Skolelevers drogvanor 2016: Inget dramatiskt har hänt

I mitten av december kom slutrapporten för Skolelevers drogvanor under 2016. Denna årliga undersökning omfattade detta år 4 805 elever i årskurs 9 och 4 059 i gymnasiet år 2. Eleverna utfrågas om användningen av alkohol, tobak, narkotika, nätdroger, läkemedel, dopningspreparat, sniffning och spel om pengar. En viss socioekonomisk undersökning görs också.
   Inga dramatiska skillnader noteras jämfört med de senaste årens rapportering. Nedgången i alkoholkonsumtion fortsätter och är statistiskt signifikant. I båda årskurserna noteras att det är fler flickor än pojkar som dricker alkohol. Samma könsfördelning ses beträffande tobaksrökning medan det är fler pojkar som snusar.
   Narkotikaanvändningen är stabilt låg. Det är framför allt cannabis som är den aktuella drogen. Det är en mycket liten andel elever som nyttjar internet för droginköp/användning. Det är knappt 1% i årskurs 9 och 3% i gymnasiet som uppger att de någon gång under året använt någon nätdrog (vanligen spice eller liknande).
   Antalet elever som spelar om pengar sjunker överlag.
   De flesta elever upplever tillvaron positivt. Det finns dock en skillnad mellan pojkar och flickor: det är fler pojkar som är nöjda med livet än flickor. Bland elever med en negativ självbild, missnöjd med hälsan och sin familjs ekonomiska situation var det hos dessa vanligare med erfarenheter av narkotika. Till viss del stämde detta även för rökning och alkoholkonsumenter i årskurs 9.
Hela undersökningen finns på www.can.se 

 

Relaterade