Enligt aktuell forskning kan alkohol utveckla kardiovaskulära problem på vänster hjärtkammare och blodtryck. Den här publicerade undersökningen har utforskat även höger kammare och lungartären för att se om alkoholpåverkan kan ge en pulmoarteriell hypertension.

Studien är utförd på råttor. Hos de alkoholbehandlade råttorna sågs bl a en omstrukturering av lungartären som resulterade i en förtjockning och för höger kammare ett förhöjt blodtryck med signifikanta strukturella förändringar.

Resultatet visar att moderat alkoholintag förknippas med ökad aktivitet av proinflammatoriska markörer för såväl lungor som höger kammare. Detta leder till hjärt-lungförändringar som ligger bakom utvecklingen av det uppmätta lungarteriella höga blodtrycket via en uppreglerad proinflammatorisk väg och dämpad antiinflammatorisk.

https://doi.org/10.1111/acer.15341

Från Schweiz kommer en forskningsrapport publicerad i Nature som beskriver hur en nanomodifierad gel halverar (55,8 procent) blodalkoholnivån efter intaget. Denna gel katalyserar nedbrytningen av alkohol gastro-intestinalt genom att omvandla halveringen till acetat i stället för att annars producera den skadliga produkten acetaldehyd, som nu i enbart 45 procent flödar in i blodomloppet.

Gelen, som ges per os, tycks även ha en skyddande effekt på levern, tarmsystemet och andra organ som är negativt utsatta vid kronisk alkoholkonsumtion.  

Forskningen hittills är gjord på möss men forskargruppen har förhoppning om en fortsättning med humanstudier. Resultaten är så pass lovande att forskargruppen ser en framtid för gel-behandlingen som en effektiv resurs vid alkoholavgiftning.

doi.org/10.1038/s41565-024-01657-7

En av fem personer som dog i förtid under år 2022 hade minst en dödsorsak som kunde kopplas till bruk av alkohol, narkotika eller tobaksrökning. Det visar Folkhälsomyndighetens årliga uppföljning om tillgång, bruk och skador av ANDTS.

Rapporten som nu publiceras visar att drogrelaterade diagnoser låg bakom ett av fem förtida dödsfall bland personer i åldrarna 15–65 år 2022.

Vissa grupper är mer utsatta än andra. Dödligheten i ANT-relaterade diagnoser är mellan tre och fem gånger högre bland personer med kort utbildning än de med lång utbildning.

 – Vi ser att det behövs breda insatser med särskilt fokus på barn och unga, men även andra grupper som har stor risk att drabbas av ohälsa. Då kan insatserna göra störst skillnad och minska ojämlikheterna i hälsa i befolkningen, säger utredaren Eleonor Säfsten.

Folkhälsomyndigheten.se

en klinisk handbok från Svensk förening för beroendemedicin

Läkemedelsbehandling av ADHD hos patienter med beroende har länge varit ett omdiskuterat område, där det saknats konkreta riktlinjer. Svensk förening för beroendemedicin har därför låtit en grupp erfarna forskare och kliniker utarbeta en klinisk handbok, med konkreta råd kring hur man kan gå till väga för att bäst hjälpa dessa patienter. Utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet diskuterar handboken bland annat preparatval, dosnivåer, hantering av biverkningar och praktisk handläggning.

Riktlinjerna finns under fliken Utbildning.

Från Australien kommer en forskningsrapport om hur det går i vuxenlivet efter att ha blivit illa behandlad som barn. Man har följt 6 000 barn upp till 15 års ålder tills de fyllt 40. Studien startade mellan åren 1981 och 1983.

Det som gör att denna rapport skiljer sig till viss del från tidigare är att undersökningen analyserar förutom fysiskt och sexuellt lidande även emotionell påverkan och allvarlig försummelse. Alla fyra dimensionerna ska vara bekräftade och journalförda.

Sannolikheten att bli sjukhusvårdad för alkoholberoende var 3,5 gånger högre för individer som utsatts för sexuella handlingar före 16 års ålder. Motsvarande siffra för drogberoende var 3,1 gånger högre än gruppen icke utsatta barn.

Med hela gruppen om 609 barn inkluderade var risken mer än 3 gånger högre bland de som hade mer än två rapporter om illa behandling. Det var lika för såväl alkoholberoende som drogberoende.

Författarna påpekar speciellt att emotionell misshandel och försummelse är starkt förknippade med senare utvecklad beroendeproblematik.

