Beroendecentrum Stockholms öppenvårdsmottagning Riddargatan 1 stod som värd för årets föreningsmöte (årsmöte med sedvanlig terminologi). Ett tjugotal medlemmar hade slutit upp till mötet som inleddes med en trevlig presentation av några av Systembolagets alkoholfria drycker. Medlemmarna inbjöds därefter till provsmakning med exklusivt italienskt tilltugg.
   Det blev ett ovanligt innehållsrikt föreningsmöte med livlig diskussion kring framför allt den kommande specialiteten i beroendesjukdomar – innehåll och tillhörighet. Det finns anledning att återkomma till ämnet i samband med en remissomgång som kommer i slutet av våren. Under året kommer också den svenska översättningen av DSM 5, men mötesdeltagarna fick en första inblick i den nya terminologin.
   Det blir ingen förändring av styrelsens sammansättning under 2014.
   Hela protokollet läggs ut på vår hemsidan så snart det är justerat.

 

Nordic Drugs Stora pris 2013 tilldelades ITOK i Stockholm. Prissumman är på 50 000 kronor.
   Priskommitténs motivering: ITOK har lyckats med att utvidga läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatberoende så att den också kommer patienter inom kriminalvården till del, vilket är en banbrytande och betydelsefull insats för en svårt utsatt grupp. Här är större delen av de som arbetar inom ITOK samlade för att ta emot priset vid Svensk förening för Beroendemedicins vetenskapliga program (Läkarstämman 2013).
Foto Sternebring 

 

I hård konkurrens har medicine doktor Ylva Ginsberg tilldelats 2013 års stipendium för en utomordentligt välgjord och elegant presenterad studie, publicerad i the British Journal of Psychiatry (2012; 200: 68-73) med titeln ”Methylphenidate treatment of adult male prison inmates with attention-deficit hyperactivity disorder: randomised double-blind placebo-controlled trial with open-label extension”. Studien visar hur behandling med metylfenidat ger såväl symtomreduktion som övergripande funktionsförbättring hos fängelseintagna vuxna män med diagnostiserad ADHD. 

Foto Bengt Sternebring

Statens folkhälsoinstituts årliga statistik om alkoholhanteringen i Sverige har kommit för 2012. En glädjande rapport som visar på en minskning av den totala alkoholkonsumtionen jämfört med 2011. Aktuell konsumtion är 9,2 liter 100-procentig alkohol per invånare 15 år och äldre. Fördelningen mellan registrerad och oregistrerad alkohol har under senare år förskjutits till den registrerades fördel.
   Trots minskning av den totala konsumtionen har antalet stadigvarande tillstånd att servera alkohol ökat oavbrutet sedan 1980-talet. Vid 2012 års kontrollräkning var fanns det i landet 11 801 tillstånd att servera alkohol till allmänheten och 1 827 till slutna sällskap.

Ulf Guttormsson vid CAN har sammanställt senaste rapporterna till länspolismyndigheterna när det gäller läkemedelsmissbruk. Enligt en uppskattning som framfördes i Missbruksutredningen (SOU 20133:35) finns det cirka 65 000 personer som är beroende av någon typ av läkemedel. Det finns ett betydande antal individer som har läkemedelsberoende som enda problem, men blandmissbruket är också utbrett.
   I ett nationellt perspektiv är det, enligt rapporterna, fortfarande cannabis som är den mest missbrukade narkotiska substansen, nu följt av läkemedel på andra plats tillsammans med centralstimulantia (amfetamin och kokain). Detta styrks också av tullens beslag, som sedan några år visar på att läkemedel är mer förekommande än amfetamin, som före 2007 var den substans som oftast togs i beslag.
   Det är framför allt anxiolytika (sömnmedel, lugnande) och analgetika (smärtstillande morfinderivat) som leder till beroende.
Läs mer på www.can.se och utförligare i Bulletin 1/2014 

Det framkom med all önskvärd tydlighet vid den internationella cannabiskonferensen i Stockholm i november att trots all vetenskaplig evidens som entydigt talar för att cannabis orsakar beroende och hjärnskador är det svårt att nå ut med detta till framför allt ungdomar som fortfarande inte bara bagatelliserar användandet av drogen utan framhåller även att den är ofarlig.
   Nora Volkow (chef för NIDA, National Institute on Drug Abuse, ett av världens största drogforskningsinstitut) var en av huvudtalarna vid konferensen:
− Vi måste föra ut mer vetenskapsbaserad kunskap för att vända de felaktiga attityderna.
   Bakgrunden till hennes uttalande är bland annat att i USA är det idag fler tonåringar som röcker marijuana än tobak.
   Sveriges barn- och ungdomsminister Maria Larsson var i sitt anförande helt inne på samma linje. 

