En ny drog som är ett ketaminderivat med hallucinogena effekter ställer för närvarande till stora problem i USA och Storbritannien. Det är en legal drog i USA, men har blivit den första drogen som blivit temporärt förbjuden enligt en ny lag i Storbritannien, som under kort tid sett en veritabel invadering av drogen. Den dyker upp allt oftare även i övriga Europa.
   Det finns inga toxikologiska eller farmakologiska studier utan myndigheterna stödjer sig på de rapporterade problemen med ketamin. Hittills finns två dödsfall i Storbritannien som tillskrivs methoxematin. Den kliniska bild som hittills kommit fram är att mycket talar för att det ur toxikologisk synvinkel inte finns några skillnader de båda substanserna emellan.

   Methoxetamin, som i missbrukarkretsar kallas för mexxy eller MXE,  är en dopaminåterupptagshämmare och NMDA-receptorantagonist, d.v.s. har en beroendepotential. I marknadsföringen påstås att MXE är en säkrare drog än “kusinen” ketamin och inte ge den fruktade blåskrampen. Methoxetamin har blivit motsvarigheten till mefedron, som också framställdes som ett säkrare alternativ till ecstasy och kokain. Så visade sig inte vara fallet. 


 

Regeringen har beslutat att göra en extra satsning på cannabismissbruket under de kommande tre åren i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Den gemensamma satsningen går under beteckningen Trestad 2 och ska innefatta en höjning av kunskapsnivån om cannabis för unga och föräldrar. Målet är att minska användningen av cannabis bland ungdomar under 25 år. Arbetet ska ske på tre nivåer: förebyggande, tidiga insatser och behandling.
   Regeringen betalar notan: 12 miljoner.
   Läs Maria Larssons inlägg i SvD Debatt 27 april 2012

Från England kommer en forskningsrapport som omfattar 120 individer i åldrarna 18 – 50 år som visar via MRI (magnetröntgen) en signifikant hjärnvävnadsförlust för kokainmissbrukare jämfört med kontrollgruppen som inte använt drogen.

   Med tanke på att kokainmissbruket i Sverige blir allt större och är i Europa än mer omjfattande än för amfetamin är denna forskning av synnerlig betydelse för hälsotillståndet i ett nationellt perspektiv. Kokainmissbrukare  har en förändrad hjärnstruktur och funktion som gör att åldrandet inte motsvarar den biologiska åldern. Detta kan leda till felaktiga bedömningar och förleda till missbedömningar och orealistiska förväntningar beträffande funktionsgrad. Kunskapen om denna permanenta hjärnskada har hittills varit okänd och då heller inte kunnat vara föremål för värdering i samband med arbetsinsatser.  

Ersche KD, et al. Cocaine dependence: a fast-track for brain ageing? Mol Psychiatry 2012 Apr 24 E-pub

Totalkonsumtionen i Sverige sjunker något, men är ändå fortfarande på en historiskt hög nivå. Det visar CAN:s årsrapport för 2011. Som högst har konsumtionen varit 10,5 liter (2004) och är 2011 nere på 9,5 liter per invånare (15 år och äldre). Den största minskningen noteras för ungdomsgrupperna. Män minskar sin konsumtion något mer än kvinnor. Den enda grupp som ökar sin alkoholkonsumtion är kvinnor över 60 år.
   Tobakskonsumtionen minskar också något medan narkotikaintaget i landet har inte samma gynnsamma utveckling; en diskret ökning sker år från år under hela 2000-talet.
   Det är CAN som årligen publicerar Drogutvecklingen i Sverige. Det är en sammanfattning av utvecklingen avseende alkohol, narkotika och tobak. Det är en sammanvägning av många olika data som exempelvis konsumtionssiffror, sjuklighet, dödlighet.
   www.can.se

Storbritannien kommer att ta ett politiskt grepp om de svåra hälsoproblem som finns till följd av den stora alkoholkonsumtionen. Målsättningen är att det nya regelsystemet ska spara tiotusentals människoliv och förbättra hälsan rent allmänt. Det är nu England och Wales som står på tur efter det att Skottland redan kommit långt i förberedelserna.
   Det är framför allt en tre-armad insats: minipris för alkohol, inga mängdrabatter vid alkoholinköp och förbud mot alkoholreklam i TV i samband med program som vänder sig till individer under 18 år.
   Lite pikant är att den nya alkoholstrategin inte kommer från hälsodepartementet utan från inrikesdepartementet.
   Lancet 29 mars 2012

