Det är två komponenter som kan öka risken för opioidberoende: trauma i barndomen och mental sjukdom. En nyligen publicerad studie redovisar om patienter med dessa två entiteter påverkar agonistbehandling vid opioidberoende och kontakt med rättssystemet.

I studien deltog 1482 individer i Sydney som erhöll agonistbehandling (OAB) mellan 2004 och 2008. Data sammanställdes från journaler och de uppgifter som aktualiserades var barndomstrauma, depression, panikångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), borderlinepersonlighet, antisocial personlighetsstörning (ASPD) och samtidig beroendediagnos.

Resultatet enligt författarnas sammanfattning.

Vid uttalat trauma i barndomen och

– antisocial personlighetsstörning var det mindre sannolikt att individen anslöt sig till OAB

– depression var det större sannolikhet att individen anslöt sig till OAB oavsett när i opioidberoendet

– panikångestsyndrom, PTSD, borderlinepersonlighet var det mindre tid i OAB

– PTSD, APSD och flera beroendediagnoser ökade risken för att hamna i kriminalitet

Det fanns för gruppen ingen signifikant koppling till mortalitet.

Resultaten kan tala för att barndomstrauma och mental sjukdom ökar risken för negativt utfall vid behandling och i sociala situationer för individer som också har ett opioidberoende. Detta bör tas hänsyn till vid behandling av opioidberoende.

https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2022.109734