Vinkonsumtionen i Frankrike har drastiskt minskat under de senaste decennierna. Det konstateras i den senaste officiella undersökningen som Ipsos gjort på uppdrag av FranceAgriMer (CNIV). Undersökningarna görs vart femte år. Årets undersökning gäller konsumtionen år 2022 och individer över 18 år.

Jämfört med undersökningen 1960 har konsumtionen fram till 2022 minskat med hela 70 procent! Minskningen från 2015 till 2022 är sju procent. Det är således en kontinuerlig minskning och nu är det endast 11 procent som nästintill dagligen dricker vin. 1980 var det 50 procent. Idag är vi på milsvitt avstånd från tiderna då praktiskt taget en hel nation slutade dagen på ett absintkafé (l’heure vert – den gröna timmen).

Att fransosen har ett glas vin i ena handen och en baguett i den andra stämmer inte (möjligen baguetten). Förändringen tillskrivs framför allt den yngre generationens vanor jämfört med den äldre.

Det framkommer av senaste undersökningen att 37 procent dricker inte vin. I denna siffra inkluderas dock 7 procent som tar ett glas vin (eller två) någon gång under året i samband med en högtid (jul, nyår, födelsedag eller liknande). Det är samma 37-procentsnivå på icke-konsumenterna sedan 2010. Majoriteten av fransmännen dricker inte vin dagligen, men lite då och då, vanligen i samband med en måltid. I denna konsumtion ingår ibland en aperitif som består av ett glas vitt eller rosé.

Den franska konsumtionsminskning är inte unik. Det är den allmänna globala tendensen att vindrickande minskar. Den internationella branschorganisationen OIV konstaterar att 2023 har den lägsta konsumtionsnivån sedan 1961. Organisationen tillskriver framför allt de extrema väderhändelser som drabbat vingårdarna.

Rapport från franska jordbruksministeriet (december 2023).

Resultatet från en mycket omfattande taiwanesisk studie visar att intag av bensodiazepiner under graviditet ökar risken för missfall. Då har man även tagit med i beräkningen andra riskfaktorer som ålder, medicinska komplikationer, andra läkemedel mm.

Studien inkluderade över 3 miljoner graviditeter för 2 miljoner kvinnor under tidsperioden 2004 – 2018. Utfallet blev att graviditeten ledde till missfall i 4,4 procent.

Forskargruppen visar att kvinnor som intog bensodiazepiner före 19:e havandeskapsveckan hade en 70-procentig ökad risk för missfall. Med missfall räknades all abortering mellan vecka 8 och 19. Vid en subanalys framkom att de vanligaste ”riskpreparaten” var alprazolam  och fludiazepam (finns ej registrerat i Sverige).

JAMA Psychiatry doi:10.1001/jamapsychiatry.2023.4912

Den kanadensiska polisen har slagit till mot en lantegendom utanför Vancouver och där funnit 2,5 miljoner doser fentanyl och mängder av kemikalier. Sex månader tidigare gjordes en raid mot en lagerlokal som fungerat som ett illegalt laboratorium för framställning av fentanyl. Råmaterialet till drogen importeras till 98 procent från Kina. Fabriken var lokaliserad endast några mil från gränsen till USA. Det har under senare år vuxit upp allt fler fentanylfabriker i Kanada.

Intressant är att det i USA inte funnits några indikationer på smuggling av fentanyl från Kanada. Polismyndigheten menar att produktionen var av den omfattningen att den täckte betydligt mer än den inhemska efterfrågan, varför man utgick från att stora mängder exporterades. Till bilden hör att det finns praktiskt taget ingen gränskontroll mellan Kanada och USA. Vad som är bekant är att det sker en etablerad rejäl export av fentanyl till Australien och Nya Zealand. Nu finns även USA med i bilden. Det är framför allt i staterna New Jersey, North Carolina, North Dakota and Oregon som kanadaproducerad fentanyl hittats. Kanada har blivit en stor exportnation för fentanyl.

The Washington Post, dec 2023

Opiumodlingarna inom den gyllene triangeln (The Golden Triangle) har under senaste året ökat markant i Myanmar, som nu är det ledande landet i världen i opiumproduktion. Under långt tid har Afganistan varit världsledande men har nu fått se sig omsprungna av konkurrenten.

Opiumodlingarna tillsammans med fortsatt hög produktion av syntetiska droger tillsammans med droghandel, penningtvätt och omfattande kriminell aktivitet har lett till en tilltagande olaglig ekonomisk tillväxt inom Mekongdeltat.

Statistiken kommer från UNODC och publicerades den 12 december 2023.

Unodc.org

Att röka cannabis är två till tre gånger vanligare bland unga vuxna svenskar än tidigare undersökningar har visat.

CANs regelbundna enkätundersökningar som kartlägger intag av alkohol och/eller narkotika har stor betydelse som arbetsredskap inom såväl vård som socialt arbete. Ett vederhäftigt underlag är därför av stor betydelse. Det är här den nya mätmetoden kommer in i bilden.

I en studie som genomförts av Filip Andersson, doktorand på Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin i Region Stockholm har en ny frågemetod använts. Bakgrunden till denna är att det länge funnits kunskap om att många inte svarar helt sanningsenligt i den vanliga enkätformen från CAN.

För att få en uppfattning om hur stort mörkertalet kan vara har han i samarbete med CAN genomfört en studie där en ny metod – en så kallad indirekt enkät – har använts.