Utbildningsminister Jan Björklund har tillkännagivit att ett nytt nationellt biomedicinskt forskningsinstitut ska inrättas 2013 under namnet Sweden Science for Life Laboratory. Målsättningen är att Sverige ska i ett internationellt perspektiv ligga i framkanten inom forskningen kring diagnostik, behandlingsmetoder och läkemedel.
   Huvudintressenter är Uppsala universitet, Stockholms universitet, Karolinska institutet och Kungliga tekniska högskolan. Redan nu är det klart att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ska tillskjuta 220 miljoner kronor till tekniklaboratorier och Astra Zeneca har tecknat en avsiktsförklaring att stödja med 5-10 miljoner dollar per år under en femårsperiod.
   Det nya institutet planeras omsätta en miljard kronor per år.

Alkoholkonsumtionen i Europa är nästan dubbelt så hög som i resten av världen. Det är WHO som presenterar dessa data. Den första jämförelsen är genomsnittskonsumtionen per invånare och världsdel, men det finns en mycket stor variation områden/länder emellan. Invånarna i östra delarna av Europa konsumerar 15,5 liter ren alkohol per år och invånare, medan övriga Europa ligger på motsvarande 12,2-12,4 liter – utom de nordiska länderna, som har genomsnittskonsumtion på 10,4 liter.
   Ett annat mått än genomsnittskonsumtion som WHO använder sig av är ett riskfyllt konsumtionssätt (berusningsdrickande, dricker utanför måltider, på offentliga platser mm) och då ser kartbilden något annorlunda ut. På en skala 1 – 5 (sämst) ligger fortfarande östeuropa främst(sämst) på 2,9 men de nordiska länderna hamnar nu på en mindre hedrande andraplats med 2,8. Övriga Europa hamnar mellan 1,1 (södra delen) och 1,5 (central- och västeuropa).
   WHO menar att det finns anledning att sänka alkoholkonsumtionen och lägger fram tre vetenskapligt underbyggda begränsningsförslag: högre pris, målinriktad information om alkohol vid ratten och restriktioner i marknadsföring av alkoholhaltiga drycker.
   Rapporten är skriven av Peter Anderson, Lars Möller och Gaudas Galea och finns i sin helhet på http://bit.ly/HhriKJ (pdf-fil). 

Professorerna Sven Andréasson och Jörgen Engel undrade i Svenska Dagbladet Opinion i vilket mörkt arkiv regeringen lagt Gerhard Larssons missbruksutredning. En stötesten för beslutsfattarna är naturligtvis den rakryggade och väl underbyggda utredningens slutsats att hälso- och sjukvården i framtiden ska ta ett huvudansvar, inte socialtjänsten. I andra sammanhang är det självklart att det är inom sjukvården man söker för hälsoproblem och enligt en svensk studie tycker även majoriteten av individer med såväl riskkonsumtion som alkoholberoende detta – de skulle inte kunna tänka sig söka upp sin socialsekreterare.
   Ett något krampaktigt försök att göra gällande att professorna har missuppfattat det hela kommer inte helt oväntat fram i en svarsartikel från socionomernas fackförbund SSR.
   Läs vidare de båda inläggen som publicerades den 31 mars 2012 på www.svd.se/opinion

Sista marsdagen 2012 publicerades i  Svenska Dagbladet Opinion en kraftfull artikel om vad allt negativt en lagenlig gårdsförsäljning av alkoholdrycker skulle föra med sig. Rent vetenskapligt är det inga större problem, såväl forskning som erfarenhet visar att öppna upp för kommersiell detaljhandel med alkoholdrycker leder till ökad alkoholkonsumtion med mer ungdomsfylleri, ökad kvinnomisshandel, fler alkoholrelaterade sjukdomar, ökad sjukfrånvaro, fler döda i trafiken och andra sociala, rättsliga och medicinska problem.
   En imponerande uppslutning av individer med synnerligen bred kompetens med tunga samhälleliga positioner, har skrivit inlägget för att be regeringen att en gång för alla skrinlägga alla förhoppningar om att ett positivt beslut till gårdsförsäljning skulle kunna verkställas. I dagsläget är det dock föga som talar för ett ja – de båda ansvariga ministrarna Maria Larsson och Eskil Erlandsson är negativa, men det förekommer en tämligen aggressiv lobbyverksamhet för kommersiell handel.
   SvD Opinion 31 mars 2012 (nätversionen)