Från Sahlgrenska rapporteras första fallet med allvarlig njursvikt hos en yngling som rökt spice. Han hade dessutom även utvecklat kramptillstånd. Det finns från USA flera allvarliga fall av bieffekter av spice beskrivna.
   Den akuta njursvikten kan övergå i ett kroniskt tillstånd som kräver livslång dialys Även de epileptiska anfallen kan leda till svåra konsekvenser.
   Spice är en syntetisk cannabinoid som ger liknande effekter som den naturligt växande cannabisen (cannabis sativa). Spice framställs genom att cannabinoiden sprayas på en örtväxt och intas sedan genom rökning. Spice säljs via internet. Förutom de beskrivna allvarliga biverkningarna finns även andra som inte heller är bagatellartade: illamående, ångesttillstånd, agitation-aggressivitet, katatoni, immunsystemdefekter, ökad cancererisk, personlighetsstörningar.
   Det finns många varianter av den syntetiska cannabinoiden, en del är narkotikaklassade, andra har endast beteckningen hälsofarliga. Det betyder dock inte att det med automatik är mindre farligt med de hälsofarliga, det är bara det att de nya varianterna dyker upp snabbare än myndigheterna hinner klassificera drogen. Oavsett beteckningen kan intaget av spice vara livsfarligt – i ordets verkliga mening!
Det är dags att ta cannabis på allvar.

Socialstyrelsen föreslår att beroendemedicin blir en reglerad specialitet för läkare. I Norge är beroendemedicin redan en läkarspecialitet och nu föreslås Sverige följa efter.
   Socialstyrelsens motivering är att det finns ny läkemedelsbehandling, nya terapiformer och skräddarsydda behandlingar vid beroendeproblematik, men denna kunskap når inte alltid ut så att patienterna får del av framstegen (Nela Söder, utredare).
   Den utmärkta missbruksutredningen (Gerhard Larsson) har varit vägledande för att Socialstyrelsen fattat detta beslut. Den fortsatta utredningen kommer att ge svar på om specialiteten ska vara en grenspecialitet till psykiatrin eller en tilläggsspecialitet inom medicin. Efter remissförfarande beräknas föreskrifterna börja gälla 2015.
   Jörgen Engel, professor och ordförande i Svensk förening för Beroendemedicin uttalade sig i Läkartidningen (Läkartidningen. 2013;110:C17C):
   – Om området blir en läkarspecialitet kommer det att leda till att beroendesjukdomar upptäcks snabbare och patienterna får bättre hjälp.

 

Maija Konstenius/Foto Sternebring

En ny svensk forskningsrapport från Stockholm visar för första gången att ADHD-patienter med ett beroende svarar bra på behandling. Det är en randomiserad placebokontrollerad studie på 54 amfetaminberoende individer med ADHD som börjat sin behandling som intagna i svenskt fängelse. Patienterna i inklusionsgruppen fick Concerta (metylfenidat). Huvudförfattare är Maija Konstenius. 
   Jämfört med tidigare misslyckade behandlingsinsatser hade man i detta upplägg fördubblat dosen av det aktiva läkemedlet. Resultatet blev att de som fick metylfenidat fick färre återfall i amfetaminmissbruket, uppvisade färre ADHD-symtom och var längre kvar i behandlingen än placebo.
   Forskningen omfattade en tung missbruksgrupp med svår kriminalitet med i bagaget. En drogfrihet för denna grupp ger också positiva samhälleliga vinster emedan drogfrihet efter frigivningen också minskar återfall i kriminalitet.
Läs hela rapporten: Konstenius M, Jayaram-Lindström N, Guterstam J, et al. Methylphenidate for ADHD and Drug Relapse in Criminal Offenders with Substance Dependence: A 24-week Randomized Placebo-controlled Trial. Addiction. On line Oct 2013.