Den talibanska regimen har sedan april förbjudit opiumodlingar i Afganistan. Samtidigt förbjöds hashish och alkohol. Det besvärande inkomstbortfallet för de miljontals fattiga opiumbönderna ska mildras, enligt regeringen, med odling av saffran eller annan legal gröda.

Afganistan har hittills varit världens ledande producent av opium. Enligt FN-organet UNODC svarar landet för 80 procent av världsproduktionen vilket motsvarar i pengar ungefär 1,6 miljarder euro.

DW 220404

Den av socialdepartementet nytillsatta narkotikautredningen ska utreda det mesta som redan samsjuklighetsutredningen redan är klar med och kommer att av uppenbara politiska skäl avstå från att utreda väsentliga delar inom narkotikaområdet.

Utredaren Thomas Lindén presenterade förutsättningarna för den nu tillsatta narkotikautredningen vid Svensk förening för Beroendemedicins forskningsmöte i Stockholm. Det blir en snabb utredning med ett delbetänkande som ska vara klart i mitten av oktober 2022. Slutbetänkandet ska presenteras ett år senare.

Huvudsyftet med utredningen är att med fortsatt restriktiv narkotikapolitik ska även finnas utrymme för ett effektivt förebyggnde arbete, god missbruks- och beroendevård som innehåller insatser för skademinimiering och insatser mot dödlighet till följd av läkemedels- och narkotikaförgiftning.

Narkotikapolitiken ska vara förenlig med evidensbaserad vård och beprövad erfarenhet. Denna utredning ska föra en tät dialog med  samsjuklighetsutredningen.

Direktiven i sin helhet finns på www.sou.gov.se/17102-2/

Morocco’s General Directorate of National Security (DGSN) tillsammans med den lokala polisen har gjort ett mycket stort beslag av cannabis i ett lager i den nordliga hamnstaden Tanger. Polisen hittade drygt 31 ton(!) cannabisharts, vilket även i cannabisodlarlandet Marocko betecknas som rekordstort.

En specialpolisgrupp inriktad på jakten efter kriminella grupperingar och nätverk deltog i det omfattande tillslaget. Uppdraget för denna specialpolisgrupp är att hitta och oskadliggöra kriminella nätverk som har sina försäljningskanaler i såväl den nationella som internationella illegala narkotikamarknaden.

Morocco World News

Enligt den svenska polisen har Sverige blivit ett transitland för en omfattande internationell narkotikasmuggling. Förutom att den svenska välorganiserade narkotikamaffian tillgodoser våra grannländer, främst Norge och Finland, så har polisen uppdagat via avkodifiering av enchrochatsamtal att substanserna slussas vidare via ordinarie postgång även till Australien och USA.

Det är ett tvåårigt arbete vid Nationella operativa avdelningens underrättelseenhet som arbetat med att undersöka den kriminella verksamheten som nu även lett till fällande domar.

Källa: SVT, polisen

Beroendeproblematiken oförändrad sedan föregående mätningar

Cannabis är enligt även denna undersökning det vanligaste preparatet bland dem som använt narkotika. Härefter kommer användningen av läkemedel (mot smärta, ångest-oro och sömnstörningar). Det visar en i april publicerad rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) som beskriver hur många som använder eller har beroendeproblem av alkohol, narkotika och tobak.

Erica Sundin/foto Eevelina Johnsson

Det som skiljer den här undersökningen från andra är att man frågat hur många gånger personen använt cannabis.

̶  Studien visar att 12 % av de som använt cannabis har använt det fler än 100 gånger, säger Erica Sundin som är ansvarig utredare på CAN.

Användningen av cannabis och övrig narkotika var vanligare bland män än bland kvinnor. Drogen förekom mest i åldersgruppen 17 – 29 år.

Användning av övriga narkotikaklassade preparat (kokain, ecstacy, amfetamin, hallucinogener, opiater) var mindre vanlig. Totalt var det cirka 2 procent i befolkningen som hade använt något av dessa preparat.

Jämfört med tidigare undersökningar har det inte skett någon ökning av drogintaget. Det är ungefär 8 procent av befolkningen i landet som någon gång under den senaste 12-månadersperioden använt någon narkotikaklassad drog.