Vid en jämförelse mellan den indirekta enkäten och CANs traditionella modell visar det att tidigare uppskattningar av bruket av cannabis har varit alldeles för låga. Andelen cannabisbrukare i åldrarna 18-29 år är mellan två och tre gånger större än vid tidigare mätningar. Skillnaden metoderna emellan var större än forskarna väntat.

Överläkare Joar Guterstam föreläste under rubriken Neurobiologi och beroende på Hjärndagen 2023. Ett arrangemang av Forskning och Framsteg och Modern Psykologi.

Det fullspäckade programmet innehöll dessutom trettiominutersföreläsningar om AI och lärande, framtida terapier mot ALS, psykopati utan skuld och skam, den utbrända hjärnan, så skapar hjärnan din verklighet och ADHD, autism och hormoner hos flickor och kvinnor.

Joar Guterstam byggde sin pedagogiskt utmärkta föreläsning på två fallbeskrivningar för att belysa att beroendeproblematiken kan ha olika neurobiologiska cerebrala effekter. Det var först Adam med ADHD och samtidigt kokainberoende (stimulantiaproblematiken) och sedan Anna med allvarligt alkoholberoende.

Föreläsningen var uppbyggd kring vad som händer i hjärnan med illustrationer av PET-bilder, något som Guterstam är familjär med från sin doktorsavhandling. Dessa hjärnpåverkningar illustrerades sedan med hur drogens påverkan uttrycker sig i den kliniska vardagen och avslutningsvis vad det finns för behandling att erbjuda beroendepatienter.

Denna och övriga föreläsningar finns att lyssna på via UR till 30 juni 2025. https://urplay.se/program/235344-hjarndagen-2023-neurobiologi-och-beroende.

Det börjar med alkohol och cigaretter

Erfarenheterna av alkohol och tobak har genom åren minskat för niondeklassarna i CANs årliga skolundersökningar. Detta har också medfört att andelen som debuterat tidigt (före fjorton års ålder) med någon av substanserna har minskat. År 1999 var det 63 procent av eleverna i årskurs 9 som haft en tidig debut med alkohol, cigaretter, cannabis eller sniffning/boffning. I årets undersökning är andelen tidiga debutanter  21 procent.

Vidare framkom att bland eleverna med tidig substansdebut var det vanligast att ha druckit ett glas alkohol, följt av att ha rökt en cigarett. Det var en högre andel flickor än pojkar som uppgett att de druckit ett glas alkohol före fjorton års ålder.

Det är den årliga skolundersökningen i CANs regi som genomförs i årskurs 9 och gymnasiet år 2. Syftet är att redovisa ungas erfarenheter av bland annat alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar.

Det har under senare år varit en konsumtionsminskning av alkohol bland svenska skolungdomar, men denna trend har stannat av i båda undersökta årskurserna. Fortfarande är det historiskt låga nivåer: 39 procent i årskurs 9 och 70 procent i gymnasiets år 2 att de druckit alkohol de senaste 12 månaderna. Årskonsumtionen mätt i liter ren alkohol (100 %) uppgick till 0,9 liter i årskurs 9 och 2,3 liter i gymnasiets år 2.  

Hela artikeln kommer i BULLETIN 1/24

Äldre med kronisk smärta är speciellt utsatta

En amerikansk undersökning publicerad i Lancet med över 3 miljoner patienter inkluderade inom veteransjukvården visar att intag av cannabis ur såväl medicinskt som rekreationellt syfte var kopplat till ökad prevalens av cannabisberoende (cannabis use disorder). Det var speciellt uttalat bland äldre patienter inom åldersgruppen 65 – 75 år och hade tilläggsdiagnosen kronisk smärta. Det var i absoluta tal en ökning jämfört med prevalensen för cannabisberoende i stater som inte tillåter cannabis. Det gällde för såväl medicinsk användning som för rekreationellt bruk.

Dessa fynd är konsistenta med tidigare publicerade studier som visar att vuxna som intar cannabis mot smärta eller andra medicinska symtom ligger i riskzonen att utveckla cannabisberoende. Forskarna menar också att ”cannabismedicineringen” ibland varit utan positiv effekt på sjukdomssymtomen.

https://doi.org/10.1016/S2215-0366(23)00304-8

De syntetiska drogerna med dödliga doser har förändrat marknaden

I slutet av juni kom FN-organet UNODC med sin narkotikarapport som speglar drogproduktion och droganvändning i hela världen. De insamlade uppgifterna härstammar från 2021. I rapporten konstateras att det är 206 miljoner individer1) som använt droger detta år. Av dessa är det 13,2 miljoner som injicerat drogen. Det är totalt sett en ökning med 23 procent över det senaste decenniet.

Med tanke på den drogindustri med storskalig drogtrafik och kriminalitet som följer i spåren som utspelar sig inom amazonbäcket2) ägnar rapporten ett helt kapitel om den kriminella aktiviteten i området. Vidare ägnas uppmärksamhet på psykedelika och medicinskt bruk av cannabis. De alltmer dominerande syntetiska drogerna får också en dominerande plats i 2023 års rapport.

Det ökande problemet med drogintaget har, enligt UNODC, inte motsvarighet i behandlingsinsatser. Endast 1 av 5 som har en drogrelaterad sjukdomsbild var i behandling under 2021. Det är den unga generationen som är värst utsatt. I exempelvis Afrika är det 70 procent av de som är i behandling som är under 35 år. Dock är det stora skillnader mellan och inom världens länder.

Hela artikeln i BULLETIN nr 1 2024