Det framkom med all önskvärd tydlighet vid den internationella cannabiskonferensen i Stockholm i november att trots all vetenskaplig evidens som entydigt talar för att cannabis orsakar beroende och hjärnskador är det svårt att nå ut med detta till framför allt ungdomar som fortfarande inte bara bagatelliserar användandet av drogen utan framhåller även att den är ofarlig.
   Nora Volkow (chef för NIDA, National Institute on Drug Abuse, ett av världens största drogforskningsinstitut) var en av huvudtalarna vid konferensen:
− Vi måste föra ut mer vetenskapsbaserad kunskap för att vända de felaktiga attityderna.
   Bakgrunden till hennes uttalande är bland annat att i USA är det idag fler tonåringar som röcker marijuana än tobak.
   Sveriges barn- och ungdomsminister Maria Larsson var i sitt anförande helt inne på samma linje. 

Från Sahlgrenska rapporteras första fallet med allvarlig njursvikt hos en yngling som rökt spice. Han hade dessutom även utvecklat kramptillstånd. Det finns från USA flera allvarliga fall av bieffekter av spice beskrivna.
   Den akuta njursvikten kan övergå i ett kroniskt tillstånd som kräver livslång dialys Även de epileptiska anfallen kan leda till svåra konsekvenser.
   Spice är en syntetisk cannabinoid som ger liknande effekter som den naturligt växande cannabisen (cannabis sativa). Spice framställs genom att cannabinoiden sprayas på en örtväxt och intas sedan genom rökning. Spice säljs via internet. Förutom de beskrivna allvarliga biverkningarna finns även andra som inte heller är bagatellartade: illamående, ångesttillstånd, agitation-aggressivitet, katatoni, immunsystemdefekter, ökad cancererisk, personlighetsstörningar.
   Det finns många varianter av den syntetiska cannabinoiden, en del är narkotikaklassade, andra har endast beteckningen hälsofarliga. Det betyder dock inte att det med automatik är mindre farligt med de hälsofarliga, det är bara det att de nya varianterna dyker upp snabbare än myndigheterna hinner klassificera drogen. Oavsett beteckningen kan intaget av spice vara livsfarligt – i ordets verkliga mening!
Det är dags att ta cannabis på allvar.

Socialstyrelsen föreslår att beroendemedicin blir en reglerad specialitet för läkare. I Norge är beroendemedicin redan en läkarspecialitet och nu föreslås Sverige följa efter.
   Socialstyrelsens motivering är att det finns ny läkemedelsbehandling, nya terapiformer och skräddarsydda behandlingar vid beroendeproblematik, men denna kunskap når inte alltid ut så att patienterna får del av framstegen (Nela Söder, utredare).
   Den utmärkta missbruksutredningen (Gerhard Larsson) har varit vägledande för att Socialstyrelsen fattat detta beslut. Den fortsatta utredningen kommer att ge svar på om specialiteten ska vara en grenspecialitet till psykiatrin eller en tilläggsspecialitet inom medicin. Efter remissförfarande beräknas föreskrifterna börja gälla 2015.
   Jörgen Engel, professor och ordförande i Svensk förening för Beroendemedicin uttalade sig i Läkartidningen (Läkartidningen. 2013;110:C17C):
   – Om området blir en läkarspecialitet kommer det att leda till att beroendesjukdomar upptäcks snabbare och patienterna får bättre hjälp.

 

Maija Konstenius/Foto Sternebring

En ny svensk forskningsrapport från Stockholm visar för första gången att ADHD-patienter med ett beroende svarar bra på behandling. Det är en randomiserad placebokontrollerad studie på 54 amfetaminberoende individer med ADHD som börjat sin behandling som intagna i svenskt fängelse. Patienterna i inklusionsgruppen fick Concerta (metylfenidat). Huvudförfattare är Maija Konstenius. 
   Jämfört med tidigare misslyckade behandlingsinsatser hade man i detta upplägg fördubblat dosen av det aktiva läkemedlet. Resultatet blev att de som fick metylfenidat fick färre återfall i amfetaminmissbruket, uppvisade färre ADHD-symtom och var längre kvar i behandlingen än placebo.
   Forskningen omfattade en tung missbruksgrupp med svår kriminalitet med i bagaget. En drogfrihet för denna grupp ger också positiva samhälleliga vinster emedan drogfrihet efter frigivningen också minskar återfall i kriminalitet.
Läs hela rapporten: Konstenius M, Jayaram-Lindström N, Guterstam J, et al. Methylphenidate for ADHD and Drug Relapse in Criminal Offenders with Substance Dependence: A 24-week Randomized Placebo-controlled Trial. Addiction. On line Oct 2013.

 

 

Chefen för National Institues of Health, Francis S Collins, har meddelat att Dr George Koob har efterträtt Dr Kenneth R Warren som chef för underavdelningen NIAAA (National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism), världens mest omfattande forskningsorgan när det gäller alkoholsjukdomar med fokusering på orsaker, konsekvenser, prevention och behandling inom panoramat alkoholproblem. George Koob har en budget på inte mindre än 458 miljoner dollar att röra sig med.
   George Koob är sedan många år en av auktoriteterna långt utanför amerikas gränser inom alkoholforskningen. Hans främsta forskningsområde är inom neurobiologin, framförallt vad gäller belöning och stress. George Koob tillträder posten som Director of the NIAAA med början i januari 2014.
Foto: Sternebring