Allt fler tror att cannabis är mindre skadlig än tobak

Allt talar för att verkligheten är den motsatta

En undersökning presenterad i JAMA omfattar 5 035 vuxna som röker cannabis på daglig basis eller utsätts passivt för cannabisrök. Rapporten omfattar en femårsperiod. Över tidsperioden ses en ökning av de som menar att cannabis är säkrare än tobak. Denna uppfattning motsäges av senaste års forskningsresultat.

Forskargruppen menar att detta är en oroväckande utveckling med tanke på den allt mer omfattande legaliseringen av cannabisbruk.

Verkligheten har ett annat budskap. Djurstudier visar att till och med en passiv exponering av cannabisrök i en minut ger en hämning av den endoteliala funktionen och kan därmed leda till samma kardiovaskulära påverkan som tobak.

Cannabisrökning är förknippad med ökad risk för cancer, tobak- och cannabisrök har samma kemiska carcinogena komponenter. Speciellt stor konsumtion av cannabis ökar dessutom risken för psykiatrisk sjukdom som psykos, depression och ångest.

En av USAs främsta hjärnforskare med inriktning på droger, professor Yasmine Hurd  vid Mount Sinai-universitet (stor del av sin tidiga forskning gjorde hon vid Karolinska institutet) uttrycker i en intervju i Science samma åsikt. Hon uttrycker sin frustration över att föräldrar bekymrar sig föga över sina ungdomar som brukar cannabis.

Hurd visar i en studie att det finns spår av genetisk kod hos råttor som fått sina neuron THC-exponerade som signifikant överlappar genprofiler som ses hos individer med schizofreni. Kan cannabis hos vissa individer bana väg för psykisk sjukdom? Epidemiologiska studier har antytt detta.

Forskningen kring cannabisrökens skadeverkningar är ännu i sin linda men hittills framkomna resultat är illavarslande.  

doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.28691
doi:10.1126/science.adk5712

Relaterade