I en svensk studie konstateras att buprenorfin depåinjektion synes ha sociala, praktiska och psykologiska fördelar jämfört med de andra beredningarna. Dock framkommer att depåinjektionerna inte alltid uppskattades av alla patienter.

Det ingick 32 individer i studien. 14 hade depåmedicineringen, 11 hade avbrutit depåbehandlingen och bytt till annan medicinering och 7 hade nekat starta depåbehandling.

Viktigaste anledningen till att behandlas med depåinjektion var sociala och praktiska faktorer, det blev enklare att kombinera såväl arbete som familjeliv med längre intervall mellan besöken på beroendekliniken.

De som avslutade depåbehandlingen tyckte att opioidabstinensen under det initiala behandlingsskedet var för svår. Även bristfällig information bidrog till att några avstod från att antingen fortsätta påbörjad behandling eller starta depåbehandling.

Det finns många viktiga fördelar med buprenorfin depåbehandling, men den passar inte alla.

I Sverige finns två depotberedningar av buprenorfin, Buvidal var först, sedan kom Subutex Indivior.

Subst Abuse Treat Prev Policy. 2022 May 25;17(1):40. d0oi: 10.1186/s13011-022-00474-2.

På flera håll i landet har det uppmärksammats att unga berusar sig med inhalation av torrschampo. Det är viktigt att få stopp på detta.

Detta är ett synnerligen riskfyllt sätt att berusa sig på emedan gasen kan leda till hjärtstillestånd som kan inträffa när som helst oberoende av hur mycket gas som andas in. Därtill kan upprepad användning av drivgasen ge upphov till permanenta skador på nervsystemet (överläkare Erik Lindeman vid Giftinformationscentralen). Pulvret som också inandas kan fastna i de tunna luftvägarna och alveolerna och ge lungskador.

Efter inhalationen försvinner ruset mycket snabbt varför det kan vara svårt att veta om någon berusat sig på torrschampo. Akuta symtom, som kan vara tecken på aerosolinhalation, är tecken på berusning, slöhet, hosta eller andningsbesvär. Det är angeläget att snabbt komma till sjukvårdens akutmottagning.

Läkemedelsverket 230217