Tolvstegsprogrammets vetenskapliga undersökningar är samlade i en översiktsartikel.

Anonyma Alkoholister (AA) har nu funnits i över 80 år men det är först under senare år som behandlingsstrategin vetenskapligt utvärderats. I en översiktartikel har John Kelly och medarbetare sammanställt vad som hittills framkommit i en nyligen publicerad review för Cochrane.

Tolvstegsinterventionen har av forskargruppen resultatmässigt fokuserat på nykterhet, minskad alkoholkonsumtion, minskade alkoholrelaterade konsekvenser, beroendets svårighetsgrad och ekonomiskt utfall. De flesta studierna är gjorda i USA.

Resultaten analyseras ingående. Vad man främst funnit är att de som deltagit i den manualbaserade interventionen ökar sitt deltagande i AA, vilket leder till en ökad nykter period som innefattar de närmaste månadern upp till tre års tid. Dock menar forskarna att man måste tolka dessa data med försiktighet emedan evidensen är låg.

De ekonomiska analyserna visar att Tolvstegsprogrammet sannolikt medför kostnadsbesparingar för hälsovården. Dock har inga hittills genomförda undersökningar rapporterat om utfall för mentala eller funktionella kvaliteter.

En intressant aspekt som idag är mer än tidigare aktuell är att även inkludera andra droger som kokain, cannabis som opioider. Det kan bli ännu en uppgift för kommande undersökningar.

Att involvera närstående tycks gynna behandlingsresultatet.

Författarna framhåller att även om denna översikt enbart omfattar det manualbaserade Tolvstegsprogrammet så finns det ingen anledning att tro att andra ungefär motsvarande program har liknande behandlingsresulat. I tillfrisknandeprocessen från alkoholberoende finns det mer likheter än skillnader i den terapeutiska dynamiken inom dessa grupper.

Preliminära resultat är lovande oavsett vilket behandlingsalternativ individen tar del av eftersom det finns så olika preferenser inom gruppen varför ett utbud av flera behandlingsalternativ gynnar gruppen som helhet.

En svensk översikt
Se även senaste systematiska översikten från SBU i vilken jämförelser gjorts mellan effekter av tolvstegsbehandling och insatser för att understödja deltagande i Anonyma Alkoholister (AA) med andra behandlingsmetoder vid alkoholproblem.

Enligt denna systematiska översikt har tolvstegsbehandling lika god, och i vissa avseenden något bättre effekt än andra vanliga behandlingar vid skadligt alkoholbruk, såsom kognitiv beteendeterapi (KBT) och motivationshöjande behandling (MET). 

https://doi.org/10.1002/14651858.CD012880.pub2
Tolvstegsinterventionens manual kan hämtas på www.pubs.niaaa.nih.gov
www.sbu.se/pubreader/pdfview/display/68817?browserprint=1

Relaterade