En ny studie bekräftar tidigare resultat att tonåringars hjärna är mer sårbar för cannabisanvändning än de unga vuxnas. Denna rapport från Torontos universitet beskriver en större vulnerabilitet än tidigare, något som man möjligen kan tillskrivas det allt THC-starkare cannabisutbudet.

Jämförelse mellan tonårsgrupper. Hos gruppen som använt cannabis sågs en signifikant (elva-faldig) ökning av utveckling av psykos jämfört med icke-användarna. För gruppen unga vuxna sågs ingen ökad sårbarhet.

Sambandet mellan cannabis och psykos hos tonårsgruppen förstärktes ytterligare om gruppen begränsades till de som uppsökt sjukvård, antingen i form av akutbesök eller erhöll inneliggande vård. Inte heller här sågs någon förändring för gruppen unga vuxna.