Folkhälsomyndigheten presenterade under våren 2020 data om den svenska narkotikasituationen för 2019 med uppdatering av senast tillgängliga data för användning av cannabis i befolkningen.

Cannabis var den vanligaste narkotikatypen i Sverige 2020, vanligast bland yngre och bland män. Enligt rapporten har 3,8 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år använd cannabis under de senaste 12 månaderna. I åldersgruppen 16–34 år hade 9,5 procent av männen och 5,4 procent av kvinnorna använt cannabis under de senaste 12 månaderna.

I tidigare forskning har det framkommit att ungdomar och vuxna med autismspektrumsjukdomar är benägna att använda droger i större utsträckning än icke-autistiska. Den här refererade studien hade som syfte att jämföra bakgrunden till och omfattningen av droganvändning mellan autistiska och icke-autistiska individer.

I studien deltog 2 386 individer (varav 1183 med autism, något fler kvinnor än män). Tolkningen av de framkomna resultaten var att för de med autism var det mindre troligt att de rapporterade sitt drogintag. De rapporterade ävenledes att drogerna i stor utsträckning användes som självmedicinering.

Det var framför allt underrapportering av regelbunden alkoholkonsumtion, även berusningsdrickande men det gällde även tobaksrökning och allmänt drogintag. För rekreationellt bruk av droger var individerna med autism (jämfört med gruppen utan autism) nio gånger mer benägna att tillstå detta. Orsaken till detta drogintag var för att lättare kunna hantera sitt upplevda mentala tillkortakommande.

Forskargruppen menar att det är viktigt för kliniker att vara varse om sårbarheten som är kopplad till drogintag hos autistiska patienter och fokusera på samsjukligheten mellan autism och det förekommande drogintaget. Ett förebyggande arbete bör inledas redan i barndomen.  

Lancet Psychiatry July 1, 2021 doi.org/10.1016/S2215-0366(21)00205-4

Amfetamin och Cannabis är de vanligaste drogerna i Sverige just nu. När det gäller tabletter är alprazolam (Xanor) den vanligaste drogen och under det första halvåret i år.

Drog2021(kg)2020(kg)2019(kg)
Amfetamin626179473
Cannabis626323397
Cannabisharts5502081 512
Alprazolam88 560(st)549 807(st)1 086 899(st)
De vanligaste drogerna januari – juni

Källa: Nationellt forensiskt centrum, P4 Östergötland