Socialstyrelsen har sammanställt forskning från Stockholms universitet och Karolinska institutet rörande barn till föräldrar som missbrukar. Det är en skrämmande läsning: Mer än 60 000 barn i Sverige har minst en förälder med allvarliga missbruksproblem.
   Det är registerdata för individer födda 1973-1978. Dessa har följts upp till 30-årsåldern. Sammanlagt är det över en halv miljon barn vars utveckling nu kartlagts.
   Vid en jämförelse med jämnåriga, som vuxit upp i ett icke missbrukande hem, har ”maskrosbarnen” en rejält ökad risk (tre gånger större) för att utsättas för olyckor, våld och inte minst eget missbruk. Även suicidrisken ökar liksom att dras in i kriminalitet.
   Lägg därtill den psykiska påfrestningen att alltid vara orolig för vad som kan hända föräldrarna, syskonen, får vi bo kvar, har vi mat i morgon… Framför allt det äldre syskonet tar ett stort ansvar för familjen, skolkar till och med regelbundet för att klara av hemmet, syskonen och föräldrarna.
   Trots att socialtjänst och sjukvård ofta är engagerade i den missbrukande familjen så är det vanligt att barnens behov inte uppmärksammas förrän det är för sent, vanligen när de hamnat i ett eget missbruk. Studien visar att det är sju gånger högre risk för barn i missbruksfamilj att själv utveckla missbruk jämfört med barn som vuxit upp i familj utan missbruk.
   Socialstyrelsen har nu regeringens uppdrag att samordna olika insatser så att dessa utsatta barns situation uppmärksammas och hjälps – i tid. 
   Merike Hansson, projektledare vid Socialstyrelsen:
   – Denna kunskap manar till stora ansträngningar för ett flertal samhällsaktörer, inte minst socialtjänstens olika verksamheter, men även landstingens missbruks- och beroendevård samt psykiatri.
www.socialstyrelsen.se   

 

Från det europeiska narkotikaorganet EMCDDA har i början av året kommit en genomgång av forskningen kring naloxonbehandling nära missbrukaren med s.k. naloxon-kit. Det är sammanlagt 21 studier som sammanställts, de flesta inte randomiserade kontrollerade, men slutsatsen är otvetydig. Att låta missbrukaren eller närstående ge naloxon vid misstänkt intoxikation till följd av överdos räddar liv.
   Drogöverdoser är en av de viktigaste orsakerna till död bland unga i Europa. Även om heroinanvändningen minskar något har inte dödsfallen till följd av överdos hos injektionsmissbrukare minskat. Enligt en undersökning från 2013 är risken för förtidig död bland injektionsmissbrukarna 15 gånger högre än för samma åldersgrupp i den allmänna populationen. I absoluta tal finns en uppgift från 2012 som talar för att ungefär 6 100 dog i Europa till följd av överdos.
Ref. European Monitoring Centre jfor Drugs and Drug Addiction (2015). Preventing fatal overdoses: a systematic review of the effectiveness of take-home naloxone, EMCDDA Papers. 

 

 

Varje invånare i Sverige över 15 år rökte 2013 årligen 44 askar cigaretter. Det visar aktuell rapport från CAN. Totalt är det således 7 miljarder cigaretter som årligen går upp i rök, åtminstone för ett par år sedan. Många cigaretter är det, men likväl minskar rökningen kraftigt i Sverige om vi ser konsumtionen ur ett tioårsperspektiv. Mellan 2003 och 2013 är nedgången i antalet cigaretter mellan 35 och 50 procent.
   Det framgår av CAN-rapporten att den nya undersökningsmetodiken är mer precis, d.v.s. vi har tidigare sannolikt haft en viss underrapportering av antalet rökare/antal konsumerade cikgaretter. 
   Även om den totala cigarettförbrukningen är något högre än vi tidigare trott, så visar den aktuella undersökningen att det är de som röker mest som också stpr för den största nedgången, vilket ur ett folkhälsoperspektiv är bra.
Hela rapporten: www.can.se

 

Att tonåringar som får alkohol hemma skulle dricka mindre bland kompisar har länge varit en omhuldad myt, som nu punkterats. Det är Folkhälsomyndigheten som med hjälp av TNS/Sifo gjort en omfattande undersökning som visar att det inte går att minska risken att ungdomar dricker alkohol genom att bjuda dem.
   − Det enda man lär sitt barn när man bjuder på alkohol är att dricka alkohol, kommenterar Anna Jansson vid Folkhälsomyndigheten.
   Även CANs årliga skolundersökningar visar att föräldrar blivit alltmer restriktiva till att förse sina barn med alkohol. Statistiken visar att ungdomar dricker allt mindre alkohol.
www.folkhalsomyndigheten.se

 

Sedan någon tid har det funnits en mycket stark variant av ecstasy (PMMA). Det har rapporterats dödsfall i framför allt Storbritannien efter intag av denna drog. Narkotikaorganet EMCDDA uppger att PMMA finns i flera europeiska länder (Belgien, Holland, Schweiz och Storbritannien) och nu verkar det som om en spridning är på gång.
   Denna ecstasyvariant är extremt giftig och även delar av en tablett kan leda till döden enligt svenska giftinformationscentralen. Dödsfall har nu beskrivits även i Sverige. Biverkningarna är desamma som för den ”vanliga” ecstasytabletten men mångdubbelt värre, exempelvis kan en överhettning komma snabbt och med förödande  konsekvens – i värsta fall med dödlig utgång. Det finns rapport om en temperaturstegring på 42 grader, som kan vara oförenlig med livet.