Professor Peter Nordström och medarbetare från Umeå universitet publicerade i augusti 2013 i JAMA International Medicine en stor forskningsstudie om bakgrunden till tidig demens, som definitionsmässigt betyder debut före 65 års ålder. Bakgrundsdata insamlades för 37 år sedan i samband med mönstringen till militärtjänst. Studien inkluderade 488 484 män mellan åren 1969 och 1979. Av dessa diagnostiserades 487 män med diagnosen tidig demens (medianålder 54 år).
   I rapporten framkommer att det är nio betydande riskfaktorer som påverkar uppkomsten av denna tidiga demens. Riskfaktorerna är kopplade till ungdomsåren.
   Den viktigaste riskfaktorn (hazard ratio HR 4,82) är alkoholintoxikation i ungdomsåren (vanligen kopplad till generellt hög alkoholkonsumtion) följd av stroke (HR 2,96), användningen av antipsykotika, depression, fader som var dement, drogintoxikation annan än med alkohol, låg kognitiv funktionsnivå vid mönstringen, kortväxthet vid mönstring samt högt systoliskt blodtryck.
   Demensutvecklingen i yngre åldrar har således inte bara med genetik att göra. Ett sunt leverne i ungdomen och uppväxten kan eliminera en allt för tidig demens som kan ödelägga livet decennier för tidigt.
Published on line 12 augusti 2013: http://media.jamanetwork.com 

En aktuell gallupundersökning visar att amerikanen föredrar alltmer ett glas vin istället för “nationaldrycken” öl. Vid en jämförelse med alkoholintaget för 20 år sedan har vinkonsumenterna ökat från 27 till 35 procent i den amerikanska befolkningen. Motsvarande procentsiffror för öl är 47 respektive 36 procent. Starkspritkonsumtionen ligger tämligen konstant på 20 procent under de senaste 2 decennierna.
   Vinkonsumtionen har ökat för såväl män som kvinnor och inom alla etniska grupperna. Det finns dock en skillnad mellan män och kvinnor vid valet av alkoholdryck: 52 procent kvinnor föredrar vin medan det är endast 20 procent män som har vin som förstaval.
Källa: US News & World report