En av tio drabbas av andras drickande

Mer än var tionde har under det senaste året (2021) påverkats negativt av någon i omgivningen som druckit för mycket alkohol. Det visar en ny rapport från CAN. Rapporten kartlägger hur vanligt det är att på olika sätt påverkas negativt av andras användning av alkohol och narkotika. Resultaten baseras på svar från drygt 36 000 personer i åldern 17–84 år.

 Kunskapen om att konsumtion av alkohol, narkotika och tobak kan orsaka nedsatt hälsa och för tidig död hos den enskilde är etablerad. Problemen är många gånger inte begränsad till droganvändaren utan även till omgivningen – främst familj och vänner men även personer som inte räknas till de närmaste.

Den nu publicerade rapporten visar på uppgifter som hittills inte funnits i samlad och systematiserad form. CAN har undersökt hur vanligt det är att söka hjälp för den här typen av problem och hur vanligt det är att de som utsätts för andras alkohol- och narkotikaanvändning söker professionell hjälp.

Trots att omfattningen av att utsättas för andras substansanvändning till viss del har minskat i Sverige är det fortfarande många som drabbas. Sammantaget tycks det också finnas ett betydande gap mellan hur många som har problem av andras alkohol- och narkotikakonsumtion och hur många som söker hjälp och stöd hos sjukvård, socialtjänst eller andra stödfunktioner.

Bland dem som sökt professionell hjälp hade de flesta sökt hjälp inom sjukvården. Det var dubbelt så vanligt som att ha sökt hjälp inom socialtjänsten. Det var vanligare bland kvinnor än bland män att ha sökt hjälp.

CAN rapport 217

Relaterade