Sedan 1971 görs elevundersökningar i årskurs 9 och gymnasiet år 2 och sedan många år är det CAN som ansvarar för Skolelevers drogvanor och 2012 års undersökning visar att trenden att unga dricker mindre alkohol står sig. Andelen som debuterar tidigt med alkohol och tobak minskar, liksom andelen som dricker smuggelsprit. Dock är andelen elever som använder narkotika i stort oförändrad.
   Det är glädjande att konstatera att andelen unga som dricker alkohol sjunkit under de senaste 12 åren. År 2000 var det 80% som druckit alkohol, 2012 är det 56 %. Det är de lägst uppmätta nivåerna sedan starten 1971.
   När det gäller narkotika är det inte lika ljust. Här ses en liten ökning mellan åren 2004 och 2012. Cannabis är det i särklass vanligaste preparatet i dessa åldersklasser.
   Elevundersökningen försöker också ta reda på varifrån ungdomarna får alkoholen. Vid 00-talets början ökade smuggelspriten på den hembrändas bekostnad och fram till 2007 ökade andelen insmugglad alkohol för att sedan minska i omfattning. För första gången dominerar nu alkohol från Systembolaget i såväl årskurs 9 som gymnasiet år 2. Näst vanligaste sättet att skaffa alkohol på är genom köp av smuggelsprit. Undantag är flickor i gymnasiet år 2 som har restauranger som andra-källa.
   Elevundersökningen 2012 omfattar 4 490 i årskurs 9 och 3 358 i gymnasiet år 2.
www.can.se

Sedan delstaterna Colorado och Washington efter folkomröstning i slutet av 2012 erhållit majoritet för legalisering av marijuana har det blivit strid om såväl lämpligheten som legaliteten ur ett nationellt perspektiv. De pådrivande mot legaliseringen menar att följderna kan bli förödande ur ett hälsoperspektiv, inte minst om fler stater följer efter, vilket de ser som mycket möjlig utveckling. Ett tungt vägande skäl mot legaliseringen i de två delstaterna är naturligtvis att den strider mot den federala lagen som säger att marijuana är en illegal drog.
   Presidentens administration vet uppenbarligen inte riktigt hur de ska tackla frågan emedan ingen har hittills gett uttryck för någon ståndpunkt.