En utomordentligt välgjord missbruksutredning överlämnades i slutet av april till regeringen. Denna utredning präglas genomgående av initierad kunskap och genomtänkta förslag till förbättring för en utsatt patientgrupp: missbrukarna.

   Gerhard Larsson har i sin missbruksutredning lagt fram inte mindre än 70 förslag till förändringar som ska ligga till grund för en genomgripande reform. Den viktigaste förändringen är förslaget att all missbruksvård ska skötas av sjukvården. Bakgrunden är att utredaren menar att ett otydligt ansvar (som vi har idag) drabbar såväl den enskilde som vårdens effektivitet. Kommunerna kommer att få ett samlat ansvar för stöd.

   Med ett samlat sjukvårdsansvar kommer åligganden som i vissa fall bör vara lagfästa, som primärvårdens ansvar liksom barn- och mödrahälsovårdens. LVM-vården föreslås också i framtiden ligga inom sjukvårdens LPT-lagstiftning. Den svenska vården ska också få en rejäl kompetenshöjning genom nationella kompetenscentra som även inkluderar forskning. Det behövs en rejäl satsning inom grundutbildningarna för läkare, sjuksköterskor, psykologer och socionomer. Landstingen kommer att få större ansvar för de personer som omhändertas enligt LOB.

   En professionell utredare har lämnat ifrån sig en professionell utredning, som nu överlämnas till ett stort antal remissinstanser och när svaren (vi må hoppas lika professionellt genomarbetade) beaktats, ska de av regeringen klubbade förändringarna kunna genomföras med 2013 års ingång.

Hela utredningen och bakgrundmaterial finns på www.missbruksutredningen.se

 


Gerhard Larsson
Foto Sternebring 

 

 

Svensk förening för Beroendemedicin inbjuder medlemmarna till ett internationellt studiebesök var tredje termin. I år ställdes färden till Brighton och Millview Hostpitals beroendeklinik. En informativ och givande dag med presentationer av medarbetarna vid kliniken under ledning av verksamhetschefen Jonathan West och chefsläkaren Hugh Williams.
Utförlig rapport i Bulletin nummer 2, som utkommer i mitten av maj 2011. Nätversionen publiceras som vanligt på denna hemsida.

Jonathan West och Hugh William.
Foto Sternebring

 

En undersökning, gjord av Statens folkhälsoinstitut och genomförd på fyra gymnasieskolor i Kristianstad och två i Malmö, visade på ett starkt samband mellan alkoholvanor, tobaksrökning och cannabis. Inte mindre än 64 procent av elever som har regelbundna tobaksvanor har också testat cannabis. Bland elever som aldrig rökt är det fyra (!) procent som testat cannabis. Det finns också ett starkt samband mellan de gymnasieelever som regelbundet dricker sig berusade och cannabis. Det är 51 procent av dessa som testat cannabis medan det är 1 (!) procent som testat cannabis av de elever som aldrig dricker sig berusade.

− Det här visar på den stora betydelse helheltsperspektivet har i det förebyggande arbetet när det gäller alkohol, rökning och droger bland unga, säger generaldirektör Sarah Wamala.

SoRAD presenterade i slutet av februari en statistisk översikt över alkoholkonsumtionen i Sverige. Den visar på en för Sverige minskad totalkonsumtion, men det finns geografiska skillnader. Totalt har konsumtionen 2010 minskat med 13 procent jämfört med toppåret 2004. Minskningen har främst skett bland yngre, ingen förändring noteras bland äldre. Den allmänna minskningen beror, enligt SoRAD, på minskad egenimport och minskad smuggling. I ett totalperspektiv är dock alkoholkonsumtionen hög.

   Största mängden alkohol per invånare konsumeras i Stockholm medan man är mer återhållsam i de norrländska länen. Resandeinförseln har minskat rejält, men är fortfarande hög tillsammans med smuggling i Blekinge, Kronoberg och Halland. Anmärkningsvärt är att Skåne, som, med öresundsbron i åtanke, vanligen ses som ett högrisklän när det gäller alkohol och droger, inte utmärker sig beträffande införsel och smuggling.

   Jämfört med 2002 har det skett en rejäl attitydförändring i alkoholpolitiska frågor – i en mer restriktiv riktning. Stödet för att börja sälja vin i livsmedelshandeln minskade från 56 till 31 procent bland kvinnor och från 69 till 42 procent bland män.