En analys av beroendeproblematiken visar i denna studie att det är omkring 2 procent av befolkningen som uppfyller kriterierna för substansbrukssyndrom enligt DSM-5, vilket betyder att beroendeproblemen ligger på samma nivå som tidigare. Senast jämförbara mätning publicerades 2017.

can.se

Under pandemiåren 2020 och 2021 minskade resandeinförseln med 64 procent jämfört med 2019 och köp av smugglad alkohol minskade med 39 procent.

Det är uppgifter från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) som har undersökt totala alkoholkonsumtionen i Sverige årligen sedan 2000. Det är naturligtvis en uppskattning eftersom såväl registrerad som oregistrerad konsumtion ger en total uppskattning.

Björn Trolldal är ansvarig för undersökningen:

– Vi ser en tydlig pandemieffekt på resandeinförseln och smugglingen.

Systembolagets försäljning ökade dock kraftigt under de tunga pandemiåren men inte så pass att den totala alkoholkonsumtionen i landet kunde bibehållas utan minskade med 4 procent. Förutom införselminskningen sjönk också restaurangernas alkoholförsäljning.

www.can.se

Det finns ännu några platser kvar, det är inte för sent att anmäla sig

Du har programmet till höger liksom anmälningsblanketten. Har du frågor om konferensen, se adresser under fliken Kontakt.

Läser du detta på din mobiltelefon hittar du länkarna till program och anmälning efter nyheter.

VÄLKOMMEN! Vi ses i Stockholm.

Vi söker forskare, knuten till svensk akademisk institution, som under 2021 publicerat den original­artikel inom beroendeområdet som varit av högsta kvalitet.
Forskaren ska vara förstanamn på artikeln och kvaliteten på tidskriften ska vara hög.

Din nominering ska innehålla

  • Den nominerades namn och akademiska tillhörighet
  • Författarordning, publikationsår, titel på publikationen, tidskriftsnamn, volym och sidhänvisning

Skicka förslag med mejl senast den 31 maj 2022 till
joar.guterstam@ki.se med titeln
Jörgen Engel stipendium 22

Omfattande inhalationsbruk av lustgas kan ge ryggmärgsskada

Det kan börja som stickningar och domningar i händer, fötter och armar, sprider sig och kan i värsta fall ge irreversibla skador på ryggmärg och perifera nerver. Det är den icke narkotikaklassade ”ungdomsdrogen” lustgas som inte bara ger ett kort och intensivt rus utan kan vid hög konsumtion ge skador för livet.

Ruset och euforin avklingar efter någon minut. Det är en oklar farmakologisk effekt men sannolikt är den kopplad till den excitatoriska glutaminerga neurotransmissionen som hämmar NMDA-receptorerna. Lustgas ger även en funktionell B12-brist (Läkartidningen).

Det kan vara svårt att ställa rätt diagnos utan fördjupad anamnes. Tillståndet kan tolkas som akut inflammation i ryggmärg eller akut polyneuropati. Differentialdiagnosen mot lustgas är viktig framför allt om patienten är ung.

En australiensisk cohort-studie som inkluderade 22 756 kvinnor och 15 701 män har visat unika data på alkohols effekt på cancerutveckling under en individs hela livsspann. Cancer till följd av alkoholkonsumtion är desamma som tidigare forskning visat: munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, lever, bröst, tjock- och ändtarm.

Till skillnad från tidigare forskning visar författarna att det finns en koppling mellan alkohol/cancer och hela levnaden, från alkoholdebuten till livets slut. Jämfört med individer som aldrig druckit alkohol ökar cancerrisken för de som debuterat med intag av stora mängder alkohol från tidig ungdom och framåt.

Den vanligaste cancerutvecklingen förknippad med alkoholkonsumtion är bröstcancer och tjocktarm-ändtarmscancer.

Anmärkningsvärt är att den ökade risken för att utveckla cancer till följd av alkohol senare i livet finns kvar även för de som slutat sin konsumtion i medelåldern.

Denna forskningsrapport ger indikation på att det finns en kritisk tidslinje genom hela livet som är förknippad med alkoholrelaterad cancerutveckling.

International J Cancer

https://doi.org/10.1002/ijc.33973