Ketamins huvudområde inom medicinen är som lugnande medel till hästar. Sedan har det blivit en icke-medicinsk användning som berusningsdrog. Det finns även publicerade rapporter om ketamin som medel mot depression, men då drogen endast funnits i injektionsadministration eller nasalspray har det inte blivit ett medel i den allmänna behandlingsarsenalen trots att det framkommit vissa positiva effekter.

Nu finns ketamin även i långtidsverkande tablettform och därmed mer lätthanterlig. Forskningen har tagit fart och i Nature Medicine finns rapport om god effekt vid behandling av hittills terapiresistent depression. Tablettformen visar sig sannolikt även ha färre biverkningar.

Det finns framtida studier som håller på att tas fram för att undersöka ketamins effekt vid andra psykiatriska tillstånd inklusive alkoholberoende. Preliminära resultat som redovisas i artikeln antyder att ketamin kan minska suget (craving) efter alkohol.

doi.org/10.1038/d41586-024-02127-9

Injektionsbruk största hälsorisken

Årets analys från det europeiska narkotikaorganet EMCDDA visar på fortsatt hög tillgänglighet av de narkotiska drogerna inom europaunionen (inklusive Norge och Turkiet). Antalet droger som nu är aktuella har inte bara på ett oroväckande sätt blivit fler sedan föregående undersökning utan många har även blivit starkare och säljs i renare form. Sammantaget ökar detta hälsoriskerna inklusive allvarliga förgiftningar.

Inflödet av droger sker till 70 procent via europeiska hamnar, speciellt gäller det kokain. Spanien är ett stort mottagarland liksom Belgien och Nederländerna. Ett antal mindre hamnar inom unionen har fått ökat inflöde av droger. Från alla dessa inkörsporter sprids drogerna av kriminella nätverk över främst Europa men unionen är också en transitregion till andra delar av världen. Kriminalitet och våld följer narkotikatransiten.

Trots varningar från myndigheter och förbudsinitiativ i enskilda kommuner fortsätter antalet samtal om lustgas till Giftinformationscentralen att öka i alarmerande takt. Över 80 procent av frågorna från sjukvården i år gällde personer i åldersspannet 15‍–‍29 år, jämnt fördelat mellan män och kvinnor.

Antalet samtal om lustgas i år är hittills 427 – jämfört med 243 samtal hela det första halvåret 2023. Det finns inga tecken på att lustgasfyllorna kommer att avta under kommande sommarmånader med avslutningar, studentfiranden och andra former av festligheter.

Lustgas kan ge ångest, hallucinationer och problem med koncentrationen. Det beror på att lustgasen förstör det livsviktiga vitaminet B12. Brist på vitamin B12 kan leda till skador på nerverna men också blodproppar och långvariga problem med minnet. En vanlig missuppfattning är att detta går att motverka genom att ta tillskott av vitamin B12. Så är det inte.

läkemedelsverket

Världshälsoorganisationen genomför vart fjärde år en stor skolundersökning kring hälsoläget bland 11-, 13- och 15-åringar i Europa, Centralasien och Kanada (The Health Behaviour in School-aged Children [‎HBSC)]). I år publiceras data från den senast genomförda undersökningen 2021-22.

Bakgrunden till undersökningarna är att få klarhet i hur tonåringars hälsa och mående ter sig och denna genomgång fokuserar på substansanvändningen (vol. 3). I undersökningen deltar 44 länder. Det är cigarettrökning (tobak), elektroniska cigaretter, alkohol, berusning och cannabis som undersökningen omfattar. Därtill kommer kön, ålder och social ojämlikhet och förändring över tid.

En oroväckande trend är att framför allt den äldre gruppen flickor ökar sin alkoholkonsumtion och berusningsdrickande medan motsatsen gäller för pojkar. Skillnaden mellan pojkars och flickors alkoholkonsumtion blir allt mindre. Denna utveckling ses i de flesta av de i studien deltagande länderna.

Regeringen har i juni skickat en remiss till lagrådet för synpunkter på den nya lag om gårdsförsäljning av alkohol som beräknas träda i kraft 2025. EU-rätten kommer också att uppvaktas med en sk notifiering (underrättelse) med tanke på regelverket för Systembolaget.

Lagförslaget har modifierats något sedan första utkastet i den senaste utredningen SOU  2021:95 (En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker) Det finns tydliga begränsningar i försäljningen för att skydda Systembolagets ställning som monopol.

Sammanfattningsvis kommer lagen att omfatta alla dryckesslag kommer att omfattas av reformen. Det krävs ingen egen odling av råvaror för att bedriva gårdsförsäljning av öl, cider eller sprit. Vintillverkare ska dock odla sina egna druvor för att komma i fråga för gårdsförsäljning. Försäljningen får ske på ett försäljningsställe i direkt anslutning till tillverkningsstället eller odlingsstället.

US Food an Drug Administration (FDA) är myndigheten som reglerar och godkänner läkemedel i landet. I Sverige heter motsvarigheten Läkemedelsverket. FDA har av sin vetenskapliga rådgivningsgrupp fått rådet att inte godkänna MDMA för behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Detta rapporterades nyligen i Nature.

Den elva specialisterna i vetenskapsgruppen var med röstsiffrorna 9 – 2 inte övertygade om att MDMA (Ecstasy) hade en vetenskapligt visad effekt för denna sjukdom. Tio av de elva ledamöterna ansåg dessutom att riskerna med MDMA övertrumfade de möjliga positiva effekterna.

Företaget bakom läkemedlet som behandlas är Lykos Therapeutics från San José och det är också detta företag som ligger bakom de kliniska studierna som lett fram till ansökan till FDA att få marknadsföra produkten. Specialistgruppen har dessutom poängterat att det föreligger många tveksamheter i behandlingsprotokollen som inlämnats för granskning.

FDA behöver inte följa sina specialister men gör det i nästan alla fall. FDAs slutliga beslut om MDMA kommer i augusti 2024.

En ny studie bekräftar tidigare resultat att tonåringars hjärna är mer sårbar för cannabisanvändning än de unga vuxnas. Denna rapport från Torontos universitet beskriver en större vulnerabilitet än tidigare, något som man möjligen kan tillskrivas det allt THC-starkare cannabisutbudet.

Jämförelse mellan tonårsgrupper. Hos gruppen som använt cannabis sågs en signifikant (elva-faldig) ökning av utveckling av psykos jämfört med icke-användarna. För gruppen unga vuxna sågs ingen ökad sårbarhet.

Sambandet mellan cannabis och psykos hos tonårsgruppen förstärktes ytterligare om gruppen begränsades till de som uppsökt sjukvård, antingen i form av akutbesök eller erhöll inneliggande vård. Inte heller här sågs någon förändring för gruppen unga vuxna.