Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall har tillsammans med övriga partier i regeringen tillsatt en utredning om Statens Institutionsstyrelse (SIS) och dess framtida utformning. Det blir ingen diskret remake – det blir en total omorganisation till en ny myndighet inklusive namnbyte.

Det inte allt för enkla uppdraget går till en rutinerad jurist, chefsåklagare Lise Tamm. Hon är känd för att ha en rak och tydlig kommunikation.

Uppdraget i korthet:

•Analysera orsakerna till bristerna i vårdkvaliteten

•Analysera och föreslå vilka kärnuppdrag verksamheten ska ha

•Analysera hur kompetensen och lämpligheten hos all personal kan säkerställas

•Föreslå ett nytt namn på myndigheten

Utredningen ska redovisas den 25 april 2025.

Alkoholberoende är sedan lång tid förknippat med ökad sjukdomsrisk och dödlighet. Orsaken till detta anses vara ett ökat biologiskt åldrande som starkt påverkas av den inflammatoriska sjukdomsprocessen. Nyligen publicerade data visar på förändringar i DNA-metylering och genförändringar i den neuroinflammatoriska påverkan på hjärnan.

Det har visat sig att de epigenitiska klockorna har sin roll i det åldrande man ser i blodanalyser från alkoholberoende. Den här refererade studien är den första som systematiskt utvärderar biologiskt åldrande hos alkoholberoendes olika vävnader och hjärnstrukturer.

Den metod som används kallas för Bioåldersmarkörer (BioAge markers) och omfattar epigenetiska klockor och DNA-metyleringsmätning av telomerlängder. Mätningarna är gjorda på såväl avlidna som levande personer med alkoholberoende.

Resultatet gav vid handen att forskargruppen fann bevis för att det förekommer ett ökande biologiskt åldrande inom beroendegruppen i såväl blod som hjärna. För att få en bättre helhetsbild föreslås en uppföljning som inkluderar fler vävnader.

  • Epigenetiska klockor är matematiska uppskattningar som baseras på metyleringen i genom. Metoden används för att mäta åldrandet i celler och vävnader. DNA metyleringsmätning av telomerlängden kan appliceras över och är starkt förknippad med hela åldersspektrum.

doi.org/10.1111/acer.15241ps://

Vid en riktad insats mot postgången i Göteborg togs 1 358 beslag av narkotika, narkotikaklassade läkemedel och dopingpreparat.

Den sedan förra året (2 januari 2023) införda lagen att postanställda som tror sig identifiera en försändelse med narkotika eller andra illegala varor ska tipsa polisen som därefter har fortsätter undersökningen.

Polisen gör löpande uppföljning av de ärenden som rör postaktörer. I snitt beslagtogs 185 narkotikaförsändelser per månad första halvan av 2023. Totalt beslagtogs 1100 illegala försändelser under perioden. 

Riktad insats. Totalt 1 358 beslag blev resultatet av den insats som polisen nyligen genomförde i Göteborg i samverkan med Postnord. De illegala försändelserna innehöll narkotika som amfetamin, marijuana, LSD och kokain, narkotikaklassade läkemedel som Tramadol samt olika typer av dopingpreparat.

Den förväntansfulle mottagaren kommer att bli besviken. Istället för ett konvolut med narkotika blir det ett mindre angenämt brev från polisen.

polisen.se

Hjälp i vård av enskilda patienter och i verksamhetsuppföljning. Kommentar från Svensk förening för Beroendemedicin i Läkartidningen 2024.

https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/kommentar/2024/01/nya-svenska-diagnoskoder-for-beroendetillstand-i-remission/

Remissionskoderna publicerad på vår hemsida den 6 december 2023:

Svensk förening för beroendemedicin rekommenderar följande definitioner av tilläggskoderna för beroendetillstånd i remission i svenska ICD-10:

december 6, 2023

C. Aktiv droganvändning: Patienten har uppfyllt kriterier för beroendediagnosen under de senaste 3 månaderna.

D. Tidig fullständig remission: Patienten har inte uppfyllt några kriterier för beroendediagnosen (utöver craving-kriteriet) under de senaste 3 till 12 månaderna.

E. Långvarig partiell remission: Patienten har sedan minst 12 månader en minskad användning av substansen och har under denna tid inte uppfyllt tillräckligt antal kriterier för beroendediagnosen, även om enstaka diagnoskriterier varit uppfyllda.

F. Långvarig fullständig remission: Patienten har sedan minst 12 månader inte uppfyllt något kriterium för beroendediagnosen (utöver craving-kriteriet).

Bakgrund, Skilda remissionsbegrepp i DSM-5 och ICFD-11, Motivering och kliniska reflektioner hittar du under fliken Föreningen.

FDA (US Food and Drug Administration) har gått igenom mer än 30 000 vårdgivare och ungefär sex miljoner patienter som har erhållit marijuana i delstatliga program som varit etablerade sedan 2016. Rapporten är publicerad av Hälsodepartementet (U.S. Department of Health and Human Services).

I sin rapport framkommer att FDA och därmed Hälsodepartementet anser att cannabis är en lågriskbehandling för den allmänna hälsan och har en beroendepotential som är lägre än för droger enligt klassificeringen I och II som innefattar droger som heroin och kokain. Därför anmodar FDA att DEA graderar cannabis enligt farlighetsgrad III. Det betyder en nedreglering av cannabis från I till III.

