Skolelevers drogvanor 2020. CANs årliga rapport begränsad till följd av corona

Den årliga skolundersökningen har 2020 måst begränsas till följd av distansundervisningen i gymnasiet på grund av coronapandemin. Undersökningen har genomförts endast i årskurs 9. 
   Sammanfattningsvis ses en fortsatt låg nivå på intag av alkohol och droger för åk 9 (14-åringar). När det gäller alkohol är det historiskt sett en fortsatt låg nivå, men den nedåtgående trenden har sedan  några år bromsats upp. Under 2000-talet har undersökningen visat på en markant nedgång för de som debuterat med alkohol, snus, cigaretter och cannabis, från 63 till 18 procent. Den grupp som använt anabola androgena steroider och övrig narkotika ligger oförändrad under senaste decenniet, men på en mycket låg nivå. Spel om pengar har under 00-talet också minskat. 
   Till följd av den minskade alkoholkonsumtionen har också mängden av alkoholrelaterade problem minskat. De vanligaste problemen är att man hamnat i gräl eller slagit sönder saker eller förstört kläder.
   Men det finns smolk i bägaren. Det är ett trendbrott när det gäller andelen som snusar, som sedan 2018 ökat. Även om det är fler pojkar än flickor som snusar så har den största ökningen skett bland flickor. Därtill ses även sedan 2018 en ökning bland flickor som dricker alkohol. Under 2020 noteras också en ökning från föregående år för flickor som spelar om pengar. 
   Alkoholkonsumtionen var högre utanför storstadsregionerna medan motsatsen gällde för narkotika.
   Det ovedersägligen vanligaste narkotiska preparatet är cannabis. Av de som provat narkotika svarade 57 procent att de enbart använt cannabis. Övriga preparat är sällsynta. När det gäller de nya nätdrogerna, eller närmare bestämt de Nya Psykoaktiva Substanserna (NPS), är det knappt en procent som har erfarenhet av preparat från denna grupp. Det är samma nivå sedan fem år tillbaka.
   Skoleleverna inräknar inte de narkotikaklassade receptbelagda läkemedlen som narkotika, varför frågor om dessa ställs separat för att få en bättre uppfattning om användandet. Frågorna gällde sömnmedel/ångestdämpande (bensodiazepiner), smärtstillande (opioider) och centralstimulerande (Ritalin, Concerta). Det är något vanligare att pojkar använder dessa läkemedel. 
CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning). www.can.se

 

Relaterade