WHO har i början av året publicerat en rapport som visar att alkoholkonsumtionen är störst i västvärlden, men att det är en oroande ökning av konsumtionen i Sydostasien och Afrika. WHO manar till inte bara eftertanke utan till att skapa en aktiv strategi för att motverka skadeutvecklingen till följd av alkohol. Det kan ske på ekonomisk väg genom prisbildning och skatt och genom utvidgad social insats och ökade kunskaper för att skydda framför allt unga och gravida.

   Uppmaningen från WHO gäller framför allt låg- och medelinkomstländer som vanligen har en i detta sammanhang ignorant hälsovård, vilken präglas av okunskap och dåliga resurser. WHO nämner Ryssland som ett exempel på en oroväckande utveckling av alkoholskadorna.

 

Rapporten heter The Global status report on alcohol and health (2011) som du hittar på hemsidan http://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/index.html

Bankole Johnson och hans forskargrupp från USA har fortsatt sina studier om ondansetron vid behandling av alkoholberoende. I en nyligen publicerad studie i American Journal och Psychiatry presenteras i en kontrollerad studie att genotyp har betydelse för positiva behandlingsresultat med ondansetron.
   Tidigare har visats att en viss genotyp svarar bättre på naltrexon.
  
Ondansetronstudien för oss ett steg närmare en individbaserad behandling vi alkoholberoende.
   I en kommentar från NIAAA menar man att ”This study represents an important milestone in the search for personalized treatments for alcohol dependence”.

Läkemedelsföretaget Nordic Drugs har tillsammans med Svensk förening för Beroendemedicin instiftat ett stipendium inom området beroendemedicin. Stipendiet, som är på hela 50 000 kronor  utdelas årligen i samband med föreningens möte vid Läkaresällskapets riksstämma. Stipendiet kan delas ut till en eller flera sökande.
  
Syftet med stipendiet är att främja vård och utveckling för opiatberoende och stadgarna säger att stipendiet avser att gratifiera upptäckter eller arbete som på olika sätt bidrar till bättre vård och behandling av patienter med opiatberoende i Sverige. Stipendiet kan sökas av enskild person eller klinik med verksamhet inom privat eller offentlig beroendeverksamhet.
Första stipendieutdelningen kommer att äga rum vid årets stämma i Stockholm i samband med föreningens vetenskapliga program den 1 december. Stipendiestyrelsen består av två läkare varav en ska vara ledamot av styrelsen för Svensk förening för Beroendemedicin, en sjuksköterska, en lekmannarepresentant och en representant för Nordic Drugs.
   Ansökningstiden går ut den 1 augusti.

Årets stipendium på 10 000 kronor tilldelades Martin Kåberg, Stockholm. I samband med sin ST-utbildning i Australien kommer han att specialstudera sprututbytesverksamheten där.

   Svensk förening för Beroendemedicin delar årligen ut ett stipendium för fördjupad alkohol- och drogkunskap. Stipendiet är på 10 000 kronor och kan fördelas på två. Syftet med stipendiet är att främja forskning och kunskap samt personlig utveckling för aktiva inom alkohol- och narkotikaområdet.

   Rätt att söka stipendiet har samtliga medlemmar av Svensk förening för Beroendemedicin utom medlemmar av styrelsen.

   Sista ansökningsdag är den 1 oktober och beslut tillkännages i samband med årets  föreningsmöte och i Bulletin.

 


Martin Kåberg

 

 

Enligt den nyligen framlagda utredningen om gårdsbutikers försäljning av egenproducerad alkohol föreslås nu fri försäljning av såväl inhemsk som importerad alkohol, slopat monopol och i princip fri försäljning av allt, överallt.

   Barn- och äldreminister Maria Larsson, som har ärendet på sitt bord, är lite försiktig i sitt första utlåtande, men menar att förslaget skiljer sig markant från det som står i direktiven.

   Folkpartiets ekonomiske talesman Carl B Hamilton är övertygad om att förslaget aldrig blir verklighet. Eskil Erlandsson från regeringen är ännu mer rakt på sak: “släng det i papperskorgen”.

   Dock är regeringen oense.

När det gäller antalet alkoholrelaterade skador har män alltid legat en bra bit högre än kvinnor. Enligt en aktuell rapport från CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) har utvecklingen ändrats dramatiskt: männens problem har minskat något medan kvinnornas ökat. Även om de alkoholrelaterade skadorna fortfarande är flest hos män, har skillnaden könen emellan avsevärt minskat.

   Det finns många indikationer på att jämställdheten har ett pris: andelen kvinnor som omhändertas för fylleri har stigit, kvinnor misstänkta för trafiknykterhetsbrott har ökat, alkoholrelaterad slutenvård har ökat och 2010 har var fjärde patient som vårdats för alkoholrelaterad slutenvård varit en kvinna.