CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) har för första gången undersökt alkoholvanor mellan olika grupper. Resultaten baseras på självrapporterade uppgifter från monitormätningarna där cirka 320 000 personer deltagit sedan 2004. I jämförelse med undersökningens startår 2004 har den självrapporterade årskonsumtionen av alkohol under undersökningsåret 2021 sjunkit med ungefär 23 procent. Nedgången har skett förhållandevis succesivt.

Män dricker nästan dubbelt så stora volymer alkohol som kvinnor, trots att konsumtionen för män under de dryga två decennierna minskat.

Män dricker öl, kvinnor vin

För män består konsumtionen till över hälften (51 procent) av öl. För kvinnor är vin den dominerande drycken (67 procent av konsumtionen). När utvecklingen i olika åldersgrupper analyseras syns tydliga konsumtionsminskningar för personer under 65 år, i synnerhet för 17–29-åringar och 30-49-åringar.

Den positiva konsumtionsutvecklingen för yngre åldrar ses inte i åldersgruppen 65-84 år. Här noteras en ökning med omkring 25 procent. Detta har sammantaget lett till att under senare år har skillnaden i konsumtionsvolymer mellan åldersgrupperna varit den minsta i undersökningens historia.

CAN Rapport 213 4 (41)  Självrapporterade alkoholvanor i Sverige 2004–2021