Bättre Beroendevård i medvind

Bättre Beroendevårds årliga möte introducerades av dess ordförande (registerhållare) professor Johan Franck. Det stora deltagarantalet via internet återspeglade säkerligen det uppsving som registret noterat under senaste året. Bättre Beroende är ett kvalitetsregister (en databas) för den specialiserade beroendevården inom psykiatrin. Registret ägs av beroendevården i landet.

I och med en rationell och inte minst professionell uppbyggnad som gett ett användarvänligt register har nu detta blivit allt större och idag omfattar det mer än 53 000 patienter. Vissa regioner kan överföra data till registret direkt från journalen, fler sjukhus är på väg att klara detta. För närvarande fungerar registreringen via ICD-10-diagnoser smärtfritt men det kan bli problem när Sverige nästa år går över till ICD-11. Härje Widing, statistiker och dataansvarig, arbetar på möjligheten att genomföra en smidig övergång.

Överläkare Victor Lindfors beskrev vikten av att ha en standardiserad vård med en kunskapsstyrning som bas. Det är här Bättre Beroendevård kommer in i bilden med elva kvalitetsindikatorer som är bakgrunden till registrering i databasen.

Utan en standardisering och implementering blir det stora olikheter i patientarbetet – patienten får inte den bästa behandlingen, ibland till och med en felaktig behandling. Behandlingsstrategierna skiljer sig stort mellan regioner och till och med inom samma region.

Detta är ett stort problem inom det nuvarande sjukvårdssystemet för patienter med skadligt bruk eller beroende, något som Anders Printz tog upp i sitt inlägg. Vissa regioner har utmärkt utbyggd vård för denna patientgrupp, några regioner har ingen alls(!).

Relaterade