Även Belgien har anslutit sig till Storbritanniens och Frankrikes vit januari (Dry January, Défi de Janvier). Här kallar man den torrlagda månaden för Tournée Minérale och är förlagd till februari. I år var det 23 procent av belgarna som deltog och av dessa var det 70 procent som helt avstod från alkohol.

Senaste analysresultaten från avloppsvatten i 88 europeiska städer i 24 länder är nyligen publicerade av EMCDDA. För svensk del, tillsammans med Belgien, Tyskland, Nederländerna och Finland, är det amfetamin som sticker ut. Här ses en ökning från föregående år.

Alla städer inkluderade är det främst kokain som ökar sedan föregående års undersökning. MMDA och ketamin ökar också medan amfetamin och cannabis når samma resultat. Metamfetamin minskar.

Emcdda.europa.eu

Dagens (19 mars) beslut innebär att naloxon inom en snar framtid kommer att kunna köpas av privatpersoner på svenska apotek. Sverige blir då ett av de första länderna i Europa där detta är möjligt.

Paula Tuvendal, utredare på Läkemedsveket:

-Vi är väldigt glada att vi nu har kommit fram till det här beslutet och kan godkänna naloxon nässpray för receptfri försäljning. Det kommer öka tillgängligheten och fler kan få tillgång till ett viktigt livräddande läkemedel.

Apoteken kan tillhandahålla naloxon nässpray så snart de producerande företagen och apoteken är klara med omställningen.

Läkemedelsverket.se, Regeringen.se

Alkoholkonsumtionen bland unga i Sverige har minskat under de senaste två decennierna. En forskargrupp från Lunds universitet har tagit fram underlag i en statistikbearbetad registerstudie för att se om alkoholrelaterade skador för åldersgrupperna följer samma trend.

Resultatet visar att det föreligger en signifikant negativ trend för skadeutvecklingen under perioden 2000 – 2021. Den minskade skadeutvecklingen reflekterar således minskningen i alkoholkonsumtionen.

https://doi.org/10.1111/dar.13774

Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige sjönk med ungefär 2,7 procent under 2023 jämfört med året före. Bortsett från pandemiåret 2020 är detta den största minskningen ett enskilt år sedan 2014. I översättning från olika alkoholsorter till ren alkohol per invånare över 14 år blir den cirka 8,6 liter.

Den registrerade delen av konsumtionen sjönk med cirka 1,7 % under 2023 jämfört med 2022. Under 2023 uppgick denna till ungefär 7,4 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre, vilket motsvarar cirka 86 % av totalkonsumtionen.

Den oregistrerade delen av konsumtionen minskade med ungefär 9 % under 2023 jämfört med 2022.  Den oregistrerade delen uppgick till ungefär 1,2 liter ren alkohol per invånare 15 år och äldre under 2023. Det motsvarar omkring 14 % av den totala alkoholkonsumtionen. 

Konsumtionsberäkningarna görs årligen av CAN sedan 2000 med syftet att se hur den totala alkoholkonsumtionen ser ut i Sverige och förändringar mellan olika år. Hur undersökningarna går till framgår av den publicerade utredningen (www.can.se).

Tobaksrökning är ett globalt dödligt hälsogissel som dock är behandlingsbart. Behandlingen är lika enkel som svår: sluta. Enligt väldefinierade studier vet vi att ett rökstopp vid 40 kan ge 12 års längre liv. Men hur är det om man slutar senare i livet?  Här finns inga studier att referera till.

En kanadensisk undersökning har därför gjort en skattning via meta-analys för att se om det kan bli intjänade år även vid rökstopp efter 40. Resultatet blev positivt: om rökaren fimpar för gott mellan 40 och 49 så ökar livslängden med 6 år, vid rökstopp mellan 50 och 59 är vinsten 2,5 år. Lägg därtill övriga hälsoeffekter.

Artikelförfattarna är mycket medvetna om att det finns många fallgropar i tolkningen av resultaten, men tycker sig ändå finna en kärna av sanning och ser i analyserna att sluta röka oavsett ålder (speciellt i yngre åldrar) leder till mindre risk för tidig död, kärlsjukdomar, respirationssjukdomar och cancer. Positiva resultatet ses redan efter tre års rökstopp.

För tobaksrökning gäller sålunda samma som för alkohol: bättre sent än aldrig.

N Engl J Medicine. DOI: 10.1056/RVIDoa2300272

I den offentliga politiska debatten har ju begreppet skadereduktion knappast varit rumsrent, rent av inom vissa kretsar bannlyst. Detta till trots har det i praktiken införts åtgärder med början genom förra regeringens Mobilisering mot narkotika (Björn Fries) och missbruksutredningen (Gerhard Larsson). Senare utredningar (Thomas Lindén) tassar runt på ett mjukt sätt som måhända kan ge resultat.

Ett led i skadereduktionen är s.k. sprutrum (drug consumption room eller insite). Här har många länder kommit en bra bit på vägen, dock inte Sverige. Enligt EMCDDAs genomgång 2022 har i Europa Belgien en mottagning, Danmark fem, Frankrike två, Tyskland 25, Grekland en, Luxemburg två, Nederländerna 25, Norge två, Portugal två, Spanien 13 och Schwez 14.  Sprutrum finns även i Australien, Kanada och USA (dock de flesta inofficiella).

Det var i Schweiz som det första sprutrummet installerades i juni 1986. Bakgrunden var den förfärande mängden HIV-fall som nationen hade att hantera vid denna tidpunkt. Det historiska sprutrummet är Kaj 9 (Qyai No 9) som sedan 25 år tillbaka fortfarande är i funktion. De vanligaste drogerna vid Kaj 9 är midazolam, kokain, morfin och metadon (mot opioider).

EMCDDA rapport, Mediavivant, The Lancet, US Justitiedepartement. Se även BULLETIN 3/2023:9.

FDA (US Food and Drug Administration) har gett sitt tillstånd för läkemedelsföretaget Medicine Inc att genomföra studier på en LSD-baserad behandling mot generaliserad ångest (GAD). Företaget har visat goda resultat i en fas2-studie där en singeldos MM120 (lyserigde d-tartrate) gav en ångestreducering enligt Hamiltons ångestskala. Fortsatta studiers preliminära data ska presenteras på APAs (American Psychiatric Association) årliga möte i maj.