Sedan 2004 har läkemedlet mot spasticitet av och till varit föremål för diskussioner om möjlighet och effektivitet som behandlingsalternativ vid alkoholberoende. I augusti i år kom ännu en undersökning som fokuserade på effektivitet och tolerabilitet i en dos-respons, randomiserad och kontrollerad studie.

Huvudresultatet för denna amerikanska studie är att det finns evidens för att baclofen minskar alkoholkonsumtionen för beroende och ökar antalet alkoholfria dagar. Då dos och tolerans enligt studien skiljer kvinnor och män åt är författarnas budskap att ytterligare fördjupade studier är önskvärda. Studiens resultat är inte helt entydiga. Det finns meta-analyser, enligt författarna, som sammanställt studier på baclofen och alkoholberoende som gett divergerande resultat.

Den aktuella studien är välgjord och inger hopp om att baclofen blir en accepterad behandlingsmodell. Det behövs emedan det under senaste decennierna varit tunt med nya farmaka mot alkoholberoende, egentligen inga alls.  

Neuropsychopharmacol. (2021) doi.org/10.1038/s41386-021-01055-w