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/add.16479

Vid den 32:a Europeiska psykiatrikonferensen (EPA 2024) presenterade professor Arnt Schellekens från Nederländerna opioidförskrivningen i Europa. Han konstaterade att de europeiska länderna inte är i närheten av den dödlighet efter legal förskrivning av opioider som är förhärskande i USA.

Det finns dock en viss ökning av förskrivningen av opioider men mortaliteten till följd av opioidförskrivning har inte ökat. Han refererade bland annat till studier som var några år gamla och resultaten från 15 av de 19 europeiska länderna visar inte några tecken på att dödligheten ökar, möjligen en liten tendens i Storbritannien och på Irland.

Dock är det viktigt att hålla ögonen på opioidanvändningen med tanke på beroenderisken och dess allvarliga följder.

Schellekens avslutar med ännu en opioidvarning: långtidsbehandling med opioider mot kronisk smärta har ingen plats i behandlingsarsenalen, framför allt vid psykiatrisk samsjuklighet. Patienter som kan inräknas här bör sättas på nedtrappningsschema.

I en ny rapport från CAN har samband mellan fysisk aktivitet på fritiden och användning av cigaretter, alkohol samt spel om pengar undersökts bland elever i årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2. Undersökningen har jämfört de elever som är fysiskt aktiva sju timmar i veckan eller mer, med de elever som är fysiskt aktiva mindre än sju timmar i veckan.

De båda grupperna har jämförts beroende på hur vanligt det är att ha intagit alkohol, cigaretter, snusat, spelat om pengar eller vejpat. Undersökningsperioden var de senaste 30 dagarna.

Resultat. De mer fysiskt aktiva eleverna var mer benägna att spela om pengar än de mindre fysiskt aktiva, som däremot rökte cigaretter mer (om än i liten omfattning). Liknande resultat har man funnit vid idrottsgymnasierna.

Det fanns i denna skolundersökning inte någon tydlig skillnad mellan användningen av alkohol, snus eller vejp vid jämförelse grupperna emellan. De mer fysiskt aktiva eleverna upplevde att de var mer nöjda med sig själva och sin hälsa.

Can.se

CANs tidskrift Alkohol&Narkotika har frågat toppkandidaterna till EU-valet. Här är huvudbudskapet inom beroendeområdet:

Heléne Fritzon (S): Gårdsförsäljning som förslaget är utformat nu riskerar hela det svenska alkoholmonopolet

Tomas Tobé (M): Gårdsförsäljningen är i grunden en frihetsreform

Charlie Weimers (SD): Den viktigaste aspekten är att driva skadereduceringsperspektivet i EU, särskilt vad gäller snus och nikotinprodukter

Jonas Sjöstedt (V): Människor ska kunna leva längre och friskare liv oavsett klass, kön eller härkomst

Alice Bah Kuhnke (MP):”Vi vill se en skarp nationell reglering av det vita snuset”

Emma Wiesner (C): Gårdsförsäljning skulle ha minimal påverkan på den samlade alkoholkonsumtionen

Alice Teodorescu Måwe (KD): Frågor om ANDTS ska i huvudsak inte beslutas på EU-nivå

Karin Karlsbro (L): Den som är fast i ett beroende är inte fri

I samband med Riksförbundet Attentions möte “NPF-forum” på Karolinska Institutet föreläste Svensk förening för Beroendemedicins ordförande Joar Guterstam om beroendevården och dess framtid med särskilt fokus på psykiatrisk samsjuklighet.

Bakgrunden är att omkring var femte patient inom beroendevården uppfyller kriterierna för ADHD. Trots det finns det brist på kunskap om NPF-diagnoser inom beroendevården.

Föreläsningen ägde rum den 19 april i Aula Medica på Karolinska institutet och finns att se och lyssna till via Utbildningsradion.

https://urplay.se/program/237941-npf-forum-2024-ny-syn-pa-beroendevarden

Under 2023 stoppade Tullverket nästan tre miljoner narkotiska tabletter och kapslar. Efter årets fyra första månader är beslagsmängden redan större, nästan 3,7 miljoner. En del av förklaringen är beslaget i Göteborg i januari då en serbisk lastbilschaufför och hans två landsmän ertappades med att frakta, lasta om och fördela mängder av narkotiska preparat som var tänkt att säljas på den svenska marknaden. Det är en organiserad smuggling från Serbien via Ungern.

Januaribeslaget bestod det stora beslaget av nästan två miljoner narkotikaklassade ksalol-tabletter som tillverkats i Serbien och som innehåller det narkotikaklassade ämnen alprazolam (Xanor mm). Tre män är åtalade för synnerligen grov narkotikasmuggling. Tullverket.se