Det finns flera studier som rapporterar om alkohols möjliga cardioprotektiva effekt hos friska. Nu har en mycket omfattande studie publicerats i BMC Medicine i vilken man undersökt alkohols effekt på patienter som haft hjärt-kärlsjukdom. Det har hittills varit oklart om denna patientgrupp efter genomgången sjukdom kan dricka alkohol.

Den här brittiska meta-analysstudien är såväl stor som till synes välgjord men enligt författarna med vissa reservationer beträffande resultaten. Forskningsrapporten omfattar tre cohorter om 17 000 hjärtpatienter och dessutom har man gått igenom tidigare forskning som omfattar 12 studier som inkluderar 48 000 patienter. Detta är en av de största studierna inom området.

De sammanvägda resultaten av ovan relaterade studier antyder att relationen mellan alkoholkonsumton och död hos patienter med hjärt-kärlsjukdom har den största riskreduceringen vid 7 g/dag för dödlig utgång oavsett orsak och vid 8 g/dag för hjärt-kärlsjukdom, allt i förhållande till de som inte dricker alkohol (0-gruppen).

Forskargruppen påpekar att resultaten ska tolkas med försiktighet, men påpekar samtidigt att det finns en positiv antydan att de patienter som drabbats av någon form av hjärt-kärlsjukdom inte behöver avstå från alkohol av medicinska skäl.

Läs fortsättningen med kritiska kommentarer till forskningsrapporten av professorerna Claes Held, Sven Andréasson och Tim Stockwell.

BMC Medicine, https://doi.org/10.1186/s12916-021-02040-2; DN 210727; Lancet 2019;http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(18)31772-0

Världshälsoorganisationen WHO klassar elektroniska cigaretter som hälsofarliga och måste regleras bättre för att tobaksindustrins sätt att göra ungdomar nikotinberoende ska stävjas.

Michael R. Bloomberg är knuten till WHO som global ambassadör inom området. Han skriver på WHOs hemsida:

– Mer än en miljard människor världen över röker fortfarande. Cigarettförsäljningen har minskat men tobaksindustrin har en aggressiv marknadsföring av nya produkter – som e-cigaretter och upphettade tobaksprodukter – och försöker påverka regeringar att begränsa regleringarna för dessa produkter. Tobaksindustrins mål är enkel: att få en ny generation att fastna för nikotin. Vi kan inte tillåta att detta sker.

Idag är försäljning av elektroniska nikotinprodukter förbjudna i 32 länder. Ytterligare 79, däribland Sverige,  har infört lagar kring hur produkterna får säljas eller marknadsföras, medan 84 länder helt saknar regler och riktlinjer, enligt WHO.

Den drogrelaterade dödligheten ökar dramatiskt i Skottland, som nu har de högsta drogrelaterade dödstalen i Europa med 25,2 fall per 100 000 invånare. Sedan 2013 har dödstalen stigit med 137 procent, eller i siffror från 527 till 1 339. Det har skett en successiv ökning från år till år.

Värst utsatta är de fattiga områdena i Dundee, Glasgow och Inverclyde.

Enligt Folkhälsomyndigheten i Sverige inträffade under 2019 totalt 894 dödsfall i läkemedels- och narkotikaförgiftningar, vilket motsvarar 11 dödsfall per 100 000 invånare.

The Guardian, Folkhälsomyndigheten