Nu har FDA och Hälsodepartementet inte sista ordet. Det är DEA (Drug Enforcement Administration) som beslutar och klassificering av droger enligt den amerikanska lagen (Controlled Substances Act). Om DEA accepterar FDA-rapportens rekommendation skulle det innebära att cannabis hamnar i samma kategori som exempelvis ketamin, anabola steroider och testestoron. Men – marijuana kommer fortfarande att vara en drog med restriktioner även om forskning kring cannabisbaserad medicin underlättas.

Bakgrunden till den omfattande undersökningen som FDA gjort är att president Biden i oktober 2022 bad Hälsodepartementet och Federala åklagarämbetet att undersöka hur marijuana är klassad i den federala lagstiftningen.

FDAs rapport tas nu inte rakt av. DEA är måhända pressad att handla, men det finns ingen tidsaspekt och organisationen behöver egentligen inte handla alls. Det finns också ett visst politiskt motstånd till nedgradering av cannabis.

www.medscape.com, www.forbes.com.
DEA, se BULLETIN 4/2023, sid. 18.

Den holländska tullen tog 60 000 kilo kokain under 2023. Det är 9 000 kilo mer än föregående år. Största beslagen var i den enorma hamnen i Rotterdam men också i den mindre i Vlissingen. En ökad smuggling har också skett via flyget. Här sågs i Nederländerna en ökning från 1 300 kilo till 2250 kilo.

Det var inte lika stor ökning av smugglingen i Belgien (Antwerpen). Här beslagtogs 116 000 kilo kokain under 2023 jämfört med 109 000 kilo året före.

De båda länderna har det hårdaste trycket för smuggling av droger via den gigantiska kontainertrafiken från framför allt Latinamerika. Sedan en tid tillbaka samarbetar de båda ländernas tull och polis framgångsrikt och nu även tillsammans med tull i Brasilien, Panama, Costa Rica och inte minst Ecuador som sannolikt är det land som via sin hamn förser Europa med mest kokain. Under förra året togs största beslaget i en kylkontainer som skeppades från Ecuador via Panama till Rotterdam. I kontainern fann man 8 000 kilo kokain.

Det är inte bara själva godset som tull och polis letar efter utan även utövarna, mottagarna och distributörerna. Under januari blev ett tillslag mot den kriminella verksamheten i Bryssel ett kap för polisen: 22 personer greps, inklusive tre poliser(!). Det var en planerad rejäl transport av kokain till Storbritannien via helikoptrar som stoppades.

https://www.government.nl

Enligt CANs senaste undersökning ses en rejäl ökning för vitt snus som nu är en fjärdedel av allt snus som säljs i landet. Försäljningen av e-vätskor till vejp (e-cigaretter) har därtill ökat med 350 procent på ett år.

Ett positivt resultat är att cigarettkonsumtionen minskat rejält. Nedgången berör såväl registrerade som oregistrerade cigaretter. Enligt WHO:s senaste rapport är det en global tendens att tobaksrökningen minskar. Undersökningen visar att 2022 är det en av fem som röker medan år 2000 var det en av tre.

Aftonbladet har gjort en egen kokainundersökning på riksdagspartiernas toaletter. För att vara säker lät man laboratoriet på Karolinska institutet göra en noggrann analys – ingen pardon, det var kokain. Spår av kokain hade hittats på toaletterna hos fyra partier: Socialdemokraterna, Liberalerna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

De drabbade partierna blev nästintill knockade av detta dramatiska besked, alla utom vänsterpartiets ledare som uppenbarligen lite lojt tyckte att det visserligen var mycket allvarligt men framförde till Aftonbladets reporter att man skulle testa tidningens redaktion först.

De övriga partiledarna var kraftfullt avståndstagande, i närmast chocktillstånd och Jimmy Åkesson fastslog snabbt att man genast skulle testa hela riksdagen. Ebba Busch var tydlig i sin kommentar: ”extremt starkt symbolvärde om drogfriheten inte upprätthålls på en plats som också rör Sveriges högsta beslutande församling.”

Dock måste tilläggas att många har tillgång till de undersökta toaletterna, förutom de folkvalda även tjänstemän och besökare.

Aftonbladet, SR och GP

En forskargrupp i Danmark har i European Heart Journal publicerat en undersökning om risken för att utveckla hjärtbesvär i samband med behandling av kronisk smärta med cannabis. Mot bakgrunden att det blir en allt större grupp smärtpatienter som får cannabis ordinerat som smärtlindrande substans är det, enligt forskarna, förvånansvärt lite undersökt kring säkerheten.

Det danska nationella registret för kronisk smärta ligger till grund för denna undersöknings resultat. Av de 1,88 miljoner patienter med kroniska smärta (muskuloskelettal 46%, cancer 11%, neurologisk 13% och ospecifik 30%) var det 5 391 som fått medicinsk cannabis utskriven/ordinerad.

Undersökningen omfattade den absoluta risken för nydebuterad arytmi och akut hjärtsjukdom. Cannabisgruppen jämfördes med en kontrollgrupp som inte tagit cannabis.

Data visade att patientgruppen som erhållit medicinsk cannabis hade en 0,8-procentig absolut risk att få diagnosen arytmi inom 180 dagar efter medicineringsstarten jämfört motsvarande grupp som inte fått denna medicinering.

Författarna sammanfattade resultaten med att cannabismedicinerade patienter med kronisk smärta hade jämfört med kontrollgruppen en ökad risk för nydebuterade arytmier.

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehad834