan bidra, till att minska alkoholskadorna för individer, grupper och samhället. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning.   Det blev Mats Ramstedt som tilldelades 2020 års Kunskapspris för att han gjort betydande insatser, såväl nationellt som internationellt, under närmare tre decennier inom framför allt alkoholforskningen men finns att notera även betydande annan forskning inom beroendefältet. Det finns mycket att nämna om Ramstedts forskning, allt från totalkonsumtionsmodellen (som han tillsammans med Thor Norström precis fått bekräftat gäller fortfarande) till undersökning av alkoholkulturerna i Europa.    Mats Ramstedts gedigna forskningsarbete har bidragit till omfattande kunskapsunderlag i folkhälsoarbetet. Och med all tydlighet kommer hans arbetsinsatser även fortsättningsvis vara betydande.
   Mats Ramstedt, som är nationalekonom, disputerade i sociologi 2001 vid Stockholms universitet och leder idag en forskargrupp vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet. Han är också forskningsansvarig på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).
   Kunskapspriset är på 100 000 kronor.

Juniora priset
Sabina Kapetanovic tilldelas Systembolagets juniora stipendium för att möjliggöra fortsatta och fördjupande forskning rörande riskbeteenden som är relaterade till ungdomars alkoholvanor och hälsa

Sabine Kapetanovic började sin karriär som högstadielärare och snart väckte hennes intresse för ungdomar och vad som händer under dessa år fram till vuxenlivet. Inte minst fördjupade hon sig för föräldra-barn-relationer och vad dessa leder till ur riskbeteendeutvecklingen hos unga.

   Sabina Kapetanovic disputerade 2019 i ämnet välfärd och socialvetenskap vid Hälsohögskolan, Jönköping University och har i dag en lektorstjänst vid Högskolan Väst i Trollhättan. Med hjälp av stipendiet planerar Kapentanovic att besöka Duke University i USA för att utvidga ett redan påbörjat samarbete kring ett internationellt forskningsprogram. Syftet med projektet är bland annat att undersöka hur samspelet mellan ungdomar och föräldrar är relaterat till ungdomarnas utveckling av alkoholvanor över tid.    Stipendiet är på 50 000 kronor.

Bertil Göranssons resestipendium

I syfte att stimulera forskning om ungdom, alkohol och idrott och för att hedra Bertil Göransson för hans insats som ordförande i Systembolagets styrelse under åren 1984– 1999, har Systembolagets styrelse inrättat ett resestipendium för unga alkoholforskare. 

   Bertil Göranssons resestipendium skall delas ut till en ung forskare, som har gjort sig förtjänt därav genom framstående forskning inom området ungdom och alkohol. Anknytning till idrott skall väga särskilt tungt vid bedömningen.
   Simon Jangard tilldelas årets Bertil Göransson-stipendium – ett stipendium för alkoholforskare. Priset finansieras av Systembolaget och är på 30 000 kronor.   Simon Jangard är legitimerad psykolog sedan 2017 och doktorand vid Karolinska Institutet sedan 2019. Hans forskningsområde är tvärvetenskapligt med bruk av metoder från psykologisk grundforskning kring sociala beteenden och samarbete. Jangard arbetar även deltid kliniskt inom Maria Ungdom, Beroendecentrum Stockholm, med ungdomar och unga vuxna.
   Bertil Göransson-stipendiet är på 30 000 kronor. Mottagaren utses av professuren i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet, en forskartjänst som Systembolaget delfinansierar.

 

 Foto: Sternebring(Ramstedt), Göteborg universitet (Kapetaanovic),  Ahmet Görcüm (Jangard)

Svensk förening för Beroendemedicins MediaDiplom 2020

Anna-Klara Bankel får 2020 års MediaDiplom för att hon sedan lång tid engagerat sig i situationen för socialt marginaliserade personer med beroende och psykisk sjukdom. Med TV-programmet Vem kan rädda Sanne? skapade hon ett engagemang hos allmänheten och en politisk debatt om förändringar som är nödvändiga för att minska dessa personers utsatthet.

Foto: Jonas Pettersson
 

 

Nordic Drugs Stora Pris 2020

Martin Kåberg har genom sin breda kompetens och sitt starka engagemang spelat en avgörande roll för att sprututbyten etablerats i Stockholm. Han har också gjort sprututbytet till bas för angelägen forskning och utveckling. I sin kliniska och vetenskapliga gärning har han konsekvent satt patienterna och deras behov i centrum. 

Foto: Oskar Omne

 

 

Jörgen Engel Stipendium 2020

Årets stipendium har tilldelats Jesper Vestlund, för studier där beteendemätningar och elektrofysiologiska fynd visat att den aptithöjande peptiden ghrelin ökar motivation. Sammantaget belyser dessa fynd kopplingen mellan aptit-reglerande hormoner och beroendeutveckling, vilket på sikt kan leda till nya behandlingsalternativ för beroendetillstånd. 

Foto: Jesper Vestlund

 

 En utförligare presentation av de tre pristagarna hittar du i nästa nummer av vår medlemstidning BULLETIN (kommer i februari 2021).

I en paneldiskussion (video) som anordnats av tidskriften Alkohol och Narkotika (en del av CAN) deltog Anders Printz (regeringens särskilde utredare), Åsa Magnusson (överläkare och ordförande för Svensk förening för Beroendemedicin) samt Yvonne Zätterberg Åberg (bitr enhetschef i Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning). 
   Det var en tämligen enig trio i en paneldiskussion som leddes av AoN:s redaktör Julius von Wright. Sjukvårds- och socialtjänstrepresentanterna redogjorde i korta ordalag hur deras verklighet ser ut för beroendepersoner med eller utan samsjuklighet. Båda var rörande överens om att situationen idag är ur många synvinklar ohållbar. Patienterna/klienterna får i vårt land den vård och omsorg de har rätt till nästan i undantagsfall. 
   Av vikt är också att personer med beroendesjukdom som inte har social problematik naturligtvis inte söker upp socialtjänsten utan sjukvården, i första hand primärvården.
   Regeringens utredare bekräftade i stort intrycken från ”verkstadsgolvet” i de undersökningar han hittills hunnit göra.
   Anders Printz pekade på några viktiga punkter i den utredning han är på väg att genomföra. Den kanske viktigaste bakgrunden till hur omhändertagandet blir bättre är att hantera den stigmatisering som finns. Vi måste avstå från moraliseringen och inse vad vetenskapen sedan lång tid framhållit: beroende är en sjukdom, något som också Åsa Magnusson och Yvonne Zätterberg Åberg flera gånger påpekade. 
   En annan aspekt som utredningen kommer att fokusera på är integreringen av hälso- och sjukvården. Enligt Printz förskjuts aktivt beroendepatienter av psykiatrin när psykiatrisk vård behövs. Denna integrering kan mycket väl behöva förtydligas i ett regelverk. Detta problem tog även de övriga två upp med förtydligande från Åsa Magnusson som påpekade att patienter med beroende och psykisk sjukdom ska behandlas samtidigt, inte med den inställning som oftast förekommer inom psykiatrin att patienten första ska vara drogfri i sex månader. Yvonne Zätterberg Åberg hade samma erfarenhet. Det finns en föreståelse för historiken bakom att socialtjänsten inkluderats i ansvar men att det nu råder ett helt annat kunskapsläge om beroende och dess behandling än senaste lagstiftningen.
   En intressant aspekt framkom från utredaren att det kanske vore intressant att se om de allra svårast drabbade med beroende och tung psykiatrisk diagnostik och social utslagning kunde vara betjänta av en egen organisation. Idag är det svårt med samordning mellan olika myndigheter på grund av sekretesslagar mm. Det finns också anledning att se över tvångsvården, som nu med LVM ligger under socialtjänsten. Här finns inte bara många gånger tveksam kunskap om beroendesjukdom utan är även synnerligen kostsam, inte minst för mindre kommuner.
   Anders Printz har dammat av den 10 år gamla och gedigna Missbruksutredningen och konstaterar att den hade många viktiga slutsatser då och den har inte blivit mindre aktuell idag. Anders Printz:
-Det finns starka argument för en förflyttning av huvudmannaskapet.
   Dock framhöll utredningschefen att mycket återstår innan han tar definitiv ställning till huvudmannaskapet för beroendevården, för han uppfattade regeringens uppdrag att även involvera icke psykiskt belastade beroendeindivider. Detta är av synnerlig vikt. Alla tre debattörerna var helt eniga om att det är ju inte så enkelt att ställa rätta diagnoserna: ”de står ju inte skrivna i pannan”. Inom psykiatrin liksom inom somatiken måste en adekvat utredning ske.
   Ett nog så viktigt påpekande om lösningen av problemet samsjuklighet kom från Yvonne Zätterberg Åberg för att över huvud taget komma vidare med att hjälpa denna utsatta grupp:
   -Måste sluta vara en politisk fråga!
Paneldiskussionen finns att lyssna till på tidskriftens hemsida. 
https://www.facebook.com/watch/?v=365951011500665