Från Australien kommer en forskningsrapport om hur det går i vuxenlivet efter att ha blivit illa behandlad som barn. Man har följt 6 000 barn upp till 15 års ålder tills de fyllt 40. Studien startade mellan åren 1981 och 1983.

Det som gör att denna rapport skiljer sig till viss del från tidigare är att undersökningen analyserar förutom fysiskt och sexuellt lidande även emotionell påverkan och allvarlig försummelse. Alla fyra dimensionerna ska vara bekräftade och journalförda.

Sannolikheten att bli sjukhusvårdad för alkoholberoende var 3,5 gånger högre för individer som utsatts för sexuella handlingar före 16 års ålder. Motsvarande siffra för drogberoende var 3,1 gånger högre än gruppen icke utsatta barn.

Med hela gruppen om 609 barn inkluderade var risken mer än 3 gånger högre bland de som hade mer än två rapporter om illa behandling. Det var lika för såväl alkoholberoende som drogberoende.

Författarna påpekar speciellt att emotionell misshandel och försummelse är starkt förknippade med senare utvecklad beroendeproblematik.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.16479