Inom kort tid har 14 fall med dödlig utgång rapporterats i Sverige efter intag av den ”nya” nätdrogen 5 IT ((5-(2-aminopropyl)indol)). Det är en isomer av alfa-metyltryptamin (AMT), en substans som är betydligt mer undersökt i framför allt missbrukskretsar (se Shulgin: TiHKAL – ”drogbibeln”), men har också haft en roll som läkemedel under namnet Indopan (Ryssland).  
   Två av dödsfallen är säkerställda överdoser av 5 IT, de övriga är misstänkta men inte konfirmerade eftersom patienterna också haft andra droger i kroppen.
   5 IT säljs över nätet och är sålunda lätt att få tag i. Överdoseringseffekterna är ökad puls, svettningar, matleda, förvirring och ångest. Kan sitta i upp till 12 timmar. Substansen är inte narkotikaklassad, men Statens folkhälsoinstitut vill göra den olaglig. Regeringen utreder frågan. 

Professorn och nobelpristagaren Arvid Carlsson ligger inte på latsidan. Sina 89 år till trots arbetar han vidare med signalsubstansen dopamin. På väg är en medicin (arbetsnamn OSU6162) som ska stabilisera dopaminet. Det unika med denna nya substans är att den kan såväl höja som sänka dopaminnivåerna beroende på hur tillgången ser ut i hjärnan.
   Forskningen kring OSU6162 är inriktad på alkoholberoende, men då dopamin är involverat i hjärnans belöningssystem är det sannolikt att substansen också är effektiv vid andra beroendeformer.
   Effekten som den nya substansen åstadkommer är att den berusning eller ruskänsla som uppstår försvagas och teorin är att då individen inte känner av ruset är intresset av fortsatt konsumtion rejält minskat.
   Under hösten kommer en forskargrupp under docent Pia Steensland (förra årets Jörgen Engelstipendiat, se Bulletin nr 1/12) att monitorera en studie på alkoholberoende patienter. Resultaten hittills (bl.a. råttor och biverkningsstudier) har varit synnerligen lovande. Biverkningsprofilen är låg, men ännu finns inget svar på om denna substans i sig har en missbrukspotential.
   Något universalmedel mot alkoholberoende är det naturligtvis inte, men ett nog så viktigt komplement till övriga insatser i behandlingen av denna komplexa sjukdomsbild.  
   Hittills finns endast tre läkemedel registrerade mot alkoholberoende: disulfiram, naltrexon och acamprosat. Många fler har dock prövats med mer eller mindre framgångsrika resultat och försöken fortsätter även med ett antal av dessa redan etablerade (men i första hand mot andra sjukdomstillstånd) läkemedlen. 

Arvid Carlsson/foto Sternebring

 

Årets drogforskningspris från CAN tilldelades professor Peter Allebeck, som har sin gärning vid institutionen för folkhälsovetenskap på Karolinska institutet. Under flera decennier har Peter Allebeck varit en aktad profil inom beroendeforskningen. Det var han som satte igång de ur longitudinell synvinkel ovärderliga värnpliktsstudierna under 1980-talet; unga män som efter mönstringen följdes via olika register fram till 60-års ålder.
   Peter Allebeck har alltid framfört vetenskapligt underbyggda fakta när olika debatter tenderat att diffundera ut i tyckande och förhoppningar – exempelvis gjorde han en lysande exposé över aktuell forskning vid ett symposium vid Riksstämman 2007 huruvida alkohol var nyttigt för kärlen.
   Såväl nationell som internationell beroendeforskning har tillförts stor kunskap genom årets synnerligen värdige pristagare.
 Foto: Sternebring

 CAN – Centralförbundet för  alkohol- och narkotikaupplysning

 

 

Efter årslånga diskussioner har stockholmspolitikerna beslutat etablera en sprutbytesmottagning för narkomaner, 26 år efter Lund och Malmö. Sedan ett decennium har nästan alla länder i Europa infört sprututbyte, WHO har sedan lång tid förespråkat denna verksamhet till skydd för smittospridning bland sprutnarkomaner, likaså har FN-organet UNAID också rekommenderat sprutbyte, så även internationella Röda Korset och Världsbanken. För Sveriges del var Lund (1986) och Malmö (1987) tidigt ute. Sedan 2006 har det funnits möjlighet för varje landsting i Sverige att etablera en sprutbytesmottagning, men det är bara Helsingborg som öppnad en mottagning.
   Nu kommer Stockholm att få en ”försöksmottagning” med start under hösten 2012. Till TT säger Berne Stålencrantz, energisk ordförande i brukarföreningen:
   – Vi har förvägrats rätten att försöka hålla oss friska i alla år. 

