QS World University Rankings är en årligen återkommande rankinglista över 1 400 av världens universitet. Det finns en övergripande lista som sedan är indelad i olika specialiteter. Se allt: https://www.topuniversities.com/university-rankings.

KI kommer på hedrande 12:e plats i världslistan över medicinska universitet. Nästa svenska universitet är Lund som tilldelas 75:e plats och Göteborg och Uppsala får dela på 99:e plats. På andra plats i Norden kommer universitetet i Köpenhamn (50:e plats).

På första plats kommer Harvards universitet följt av Oxford, Stanford, Cambridge, Johns Hopkins, UCLA Los Angeles, University College London, Imperial College London, Yale och på tionde plats kommer universitetet i Toronto.

Vid en genomgång av observationsstudier jämfördes samband mellan högpotent cannabis med lågpotent med avseende på samsjuklighet med depression, ångest, psykos och cannabisberoende.

Forskargruppen gick igenom 4171 artiklar och vaskade fram 20 som mötte denna studies inklusionskriterier.

Det framkom vid sammanställningen att högpotent cannabis (= hög halt av tetrahydrocannabinol, THC), jämfört med lågpotent, var förknippad med ökad risk för utveckling av såväl psykos som cannabisberoende. När det gällde depression och ångest var evidensen varierad.

Författarna menar att deras resultat manar till ställningstagande till hur cannabisstyrkor exponeras och en uppföljning med en longitudinell studie som kan verifiera och förstärka denna studies resultat.

The Lancet Psychiatry. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(22)00161-4