Alkohol och cancer

Ett seminarium (Varför vet så få att alkohol orsakar cancer) under den förkortade almedalsveckan handlade om alkoholkonsumtion som leder till cancer. Det var Systembolaget som stod för den knappa timmens upplysande diskussion mellan bolagets VD, Ann Carlsson Meyer, Tobias Alfvén, ordförande i Svenska Läkaresällskapet, Hans Hägglund, professor och nationell cancersamordnare inom SKR, Camilla Waltersson Grönvall, moderat politiker i socialutskottet liksom Karin Rågsjö, vänsterpartiet.

Alkoholkonsumtion kan förknippas med ett hundratal sjukdomstillstånd och totalt kostar alkoholens negativa sida det svenska samhället årligen ungefär 100 miljarder kronor. Samtliga seminariedeltagare konstaterade att dagens tema är i allmänhetens ögon okänt. Tobak och cancer känner praktiskt taget alla till. Tobak är ledande när det gäller cancerutveckling. Att alkohol kommer på andra plats är det få som känner till. Det är ungefär 4 000 svenska cancerfall som årligen har alkohol som utlösande faktor. En viktig kunskap att ta till sig är att det tar ett tiotal år eller mer innan den alkoholrelaterade cancern är diagnostiserbar.

Ett genomgående tema under seminariet var att kunskap om alkoholrelaterad cancer finns och är odiskutabel men denna kunskap nås inte ut till allmänheten. En inte oväsentlig anledning är den obehagskänsla som lätt infinner sig när det är tal om alkohol, även inom sjukvården. Trots att levnadsvanefrågor ska ingå i anamnesen tycker en tredjedel av läkarkåren att det är problematiskt att ställa alkoholfrågor. Denna tvekan fångar naturligtvis patienten upp, vilket gör att båda undviker ämnet och går med lättnad vidare.  

www.folkhalsodalen.se