Idag har Statens folkhälsoinstitut ansvar för stöd och utveckling av vård och behandling av spelberoende. Det finns även ett riktat uppdrag från folkhälsoinstitutet till Malmö, Göteborg och Stockholm. Regeringen har nu gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för ett övertag av spelberoendefrågan och samtidigt se över hur uppdraget i de tre städerna ska avvecklas.

   Ett skäl som anges för överflyttningen av ansvaret till Socialstyrelsen är att diagnosen spelmani sannolikt kommer att placeras i samma kategori som missbruk och beroende av alkohol och narkotika. Regeringen menar också att diagnostik och behandling inte inryms i folkhälsoinstitutets uppdrag.

Europa är sammanlagt det största konsumtionsområdet för cannabis och allt fler rapporter har under senare år framhållit att det finns en växande egen produktion av drogen. Från EMCDDA (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) kom i slutet av juni 2012 en rapport om cannabisproduktion i Europa som styrker dessa rapporter.
   Dessutom framkommer i den nu framlagda översikten, att det finns ett samband mellan den inhemska odlingen av cannabis och våld och kriminalitet.
   Det är stor skillnad från 1960-talets amatörmässiga såväl import som egenproduktion av cannabis till dagens handel som präglas av kriminella organisationer, som också är involverade i trafficking och andra illegala droger.
   Praktiskt taget alla EU-länder rapporterar nu en ökande egen odling och produktion av cannabis och en förändring noteras allmänt: den egna produktionen (nästan uteslutande marijuana) ökar medan den importerade minskar.
    Sedan två decennier noterar fem länder inom EU en brant stegring av inhemsk cannabisproduktion (Belgien, Danmark, Holland, Finland och Storbritannien). Redan sommaren 2009 framkommer i en rapport från polisen (SvD 2009-07-15) att den inhemska cannabisodlingen är så omfattande att vi i princip är självförsörjande.
   Ur ett helhetsperspektiv konstaterar rapporten att cannabis är den mest odlade olagliga drogen i världen. Man talar om ”The big five”, de länder/områden som odlar mest: Nordafrika (Marocko), Sydvästasien (Afghanistan), Balkan (Albanien), Mellanöstern (Libanon) och Söder om Sahara (Sydafrika). Marocco är det land som exporterar mest till Europa via transitländerna Portugal och Spanien.
   www.emcdda.europa.eu

 

Allvarliga rapporter kommer från framför allt Västerås och Norrköping att ungdomar bytt ut amfetamin mot MDPV (som även kan vara en del i en drog som i missbrukarkretsar brukar kallas för badsalt), en förödande drog som säljs via nätet. Problemet med MDPV är stort i framför allt USA och Storbritannien. De allvarligaste biverkningarna är hallucinationer och explosiva vredesutbrott.
   Följande skrev vi om badsalt på vår hemsida den 27 februari: 
   En ny syntetisk drog är under uppsegling i framför allt USA. Det är en drog som kallas badsalt, men den har absolut inget med bad att göra. Det är en stimulantiadrog, som har en blandning av mefedron och MDPV (metylen-di-oxy-pyrovaleron) som huvudingredienser. Effekten liknar mefedrons och kokains: stimulanshöjande men med allvarliga bieffekter som agitation, paranoia, hallucinationer, bröstsmärtor, suicidalitet och högt blodtryck.

   Mefedronintag leder till ökad produktion av dopamin och MDPV är en dopamin-återupptagshämmare. Totalt blir det således i hjärnan en översvämning av dopamin, en av huvudkomponenterna i belöningscentrum.  

I början av juli rapporterades från Köpenhamn, att en 55-års man med heroinberoende avlidit på Rigshospitalet i mjältbrandsförgiftning (bacillus anthracis). Han är injektionsmissbrukare och tagit brunt heroin. Troligen har bakterien funnits i förorenat heroin.
   Tidigare i vår har rapporterats två fall av mjältbrandsinfektion i Regensburg i Tyskland, ett med dödlig utgång samt ett fall i Berlin.
   Även om utredningarna inte är slutförda, menar myndigheterna att den troliga orsaken till mjältbrandsinfektionerna är kontaminerat heroin. Bakterien kan ha tillförts heroinet under produktionsfasen, eftersom många av de s.k. laboratorierna är i tämligen uselt skick med orena lokaler och apparater. Kontroller har genom åren visat att i mycket av heroinet som kommer ut på marknaden finns bakteriehärdar, vanligen den harmlösa E.coli.   
   Det finns nu en allmän oro bland köpenhamns injektionsmissbrukare och då malmöheroinister i många fall har nära kontakt med Köpenhamn har samtliga patienter vid sprutbytesmottagningen varnats.